Quyết định 403/QĐ-QLD thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

BY TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-


Số: 403/QĐ-QLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

———

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty TNHH DKSH Việt Nam tại Văn thư số 01/05-2018/GDM đề ngày 29/5/2018 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bsản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Qun lý Mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi 02 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH DKSH Việt Nam, cụ thể như sau

:

Stt

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bsản phẩm mỹ phẩm

Ngày cấp

1

Restylane Recover Cream

25024/16/CBMP-QLD

27/12/2016

2

Restylane Hand Cream

24924/16/CBMP-QLD

27/12/2016

 

Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty TNHH DKSH Việt Nam (Địa chỉ: S23 Đại lộ Độc Lập, Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore, thị xã Thuận An, tnh Bình Dương) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không tiếp tục nhập khẩu, kinh doanh các sn phẩm mphẩm trên tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH DKSH Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;
– Cục trư
ng Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;


-Tạp chí Dược và M phm-Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;


– Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông 

 

 

 

Văn bản đang xem

Quyết định 403/QĐ-QLD thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-