Thêm cơ quan được quyền cấp, cấp đổi sổ đỏ

Nghị định 148/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành

Nghị định 148/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có quyền cấp sổ đỏ

Theo đó, khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020 đã bổ sung Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 60. Nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 59 của Luật Đất đai;

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Theo quy định trước đây tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP, chỉ có Văn phòng đăng ký đất đai có quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận. 

Như vậy, Nghị định mới đã thêm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai là cơ quan được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì quy định:

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu ở nhà với hộ gia đình trong nước

Khoản 14 Điều 1 Nghị định 148/2020 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014 về cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở như sau:

14. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 31 như sau:

“a) Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;”

Theo quy định cũ, hộ gia đình, cá nhân trong nước đăng ký chứng nhận quyền sở hữu nhà ở khi có giấy phép xây dựng nhà ở. Như vậy, Nghị định mới đã thêm trường hợp giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn mà trước đây chưa có trong Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Nghị định 148/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ 08/02/2021.

Thông báo văn bản mới

18/12/2020

17/12/2020

16/12/2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Nghị định 148/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành