Thủ tục thay đổi tên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thay đổi tên công ty là một trong số các nội dung cần thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Các trường hợp thay đổi tên công ty:

Thay đổi tên công ty bằng tiếng việt;
Thay đổi tên công ty bằng tiếng anh
Thay đổi tên viết tắt của công ty

Lưu ý:
Đối với thay đổi tên công ty bằng tiếng việt, ngoài việc phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cần phải thay đổi giấy chứng nhận mẫu dấu, khắc lại Dấu pháp nhân, đồng thời thực hiện điều chỉnh thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế (bao gồm cả việc trả lại hóa đơn đã mua theo tên công ty cũ).
Về thủ tục thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, thực hiện như sau:
1. Hội đồng thành viên công ty tiến hành họp và thông qua nội dung thay đổi tên công ty, các thành viên ký Biên bản cuộc họp;
2. Chủ tịch Hội đồng thành viên thay mặt Hội đồng thành viên ký quyết định về việc thay đổi tên công ty;
3. Người đại diện theo pháp luật của công ty lập Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, ký tên, đóng dấu;
Việc thông báo thay đổi tới cơ quan đăng ký kinh doanh :

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên. Người đại diện theo pháp luật của công ty lập Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT –BKH ngày 13/01/2009 sửa đổi bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về Hồ sơ, Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh).
Kèm theo thông báo phải có Biên bản và Quyết định về việc thay đổi nêu trên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.
Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Lưu ý: Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
Nếu quý vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.