Quyết định 519/QĐ-BGDĐT văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Số: 519/QĐ-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——-

Số: 519/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019

———–

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

 Công bố kèm theo Quyết định này các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019, gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực toàn bộ năm 2019.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực một phần năm 2019.

Điều 2.

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.

 Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Công báo;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Như Điều 3;
– Cổng TTĐT Bộ GD&ĐT;
– Lưu: VT, PC(5).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

 

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực toàn bộ năm 2019(Ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

————

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

 

1.

Thông tư liên bộ

18/1994/TTLB-VHTT-GDĐT ngày 18/3/1994

Về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin trong trường học”

Thông tư số 05/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

01/9/2019

2.

Quyết định

81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008

Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Thông tư số 13/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

24/10/2019

3.

Thông tư

16/2010/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2010

Quy định về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp các ngành đào tạo giáo viên và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đăng, trình độ trung cấp các ngành đào tạo giáo viên

09/02/2019

4.

Thông tư

25/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

13/5/2019

5.

Thông tư

03/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2014

Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

08/02/2019

6.

Thông tư

05/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

13/5/2019

7.

Thông tư

05/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

08/02/2019

8.

Thông tư

31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông tư số 09/2019/TT-BGDĐT ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

29/6/2019

9.

Thông tư

36/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2011

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

12/10/2019

10.

Thông tư

30/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông

Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

22/12/2019

11.

Thông tư

31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở

Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

22/12/2019

12

Thông tư

32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

22/12/2019

13.

Thông tư

26/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu

Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

22/12/2019

14.

Thông tư

27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

22/12/2019

15.

Thông tư

26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012

Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên

28/12/2019

 

Tổng số: 15 văn bản

 

 

 

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào Tạo hết hiệu lực một phần năm 2019(Ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

—————-

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

Văn bản QPPL do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tch ban hành

 

1.

Thông tư

15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009

Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học.

Quy định về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

21/5/2019

 

Tổng số: 01 văn bản

 

 

 

 

Văn bản đang xem

Quyết định 519/QĐ-BGDĐT văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Số: 519/QĐ-BGDĐT