Toàn bộ quy định cần biết về chế độ hưu trí 2022

Chế độ hưu trí là một trong những quyền lợi quan trọng của người lao động khi tham bảo hiểm xã hội. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chế độ này, bài viết dưới đây sẽ cung cấp toàn bộ quy định cần biết về chế độ hưu trí 2022.

&n

Chế độ hưu trí là một trong những quyền lợi quan trọng của người lao động khi tham bảo hiểm xã hội. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chế độ này, bài viết dưới đây sẽ cung cấp toàn bộ quy định cần biết về chế độ hưu trí 2022.

 

Độ tuổi nghỉ hưu từ 2022

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Tại khoản 2, 3, 4 Điều 169 Bộ Luật lao động 2019 quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động như sau:

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo quy định trên, tuổi nghỉ hưu của nữ năm 2022 là 55 tuổi 08 tháng,… Nếu năm 2022 bạn đủ 55 tuổi 08 tháng, bạn sẽ đủ tuổi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, nếu bạn bị suy giảm khả năng lao động hoặc làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn thì có thể được về hưu sớm.

Điều kiện hưởng lương hưu

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Điều kiện hưởng lương hưu được quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, sửa đổi, bổ sung bởi điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động như sau:

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

+ Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác;

+ Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo quy định trên, điều kiện hưởng lương hưu của người tham gia BHXH bắt buộc là đóng đủ 20 năm bảo hiểm và đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động, năm 2022, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi 06 tháng, nữ là 55 tuổi 08 tháng. Như vậy, đến 11/2022, khi đủ tuổi nghỉ hưu thì bạn cũng đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Xem thêm: Điều kiện hưởng lương hưu từ 2021 theo quy định mới nhất.

 

Điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Điều 55 Luật BHXH, sửa đổi, bổ sung bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động quy định về điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

– Đối với người tham gia BHXH bắt buộc: khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trờ lên được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

– Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp: nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Trong đó, tuổi nghỉ hưu theo khoản 2 Điều 169 được quy định như sau:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Do chưa có đủ thông tin chính xác nên chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận về trường hợp của bạn. Bạn có thể dựa vào các quy định trên trên để biết mình có đủ điều kiện về hưu sớm hay không.Toàn bộ quy định cần biết về chế độ hưu trí 2021 (Ảnh minh họa)

 

Mức hưởng lương hưu

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Theo khoản 1 Điều 56 Luật BHXH, mức lương hưu hằng tháng được tính như sau:

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó:

– Với lao động nam: 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng 19 năm đóng BHXH vào 2021, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Sau đó mỗi năm đóng cộng 2%, tối đa bằng 75%.

– Với lao động nữ: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó mỗi năm đóng được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

– Với lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính theo số năm đóng BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

+ Đủ 15 năm đóng BHXH tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

+ Từ đủ 16 – 20 năm đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

Theo quy định trên, nếu đến thời điểm nghỉ hưu, bạn có 32 năm đóng BHXH. Lương hưu hàng tháng của bạn được tính: 20 năm đóng BHXH = 45%; 12 năm đóng BHXH còn lại = 12 x 2% = 24%.

Vậy lương hưu hàng tháng của bạn sẽ bằng 69% mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH.

 

Mức hưởng lương hưu trước tuổi

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Khoản 3 Điều 56 Luật BHXH quy định mức hưởng lương hưu trước tuổi như sau:

– Mức lương hưu hàng tháng của người đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi được tính như người nghỉ hưu đủ tuổi, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

– Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Trong đó, theo khoản 1 Điều 56 Luật BHXH, mức lương hưu hằng tháng của người lao động nghỉ hưu đủ tuổi được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tỷ lệ hưởng lương hưu cụ thể:

– Với lao động nam: 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng 19 năm đóng BHXH vào 2021, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Sau đó mỗi năm đóng cộng 2%, tối đa bằng 75%.

– Với lao động nữ: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó mỗi năm đóng được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Theo quy định trên, tỷ lệ hưởng lương hưu nếu bạn nghỉ hưu đúng tuổi là:

19 năm đóng BHXH = 45%

7 năm đóng BHXH còn lại = 7 x 2%= 14%

Do nghỉ hưu trước tuổi 03 năm 03 tháng nên tỷ lệ lương hưu bị giảm là: 3 x 2% + 1% = 7%

Tỷ lệ hưởng lương hưu của bà khi nghỉ hưu trước tuổi là: (45% + 14%) – 7%= 52%

Vậy bạn sẽ được nhận lương hưu mỗi tháng bằng 52% mức bình quân tiền lương/ thu nhập tháng đóng BHXH.

 

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí

Câu trả lời từ Luatphap.vn:Căn cứ Mục 1.2.2 Điều 6 Chương III về Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH, tùy trường hợp mà người lao động chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây.

Trường hợp đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị

– Sổ BHXH.

– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí…

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định Y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Trường hợp tham gia BHXH tự nguyện

Đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện, bảo lưu thời gian tham gia BHXH gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích), hồ sơ bao gồm:

– Sổ BHXH.

– Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động như trên.

– Giấy ủy quyền đối với trường hợp đang chấp hành hình mà thời gian bắt đầu tính chấp nhận hình phạt là từ ngày 01/01/2016 trở đi…

Xem thêm: Hồ sơ hưởng lương hưu gồm giấy tờ gì? Nộp ở đâu?

 

Thời hạn giải quyết chế độ hưu trí

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Tại Điều 110 Luật BHXH quy định về thời hạn giải quyết chế độ hưu trí quy định như sau:

– Với người tham gia BHXH bắt buộc, trong vòng 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

– Với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện, trong vòng 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, cơ quan BHXH sẽ tổ chức chi trả cho bạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

28/12/2020

28/12/2020

28/12/2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Chế độ hưu trí là một trong những quyền lợi quan trọng của người lao động khi tham bảo hiểm xã hội. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chế độ này, bài viết dưới đây sẽ cung cấp toàn bộ quy định cần biết về chế độ hưu trí 2022.

&n

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top