Quyết định 73/QĐ-BYT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

BỘ Y TẾ

——–

Số: 73/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ Y TẾ

——–

Số: 73/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế triển khai thực hiện Nghị

quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải

pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

—————–

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: số 85/2019/QH14 ngày 11/11/2019 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; số 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Y tế triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều
3.
 Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– TTgCP và các PTTgCP;

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;

– Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;

– Cổng TTĐT Bộ Y tế;

– Lưu: VT, KH-TC2.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

 

BỘ Y TẾ

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG


Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-BYT ngày 09/01/2020

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

———————

 

Bộ Y tế xây dựng Chương trình hành động nhằm phân công các nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực y tế được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 như sau:

I. Mục tiêu, chỉ tiêu:

1. Mục tiêu chung

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp phần tăng tuổi thọ người dân, cải thiện các chỉ số sức khỏe cơ bản. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các tầng lớp nhân dân.

2. Các chỉ tiêu

– Phấn đấu đạt 2 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 85/2019/QH14 ngày 11/11/2019 và Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 là: (i) Số giường bệnh trên một vạn dân (không kể giường bệnh tại trạm y tế xã): 28 giường bệnh; (ii) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 90,7%.

– Phấn đấu đạt vượt 7 chỉ tiêu cụ thể cho ngành, lĩnh vực được Chính phủ giao tại Phụ lục 3 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 (Phụ lục kèm theo).

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật y tế và tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh

Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương:

– Tập trung xây dựng, hoàn thiện Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội. Phấn đấu hoàn thành các Đề án, văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng trong Chương trình công tác của Chính phủ năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; các Thông tư trong Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Y tế.

– Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, xác định các vướng mắc, bất cập, chồng chéo trình Lãnh đạo Bộ để kịp thời sửa đổi, bổ sung. Nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách, kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh trong thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nhất là y tế cơ sở; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế tự chủ, bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

– Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành y tế và tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành có liên quan đến công tác y tế.

2. Tổ chức điều hành dự toán ngân sách năm 2020 chặt chẽ, hiệu quả, kỷ cương, công khai minh bạch

a) Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

– Thực hiện tốt công tác phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; hướng dẫn các đơn vị thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, điều hành chi ngân sách nhà nước hiệu quả, theo dự toán được giao.

– Đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, sửa chữa, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đảm bảo sử dụng nguồn lực có hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các đơn vị. Hoàn thành việc công khai kết quả đấu thầu vật tư, hóa chất, trang thiết bị.

– Phối hợp với Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế hướng dẫn các đơn vị xây dựng định mức sử dụng tài sản công để làm cơ sở mua sắm, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, liên doanh.

– Huy động tối đa các nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư cho y tế, khuyến khích liên doanh liên kết, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế.

– Triển khai thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn của các dự án không triển khai được hoặc chậm triển khai cho các dự án khác có khả năng thực hiện và giải ngân cao; có giải pháp thúc đẩy hoàn thành dự án đúng tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

– Tổng hợp đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

b) Các đơn vị, dự án thuộc, trực thuộc Bộ được giao dự toán ngân sách năm 2020 có trách nhiệm:

– Tổ chức thực hiện dự toán thu được giao theo đúng các quy định của pháp luật; phải chủ động thực hiện các giải pháp để chống gian lận, thất thoát, phấn đấu đạt và vượt dự toán thu được thông báo, đồng thời lưu ý không lạm dụng thuốc, xét nghiệm, chiếu chụp, dịch vụ kỹ thuật cao gây tốn kém không cần thiết cho người bệnh.

Triển khai thực hiện sớm dự toán NSNN giao năm 2020, đảm bảo giải ngân hết vốn đầu tư, vốn ODA và chi không thường xuyên được giao cho mua sắm và sửa chữa lớn tài sản cố định. Thực hiện công khai tài chính, ngân sách, tài sản được giao theo đúng quy định.

– Quản lý chi ngân sách nhà nước triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý ngân sách nhà nước; chủ động sắp xếp nguồn chi thường xuyên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, khánh thành, tổng kết, hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; kinh phí mua trang thiết bị được quản lý chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh khoán xe công; nâng cao kỷ luật ngân sách nhà nước, chi trong phạm vi dự toán được giao, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng các chế độ, chi tiêu tài chính hiện hành. Thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

– Xây dựng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng theo Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý và sử dụng tài sản công cho giai đoạn 2020-2022, làm cơ sở để xây dựng và phê duyệt dự án mua sắm năm 2020 và các năm tiếp theo cho các đơn vị.

– Tổng kết, sơ kết Chương trình mục tiêu Y tế Dân số giai doạn 2016-2020, đề xuất cho giai đoạn 2021-2025 để đảm bảo kinh phí cho các hoạt động chung của chương trình không bị giãn đoạn.

– Đối với các dự án khởi công mới: Các đơn vị được giao làm Chủ đầu tư phải khẩn trương tổ chức triển khai các nội dung công việc theo quy định tại Quyết định số 6226/QĐ-BYT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

– Đối với các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2020: Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân hết vốn được giao năm 2020, hoàn thành các thủ tục để sớm đưa công trình vào sử dụng. Khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thuê kiểm toán, lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trình Bộ Y tế phê duyệt đúng thời gian quy định.

– Các đơn vị phải phân công cụ thể Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc, tập trung chỉ đạo quyết liệt đơn vị được ủy thác quản lý dự án, các nhà thầu, đơn vị có liên quan để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán; xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

3. Hoàn thành quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế và tiếp tục sắp xếp các cơ sở y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả

a) Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan lập quy hoạch, tổ chức tư vấn lập quy hoạch (nếu có), các đơn vị, địa phương: Hoàn thành lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Cục Quản lý khám, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai lập Quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật quy hoạch.

c) Cục Quản lý dược chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai lập Quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm của Nhà nước theo quy định của Luật quy hoạch.

d) Cục Y tế dự phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng Đề án sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ dự phòng tuyến trung ương thành các trung tâm kiểm soát bệnh tật TW, vùng.

e) Cục Quản lý dược, Cục An toàn thực phẩm, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng Đề án sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định để hình thành cơ quan kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế.

g) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy y tế từ trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế, kiện toàn hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, chỉ đạo các địa phương tiếp tục mở rộng mô hình Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh, Trung tâm y tế huyện đa chức năng quản lý trạm y tế xã.

4. Nâng cao chất lượng dân số, kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp về dân số và phát triển:

– Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

– Chủ động duy trì mức sinh thay thế; giảm chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh; tăng cường quản lý, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số; nâng cao chất lượng dân số đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

5. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ,
trẻ em, chú trọng phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, nhất là vùng miền núi, khó khăn

a) Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

– Triển khai Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 25/12/2019.

Tiếp tục xây dựng các quy trình, tài liệu hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, đề án về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế làm công tác sản nhi các tuyến; duy trì hoạt động của đội ngũ cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số cho các vùng có tỷ lệ đẻ tại nhà còn cao.

– Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm tử vong bà mẹ, trẻ em, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai khám sàng lọc bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản kết hợp phát hiện ung thư cổ tử cung ở phụ nữ.

b) Cục Y tế dự phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

– Tiếp tục triển khai Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 – 2025” phê duyệt tại Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

– Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống rối loạn dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng; đáp ứng dinh dưỡng trong tình trạng khẩn cấp và kiểm soát thừa cân, béo phì tại cộng đồng. Xây dựng và khuyến nghị về nhu cầu dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn phù hợp cho từng nhóm đối tượng và cơ cấu bữa ăn hợp lý của người Việt Nam.

6. Tăng cường công tác y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia và đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam

a) Cục Y tế dự phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

– Triển khai công tác phòng chống dịch chủ động, dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xẩy ra, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm. Giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền nhiễm tại các cửa khẩu quốc tế, không để dịch bệnh xâm nhập. Tiếp tục nâng cao chất lượng tiêm chủng mở rộng, bảo đảm vắc xin và duy trì tỷ lệ tiêm chủng mở rộng trên 95%.

– Triển khai đồng bộ các hoạt động của Chương trình sức khỏe Việt Nam, Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số, tập trung kiểm soát các yếu tố nguy cơ, tăng cường năng lực giám sát bệnh không lây nhiễm, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khoẻ, cung ứng dịch vụ tầm soát, phát hiện sớm bệnh tật.

b) Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

– Triển khai sâu, rộng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, các nội dung về vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.

– Nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt; đánh giá tác động sức khoẻ, ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý nhà nước về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; năng lực chuyên môn kỹ thuật về y tế trường học cho cán bộ chuyên trách ngành y tế và giáo dục tuyến cơ sở, triển khai các mô hình trường học nâng cao sức khỏe trong các cơ sở giáo dục.


Tăng cường triển khai các mô hình an toàn phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng; an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Tổ chức triển khai Đề án Chăm sóc nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

– Đẩy mạnh thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp, xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện theo quy định.

c) Cục Phòng, chống HIV/AIDS chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

– Thực hiện mục tiêu mục tiêu 90-90-90 năm 2020, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%, giảm số người nhiễm HIV mới.

– Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Mở rộng các cơ sở điều trị, cấp phát ARV, thực hiện điều trị ARV sớm.

– Phân phát miễn phí và tiếp thị xã hội đối với bơm kim tiêm cho người nghiện chích ma túy, bao cao su cho gái mại dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới.

7. Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án Xây
dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới

Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với các đơn vị, địa phương:

– Nhân rộng mô hình điểm trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Rà soát và cập nhật các hướng dẫn chuyên môn cụ thể phù hợp với mạng lưới y tế cơ sở.

– Hoàn thành một bước đổi mới cơ chế tài chính, hoạt động của y tế xã, phường, thị trấn theo nguyên lý y học gia đình để thực hiện đúng vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm của người dân trên địa bàn.

– Tập trung nguồn lực để nâng cao năng lực y tế cơ sở, nhất là trạm y tế xã, triển khai 2 dự án ODA đầu tư cho y tế cơ sở vay vốn WB và ADB và huy động hỗ trợ của các tổ chức, đối tác.

8. Kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy suất nguồn gốc

Cục An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

– Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

– Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành về an toàn thực phẩm; đề án cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm; dự án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm; đề án thí điểm thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm.

Chỉ đạo đảm bảo an toàn thực phẩm các dịp lễ tết, sự kiện quan trọng quốc gia như tổ chức Đại hội đảng các cấp, các hoạt động năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA lần thứ 41…

– Tăng cường công tác thanh tra, hậu kiểm từ trung ương đến địa phương.

9. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế các tuyến, đáp ứng sự hài lòng của người dân, từng bước thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh

Cục Quản lý khám, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

– Tiếp tục tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh thông qua đẩy mạnh áp dụng Bộ tiêu chí chất lượng với quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm, đổi mới phong cách, thái độ, hướng tới hài lòng người bệnh; đào tạo, tập huấn, hội thảo… quản lý chất lượng cho các lãnh đạo; bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở y tế.

– Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, triển khai rộng hồ sơ sức khoẻ cá nhân kết hợp với bệnh án điện tử. Xây dựng lộ trình đánh giá, công nhận chất lượng bệnh viện và gắn với giá dịch vụ y tế.

– Đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra hoạt động các cơ sở y tế tư nhân, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy y tế tư nhân phát triển.

10. Phát triển y dược cổ truyền

Cục Quản lý y dược cổ truyền chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

– Triển khai Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030; Đề án Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống bệnh viện y học cổ truyền toàn quốc giai đoạn 2014-2025; Thông báo số 220/TB-VPCP ngày 12/5/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam.

– Xây dựng Đề án Phát triển các dịch vụ y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho y dược cổ truyền phát triển.

– Đẩy mạnh việc khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Đáp ứng đủ dược liệu, thuốc y học cổ truyền, thuốc dược liệu thiết yếu và chủ yếu đạt chất lượng theo quy định cho các cơ sở khám, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền.

– Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn của các cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và các cơ sở nuôi trồng, thu hái, chế biến, sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền và thuốc dược liệu. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

11.
Phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ y tế

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương;

– Tiếp tục xây dựng chính sách về đôi mới căn bản, toàn diện đào tạo nguồn nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế. Hoàn thiện và triển khai Đề án thành lập và triển khai hoạt động của Hội đồng Y khoa quốc gia; Nghị định về đào tạo đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe sau khi được duyệt.

– Tăng cường giám sát, đảm bao bảo chất lượng đào tạo, quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia.

– Tiếp tục xây dựng chương trình, chuẩn năng lực cơ bản các ngành thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe; đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao các kỹ thuật y học tiên tiến.

12. Về đầu tư xây dựng các bệnh viện trung ương, tuyến cuối

Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm có trách nhiệm:

– Hoàn thành việc đấu thầu, lắp đặt trang thiết bị cho Khoa khám bệnh cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai trước ngày 30/6/2020.

– Hoàn thành, bàn giao phần xây lắp của Khoa khám bệnh cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức trước 30/6/2020. Tổ chức ngay việc đấu thầu trang thiết bị để đưa Khoa khám bệnh vào hoạt động trước ngày 30/6/2020.

– Khẩn trương phối hợp với các đơn vị sử dụng là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để hoàn thành việc xây dựng, tổ chức đấu thầu trang thiết bị, lắp đặt đồng bộ, đưa vào sử dụng toàn bộ 2 bệnh viện này chậm nhất là cuối năm 2020. Rà soát đánh giá việc thực hiện hợp đồng xây lắp của 2 Dự án, nêu rõ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

13. Tăng cường quản lý chất lượng thuốc, đẩy mạnh đấu thầu tập trung và đàm phán giá thuốc cấp quốc gia, bảo đảm đủ thuốc, vắc xin, trang thiết bị y tế với giá hợp lý

a) Cục Quản lý dược chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan:

– Bảo đảm cung ứng đủ về số lượng, an toàn về chất lượng thuốc với giá cá hợp lý phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

– Xây dựng Đề án đảm bảo nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng; Đề án phát triển công nghiệp dược, nguyên liệu và dược liệu sản xuất trong nước; Đề án đổi mới công tác đăng ký thuốc. Hoàn thiện, trình ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BYT về Danh mục thuốc đấu thầu. Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

– Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc; Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020.

– Quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, nhất là đổi mới cấp phép đăng ký thuốc. Tăng cường các biện pháp phát hiện và thu hồi thuốc kém chất lượng, phòng chống thuốc giả, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm chất lượng thuốc.

b)
Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương: Xây dựng cơ sở dữ liệu, hướng dẫn mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế;
Đề
án phát triển mạng lưới kiểm đình, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế; Đề án phát triển công nghiệp thiết bị y tế sản xuất trong nước.

c) Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương: Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, đẩy mạnh đấu thầu tập trung cấp trung ương và địa phương, tỷ lệ đấu thầu qua mạng đạt 60% tổng số lượng gói thầu; 25% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi đủ điều kiện áp dụng đấu thấu qua mạng.

d) Trung tâm Mua sắm thuốc tập trung quốc gia tổ chức đánh giá kết quả thực hiện đấu thầu tập trung thuốc, vật tư y tế, đàm phán giá thuốc cấp quốc gia đề đề xuất chỉnh sửa, bổ sung phương thức mua sắm cho phù hợp như thí điểm phương thức đấu thầu tập trung, đàm phán giá thuốc, thiết bị và vật tư y tế để lấy giá tham chiếu (giá tối đa).

14. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính, ban hành giá dịch vụ y tế bao gồm chi phí quản lý và khấu hao theo lộ trình

Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

– Tiếp tục rà soát, thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí quản lý và khấu hao trên nguyên tắc bảo đảm công khai, minh bạch trong thu và chi trả chi phí khám, chữa bệnh.

– Hoàn thành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện định mức kinh tế – kỹ thuật để góp phần kiểm soát chất lượng dịch vụ y tế, trong đó quy định rõ định mức bắt buộc phải tuân thủ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, của cơ sở khám, chữa bệnh, tránh gây thất thoát, lãng phí quỹ bảo hiểm y tế.

– Hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

– Xây dựng cơ chế, chính sách tài chính y tế để thúc đẩy xã hội hóa, hợp tác công tư trong y tế, tạo điều kiện để y tế tư nhân phát triển.

15. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng lộ trình điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế

a) Vụ Bảo hiểm y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các đơn vị, địa phương: Triển khai các giải pháp để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Vụ Báo hiểm y tế, Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với các đơn vị, địa phương: Xây dựng lộ trình điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ, khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân và điều kiện kinh tế – xã hội.

16.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

a) Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan:

– Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch Thanh tra năm 2020; Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

– Tiếp tục xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng công tác hệ thống thanh tra y tế, cộng tác viên thanh tra y tế. Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra y tế đến năm 2020.

– Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

– Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giá lĩnh vực y tế.

b) Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan: Xây dựng và triển khai Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Y tế năm 2020.

c) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan:

– Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế 10% giai đoạn 2015 – 2021 theo Nghị quyết số 39-NQ/TW; cơ cấu lại, tinh giản biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với cải cách tiền lương.

– Đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

– Tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

d) Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan:

– Tiếp tục triển khai thực hiện: Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025; Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0; Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại bệnh viện; Kế hoạch triển khai thống kê y tế điện tử; đánh giá mức ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện, hồ sơ sức khỏe kết hợp bệnh án điện tử; thanh toán điện tử trong ngành Y tế; Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ Y tế giai đoạn 2018-2020.

– Xây dựng đề án tăng cường chẩn đoán, điều trị từ xa, gắn với đào tạo; kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến tri thức trong phòng bệnh, chữa bệnh và nâng cao sức khoẻ; hệ thống thông tin một cửa điện tử.

– Phấn đấu đạt 100% dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế đạt mức 4.

17. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế

a) Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp với các đơn vị, địa phương: Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và bảo đảm y tế khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; tăng cường năng lực của các cơ sở kết hợp quân dân y; đề án phát triển y tế biển, đảo; công tác dự trữ quốc gia, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành y tế.

b) Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương: Tăng cường hợp tác, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế nhằm vận động sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế, chủ động đối phó với tác động bất lợi của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Tham gia, đóng góp có trách nhiệm và nâng cao vai trò của y tế Việt Nam tại các cơ chế đa phương. Tổ chức thành công các hoạt động được giao cho Bộ Y tế trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA lần thứ 41.

18. Đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông, tranh thủ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp

Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

– Chủ động, kịp thời cung cấp, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân, dư luận về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nhằm tạo được sự đồng thuận, ủng hộ và chủ động tham gia của mọi người dân, sự chủ động, vào cuộc của các cấp ủy, đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các ngành, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các tổ chức chính trị – xã hội.

– Biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

– Triển khai Kế hoạch tổng thể Truyền thông nguy cơ sức khoẻ Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-BYT ngày 02/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Thực hiện các nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe trong các hoạt động, chương trình, dự án về y tế nhằm nâng cao kiến thức, thực hành của người dân trong việc chủ động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh dạo Bộ Y tế chỉ đạo chung việc thực hiện Chương trình hành động của Bộ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ của Bộ được Chính phủ giao, bảo đảm thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả những nội dung của Chương trình hành động.

2. Trên cơ sở những nhiệm vụ, nội dung công việc chủ yếu trong Chương trình hành động này và Phụ lục kèm theo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ:

– Khẩn trương xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, gửi Vụ Kế hoạch Tài chính trước ngày 01/02/2019 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

– Tập trung và chủ động chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động đề ra, chịu trách nhiệm toàn diện trước Lãnh đạo Bộ Y tế về việc triển khai Chương trình hành động này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Tăng cường phối hợp triển khai thực hiện giữa các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ ngành liên quan, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ.

– Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình hành động đã đề ra, tổng hợp báo cáo định kỳ hàng quý kết quả thực hiện và các khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, đề xuất kiến nghị gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính trước ngày 15 tháng cuối quý để tổng hợp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng cuối quý báo cáo Chính phủ.

– Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao và đề xuất các giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2021, gửi Vụ Kế hoạch Tài chính trước ngày 15/11/2020 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/11/2020, phục vụ cho phiên họp Chính phủ tháng 12 năm 2020.

3. Vụ Kế hoạch Tài chính: Trên cơ sở nội dung công việc được giao của các đơn vị trong Bộ, phối hợp với Văn phòng Bộ tiến hành theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình hành động này; tổng hợp báo cáo kiến nghị lãnh đạo Bộ các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Chương trình được thực hiện hiệu quả.

4. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, phổ biến Chương trình hành động này, tăng cường thông tin, truyền thông vận động để các tổ chức, cá nhân hiểu, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện Chương trình hành động này của các đơn vị là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng năm 2020.

 

 

BỘ Y TẾ

——–

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

 

 

PHỤ LỤC


CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU, CHỈ TIÊU CỤ THỂ CHO NGÀNH, LĨNH VỰC
Y TẾ ĐƯỢC GIAO TẠI NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-BYT ngày 09/01/2020
của Bộ trưởng Bộ Y tế)

——————-

 

TT

Chỉ số

Đơn vị

Chỉ tiêu 2020

Đơn vị chủ trì theo dõi, đánh giá

Chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 85/2019/QH14 và Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020

1

Số giường bệnh/1 vạn dân (không tính giường của trạm y tế xã)

Giường

≥ 28,0

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

2

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế

%

≥ 90,7

Vụ Bảo hiểm y tế

Chỉ tiêu cụ thể cho ngành, lĩnh vực năm 2020 được giao tại Phụ lục 3 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020

3

Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh

Số bé trai/ 100 bé gái

≤ 114,6

Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

4

Số bác sỹ/ 1 vạn dân

Bác sỹ

≥ 9.0

Vụ Tổ chức cán bộ

5

Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi


≤ 14,0

Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em

6

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi)

%

≤ 12,0

Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ
em

7

Tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi


≤ 20,4

Vụ Sức khỏe Bà mẹ –
Trẻ em

8

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y

tế

%

≥ 80,0

Vụ Kế hoạch – Tài chính

9

Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc

%

≥ 94,0

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Văn bản đang xem

Quyết định 73/QĐ-BYT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ Y TẾ

——–

Số: 73/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM