Quyết định 45/2016/QĐ-UBND Quy định khen thưởng với doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

________

Số:  45/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

________

Số:  45/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 288/TTr-SNV ngày 19    tháng 8 năm 2016.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2016.

Điều 3.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Chính phủ;

– Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp;

– Cục kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;

– TT Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

– Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;

– UBND các huyện, thành phố;

– C,PCVP, các phòng CV, TH-CB;

– Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh;

– Lưu: VT, KG-VX(LHH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________

           

 

QUY ĐỊNH

 Khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45 /2016/QĐ-UBND  ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

_________

 

Chương I. 
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phạm vi, đối tượng, hình thức, nguyên tắc, tiêu chí, hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Quy định này chỉ áp dụng đối với việc xét tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các doanh nghiệp, doanh nhân nhân dịp: Hội nghị Lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân; Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiêu biểu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn; kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10) hàng năm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh và hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

2. Doanh nhân là công dân Việt Nam, giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bao gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc, Giám đốc (hoặc Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc) doanh nghiệp.

Điều 3. Hình thức khen thưởng

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho doanh nghiệp, doanh nhân hằng năm, thời điểm quy định tại Điều 1.

Điều 4. Nguyên tắc khen thưởng

1. Chính xác, công khai, khách quan, minh bạch.

2. Chỉ xét khen thưởng đối với các trường hợp do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trình khen.

3. Doanh nghiệp, doanh nhân đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen theo qui định này thì không đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng Bằng khen trong thực hiện kế hoạch của năm đó.

4. Đối với việc xét khen thưởng nhân dịp kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10), các tiêu chí xét khen thưởng phải đảm bảo đạt từ 70% kế hoạch năm trở lên.

5. Không xem xét khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trong năm có vi phạm pháp luật hoặc đang có đơn thư khiếu nại, tố cáo, đình
công,  đang trong thời gian thanh tra, kiểm toán, điều tra, xác minh chưa có kết luận.

 

Chương II. 
TIÊU CHÍ XÉT VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

 

Điều 5. Tiêu chí xét khen thưởng đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh


Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có hoạt động kinh doanh ổn định và phát triển từ 01 năm trở lên, đạt các tiêu chí sau:

1. Doanh thu vượt so với kế hoạch năm và tăng so với cùng kỳ năm trước.

2. Chấp hành tốt nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; nộp đầy đủ các loại thuế đúng thời gian quy định; không dây dưa, nợ thuế.

3. Lợi nhuận sau thuế
vượt so với kế hoạch năm và tăng so với năm trước.

4. Thực hiện việc đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo qui định của pháp luật; đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động; thu nhập bình quân của người lao động đảm bảo đạt mức lương tối thiểu vùng theo quy định trở lên; tích cực tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh.

5. Đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh và an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ…

6. Có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh nâng cao rõ rệt hiệu quả sản xuất, giảm thiểu chi phí, lao động.

Điều 6. Tiêu chí xét khen thưởng đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tín dụng

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tín dụng, ổn định và phát triển từ 01 năm trở lên, đạt các tiêu chí sau:

1. Hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng so với kế hoạch năm; dư nợ tín dụng, nguồn vốn huy động tăng so với năm trước; thực hiện tốt các chủ trương của ngành (tỷ lệ nợ quá hạn/nợ xấu đảm bảo đúng mức quy định của ngành; quỹ có số dư nợ cho vay tăng so với năm trước).

2. Đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 4, 5, 6 Điều 5 của Quy định này.

Điều 7. Tiêu chí xét khen thưởng đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn tỉnh

Hằng năm Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Hải Quan tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan xem xét, lựa chọn 10 doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh, tuân thủ và thực hiện tốt các quy định về quản lý điều hành xuất nhập khẩu và các nghĩa vụ khác theo quy định hiện hành trong năm để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Điều 8. Tiêu chí xét khen thưởng đối với doanh nhân

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho doanh nhân đạt các tiêu chí sau:

1. Doanh nhân giữ các chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp từ 01 năm trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, chấp hành đúng các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

2. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có đổi mới công tác quản lý, điều hành; ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ mới, các sáng kiến trong quá trình sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả.

3. Tạo việc làm ổn định, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp.

4. Tại thời điểm xét khen thưởng, doanh nghiệp do doanh nhân quản lý, điều hành phải đáp ứng được các tiêu chí quy định tại Điều 5 (đối với doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh); Điều 6 (đối với doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực tín dụng) của Quy định này.

Điều 9. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo qui định tại Khoản 48, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.

 

Chương III. 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Liên minh Hợp tác xã có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng theo quy định.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng kịp thời.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Các cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; các tập thể có quyền khiếu nại về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ) để được giải đáp, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định hoặc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

Văn bản đang xem

Quyết định 45/2016/QĐ-UBND Quy định khen thưởng với doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Lạng Sơn

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

________

Số:  45/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ