Tường thuật tư vấn Pháp luật: Một số quy định mới về đất đai | BRT TV

Ừ ừ có. một chiều kính chào của chị đâu có gì có hiệu lực  thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 thông tư 09  . của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi bổ sung  một số điều của các thông tư quy định chi tiết và  . hướng dẫn thi hành luật đất đai theo

Ừ ừ có. một chiều kính chào của chị đâu có gì có hiệu lực  thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 thông tư 09  . của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi bổ sung  một số điều của các thông tư quy định chi tiết và  . hướng dẫn thi hành luật đất đai theo đó sửa đổi  bổ sung một số quy định mới về sử dụng đất mà  . người dân cần chú ý Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp  của mình chị đất đai như là về quy hoạch kế hoạch  . sử dụng đất D hỗ trợ thu hồi đất chuyển mục đích  sử dụng đất và các trường hợp khác cụ thể trên  . những quy định mới này chưa thể thao trong chương  trình tư vấn pháp luật gia chủ đề một số quy định  . mới các cây Hôm nay chúng tôi sẽ giúp cho của chị  hiểu rõ hơn về những quy định Hay Mình tự giới  . thiệu đến của chị khách mời tham gia chương trình  kết hợp này luật sư Lê Biên phòng trưởng văn phòng.

Luật sư Gia Hân đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng  Tàu do luật sư Vũ Thị Phương Thảo văn phòng luật  . sư Gia Hân đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới  đầu chương trình và của chị theo dõi khi nhận sau  . ở theo quy định của pháp luật từ năm 2020 Nêu  quy định về đất đai và bất động sản có sự thay  . đổi được doanh nghiệp và cả người dân đặc biệt  quan tâm đến hình là các quy định liên quan đến  . bất động sản có hiệu lực vào đầu năm 2020 trong  đó có tác động đến cả các hộ gia đình cá nhân cụ  . thể như Nghị định số 91 2019 của Chính phủ về xử  lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai Quyết Định  . Số 96 2019 khung Trái Đất Việc thay đổi bảng  giá đất tại 63 tỉnh thành phố có hiệu lực thi  . hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 của thông tư số  09 đã có nhiều thay đổi trong các chính sách về  . đất đai một trong những điểm mới của thông tư số  09 2021 là bố sung các quy định liên quan đến hỗ.

Trợ sau khi thu hồi đất nông nghiệp theo đó có  6 trường hợp thu hồi đất nông nghiệp sẽ được hỗ  . trợ ổn định đời sống mỗi trợ đào tạo chuyển đổi  nghề ra tìm kiếm việc làm cụ thể như sau trường  . hợp đất nông nghiệp do hộ gia đình không thuộc  đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp  . theo quy định về đất đai đang sử dụng do nhận  chuyển nhượng nhận thừa kế được tặng cho theo  . quy định của pháp luật được Ủy ban nhân dân cấp  xã nơi có đất thu hồi xác nhận là đang trực tiếp  . sản xuất trên đất nông nghiệp đó đất nông nghiệp  có nguồn gốc được nhà nước giao cho hộ gia đình  . cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi thực  hiện nghị định số 64 ngày 27 tháng 09 năm 1993  . của chính phủ ban hành bản quy định trên dịp  giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân  . sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông  nghiệp khoản 1 Điều 54 của luật đất đai năm 2013.

Là đất nông nghiệp do hộ gia đình cá nhân thuộc  đối tượng đủ điều kiện định giao đất nông nghiệp  . theo quy định của pháp luật về đất đai đang sử  dụng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất hơn  . vi phạm pháp luật về đất đai đủ điều kiện được  bồi thường về đất được Ủy ban nhân dân cấp xã  . xác nhận đất cho hộ gia đình cá nhân nhận giao  khoán đất của nông lâm trường Quốc doanh để sử  . dụng vào mục đích công nghiệp lâm nghiệp Nuôi  trồng Thủy sản I chị Thu hồi mà thuộc đối tượng  . đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp và  có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp  . đất nông nghiệp do hộ gia đình cá nhân đang  sử dụng do nhận giao khoán đất của các công ty  . nông lâm nghiệp được chuyển đổi từ các Nông Lâm  trường Quốc doanh đang trực tiếp sản xuất nông  . nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất  nông nghiệp trên đất đó đất cho hộ gia đình cá.

Nhân đang sử dụng do nhận giao khoán đất của tập  đoàn sản xuất nông nghiệp hợp tác xã nông nghiệp  . đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có vụ thu  nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất ở. khu dân cư hàng chị luật sự thông tư 09 2021 của  Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiều tiền mới  . tiến bộ phù hợp với thực tiễn Đó là những điểm mới  đáng chú ý nào và sẽ được mà luật sư Phương Thảo  . khi cho chúng tôi được biết à ngày 30 tháng 6 năm  20 21 thì bộ càng liên bang một và môi trường của  . ban hành thông tư 09 20 21 sửa đổi bổ sung một  số điều của thông tư các thông tư quy định chi  . tiết và hướng dẫn thi hành luật đất đai và thông  tư 09 thì có hiệu lực kể từ ngày mùng 1 tháng 9  . năm 2021 và thông tư 09 thì cũng sửa đổi bổ sung  một số điều Theo đó thì cũng có một số cái điểm  . mới như sau thứ nhất về cái trường hợp mà chuyển  từ đất Thương mại dịch vụ sang đất cơ sở sản xuất.

Phi nông nghiệp thì phải xin phép điều này được  quy định tại thông tư số 02 năm 2015 và sửa đổi  . bổ sung tại thông tư số 33 năm 2017 Theo đó thì  một trong các cái trường hợp mà chuyển mục đích sử  . dụng à ý là không phải xin phép chỉ phải đăng ký  biến động đất đai Đó là các trường hợp mà chuyển  . từ đất Thương mại dịch vụ sang huy đất sản xuất  kinh doanh phi nông nghiệp mà không phải là đất  . Thương mại dịch vụ Tuy nhiên thì điều này đã được  sửa đổi tại thông tư 09 2002 mốt Theo đó thì nếu  . chuyển từ đất Thương mại dịch vụ sang đất cơ sở  sản xuất phi nông nghiệp như là xây trụ sở của trụ  . sở để văn phòng đại diện sân kho Nhà Kho của tổ  chức kinh tế để đất để làm sân kho nhà kho hoặc đã  . Bãi cơ sở sản xuất nhà mà nằm độc lập với khu công  nghiệp cụm công nghiệp khu chế xuất và các khu sản.

Xuất kinh doanh tập trung thì sẽ phải xin phép đây  một là một cái điểm mới điểm thứ hai đó là thêm  . cái trường hợp mà được cấp giấy chứng nhận quyền  sử dụng đất quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với  . đất mới khi đăng ký biến động đất đai thì theo quy  định tại điều 2 điều 17 thông tư 2014 thì Liệt kê  . các cái trường hợp mà được cấp mới giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất đến thông tư 09 20 21 thì có bổ  . sung thêm 2 trường hợp được cấp mới giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất đó là trường hợp mà thửa  . đất được tách ra để cấp riêng giấy chứng nhận đối  với trường hợp mà giấy chứng nhận quyền sử dụng  . đất cao cấp chung cho nhiều thửa và cái trường hợp  đó là thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có  . vườn ao gắn liền với nhà ở mà do xác định lại diện  tích đất ở theo quy định thì đây là hai cái trường.

Hợp mà mới được bổ sung là sẽ được cấp mới giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất điểm mới thứ ba đó là  . cái trường hợp mà sử dụng đất nông nghiệp mà không  có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng mà khi thu  . hồi cũng được xác định để tính hỗ trợ ổn định đời  sống hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm  . việc làm khi Nhà nước thu hồi đất thì đây là một  cái điểm rất là mới về phía trước đây khi theo quy  . định cũ thì ở cái trường hợp mà thu hồi đất nông  nghiệp thì sẽ không được ổn mỗi trợ ổn định ngoài  . đời sống Tuy nhiên trên thực tế thì đã có rất  nhiều các cái hộ dân mà tồn tại từ trước Đây đó  . là xây nhà trên đất nông nghiệp hoặc là đất nông  nghiệp đang trực tiếp sản xuất thể hiện nay theo  . quy định mới khi mà đất nông nghiệp này bị thu hồi  nhưng mà không có giấy tờ thì cũng được hỗ trợ về.

Đời sống và hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp  cái điểm mới tiếp theo đó là đối với tổ chức mà  . sử dụng đất nông nghiệp đất phi nông nghiệp mà  không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất mà  . cái diện tích đất còn lại của thửa đất không đủ  điều kiện tiếp tục sử dụng theo quy định của Ủy  . ban nhân dân cấp tỉnh thì tổ chức này có quyền đề  nghị với cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất và được  . bồi thường trước đây thì tại thông tư các cái quy  định cũ thì chỉ quy định đ cho vay đối với hộ gia  . đình và cá nhân tuy nhiên thì đối với Thông tư 09  20 21 thì bổ sung thêm là cái trường hợp nào tuổi  . Tổ chức sử dụng đất nông nghiệp khi nông nghiệp mà  khi thu hồi diện tích còn lại không đủ diện tích  . sử dụng theo quy định và thì cũng được đề nghị cơ  quan có thẩm quyền thu hồi và bồi thường đối với.

Diện tích này cái điểm mới thứ năm đó là kế hồ sơ  yêu cầu cấp lại chứng chỉ định giá do bị mất thì  . không cần có giấy tờ xuất hiện của cơ quan công  an hoặc là Ủy ban nhân dân cấp xã phường thị trấn  . về việc mất chứng chỉ định giá đất ở dưới điểm  mới thứ sáu đó là sửa đổi bổ sung quy định ghi  . thông tin vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  và tài sản gắn liền với đất của trường hợp mà Nhà  . nước thu hồi một phần diện tích và người sử dụng  đất có tặng cho một phần diện tích để sử dụng vào  . mục đích công cộng thì cái trường hợp này cũng sẽ  được ghi cụ thể và giấy chứng nhận quyền sử dụng  . đất các trường hợp điểm mới thứ bảy đó là thêm  cái quy định mà tổ chức cá nhân mua bán nợ nhận  . đăng ký quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn  liền với đất là tài sản mua bán nợ ở trong trường.

Hợp không thỏa thuận được như vậy theo quy định  điểm mới Tại không thông tư 09 20 21 thì có thêm  . một cái phương án giải quyết khi mà không thỏa  thuận được mua hai cái cách mà chờ giải quyết của  . cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cũng đã bổ sung  thêm một cái điểm mới cái điểm mới đứng thứ tám là  . không phải nộp bản sao các cái giấy tờ nhân thân  và khi làm thủ tục đăng ký đất đai và tài sản gắn  . liền với đất hay là cấp giấy chứng nhận thì điều  này được quy định tại điều 11 của thông tư 09 20  . 21 đó là đối với hồ sơ mà khi nộp để đăng ký biến  động đất đai là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  . đất thì không phải nộp cái bản sao của giấy chứng  minh nhân dân thẻ căn cước hay là hộ khẩu cái điểm  . mới thì tiếp theo đó là trong môi trường hợp mà  thay đổi bổ sung Thay đổi cái mẫu đơn đăng ký cấp.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà  ở và tài sản gắn liền với đất cho cái trường hợp  . mà do mở cửa và cái điểm mới thứ 10 đó là ghi rõ  cái Tổng diện tích đất nông nghiệp mà nhận quyền  . sử dụng nhận chuyển quyền sử dụng đất trong đơn  đăng ký biến động đất thì đây Trên đây là tất cả  . là cái quy định mới của thông tư 09 20 21 mà những  người sử dụng đất khi mà có những cái biến động  . hay là khi có những cái giao dịch liên quan đến  đất thì chúng ta cần chú ý để thực hiện theo các  . quy định mới này sẽ đưa ra các cái trường hợp mà  suy nghĩ cái thông tư có quy định cụ thể như sau  . các tinh chất đấy là giấy chứng nhận cho nhiều cái  cửa đất nhiều với thửa đất được quy định tại khoản  . 1 điều 98 của luật đất đai năm 2013 thì đã quy  định như vậy trường hợp mà người sử dụng đất đai.

Đang sử dụng nhiều thửa đất đã sử dụng nhiều thửa  đất thì bây giờ chúng ta có phải là hôm là theo  . cái cái cái cái thông tư 09 này thì sẽ do lại tất  cả thửa đất đó để cốc còn một giấy chứng nhận Ừ để  . cho nó nó nó nó nó dễ hiểu và đồng thời cho người  dân dễ quản lý cũng như cơ quan nhà nước quản lý  . được tốt hơn trong các cái cái thực hiện nghĩa vụ  cũng như độc quyền của người sử dụng đất và cái  . trường hợp tức là khi một cấp lấy chấm điểm đó thì  cửa sở hữu nhà gắn liền với đất cho các cái thửa  . đất mà khi mà nó có nhiều hóa trong một cái giấy  chứng nhận thì như vậy thì nó rất khó khăn cho  . người dân với cho nên là cái đây nó là một trong  những cái mới mà cái thông tư 09 này có quy định  . thêm với trường hợp nữa vậy và các trường hợp nữa  thì theo những những cái trường hợp mà sử Hữu rất.

Nhiều cá cái cửa đất khác nhau mà Nhiều cái vị trí  khác nhau nữa chứ không phải là một một cái cái  . cái vị trí liền cả các cái vị trí liền cả thì có  thể là chúng ta dồn cửa vào liền lại nhưng  . mà tát cái vì tí nó lại khác nhau Nó không nằm  trong liền kể thì đây cũng là một cái khó khăn thì  . mình cái thông tư không khí này cũng là Khuyết một  số các tư vấn đề Trước mắt kính do chính xác xử lý  . nhà nước về đất đai cũng đưa ra một số các cái vấn  đề để làm sao cho nó phù hợp và nước tạo điều kiện  . cho người sử dụng đất liên quan tới những vấn đề  tức là chủ sở hữu của nhiều thửa đất nhiều lô đất  . mà nó không liền kề nhau trong như vậy thì để xác  định cái phần diện tích trong các cái thửa đất có  . nhiều vườn có nhiều diện tích về nông nghiệp Hoặc  là những cái thửa đất về Ao liền kề thì trước kia.

Thì xem cái điều 64 của cái nghị định 43 năm 2014  thì cũng có xác định diện tích cho các cái họ giữa  . các key gia đình và các cá nhân thì nay cũng được  cho anh như xác nhận vào những cái mục thay đổi  . cũng như là khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  đất cho chủ sở hữu thì đây cũng là một trong những  . điều kiện để chúng ta thấy được nó là cái thông tư  không tím này là có những cái bổ sung mới và khi  . đăng ký biến động là những cái mới nhất của thông  tư kinh doanh thu độc sư Phương Thảo được biết là  . theo thông tư 09 2021 thì khi nộp hồ sơ thực hiện  các thủ tục và ở đai tài sản gắn tiền Trái Đất cấp  . giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà  ở và tài sản gắn liền trên đất thì thật không phải  . nộp cái bản sao về số hộ khẩu chứng minh nhân  dân là căn cước công dân mà cụ thể hơn về quy.

Định này thì như thế nào Theo luật sư kỹ trường  hợp này thì được quy định tại khoản 5 điều 11 của  . thông tư 09 20 21 như sau cái trường hợp mà nộp  hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai và diễn  . sản gắn liền với đất cấp giấy chứng nhận mà có yêu  cầu thành phần là bản sao giấy chứng minh nhân dân  . hoặc là chứng minh nhân dân chúng giấy chứng minh  Quân đội hoặc là thẻ căn cước công dân hoặc sổ hộ  . khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân thì  cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở  . dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người  nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh  . nhân thân trong trường hợp mà dữ liệu quốc gia về  dân cư đã được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của  . các ngành các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực đất Ừ  như vậy Quy định này thì cũng phù hợp với luật cư.

Trú năm 2020 có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng  7 năm 2001 đó là loại bỏ bớt các tế giấy tờ mà  . không cần thiết tiết kiệm được thời gian chi phí  cho người dân khi mà thực hiện các thủy tự hành  . chính Tuy nhiên thì cho đến lúc mà hệ thống cơ sở  dữ liệu quốc gia về dân cư mà chưa đầy đủ hoặc là  . thông suốt để các cơ quan chức năng có thể sử dụng  các dữ liệu này thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền  . về đăng ký đất đai là cấp giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất vẫn có thể yêu cầu người dân cung cấp cái  . giấy tờ và bản sao giấy tờ nhân thân như là chứng  minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước hoặc là sổ hộ  . khẩu ở ở đâu có gì chứ chủ đề một số quy định mới  về đất đai chương trình đã nhận được nhiều câu hỏi  . của chị khán giả qua địa chỉ email của chương  trình liên quan đến các vấn đề trên đất đai Bây.

Giờ là thời gian dành cho quý khán giả đầu tiên  thì xin được gọi đến luật sư Phương Thảo câu hỏi  . của một khán giả có nội dung tiêu sau con muốn hỏi  những trường hợp vi phạm về luật đất đai như là sử  . dụng đất lấn chiếm nhưng vẫn được xem xét để cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vì sao sinh được  . ngoài được Sơn gặp đối với cư dân hợp của khám bạ  thì vừa có câu hỏi vừa rồi thì tôi xin chia sẻ các  . quy định của pháp luật về vấn đề này như sau Thứ  nhất là cái quy định về cái trường hợp mà sử dụng  . đất lấn chiếm nhưng vẫn được xem xét để cấp giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng được quy  . định ở rất là cụ thể tại điều 22 nghị định 43 năm  2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành  . một số điều của luật đất đai và trong đó nêu các  cây trường hợp mà cấp giấy chứng nhận quyền sử.

Dụng đất quyền sở hữu nhà ở Khi sản khác gắn liền  với đất đối với hộ gia đình cá nhân mà sử dụng  . đất có vi phạm pháp luật trước ngày mùng 1 tháng 7  năm 2014 như sau Thứ nhất là cái trường hợp mà sử  . dụng đất lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn công  trình công cộng sau khi nhà nước công bố Cắm mốc  . hành lang bảo vệ lấn chiếm lòng đường lề đường vỉa  hè thì sau khi Nhà nước đã công bố chỉ giới hoặc  . là lấn chiếm sử dụng cho mục đích xây dựng trụ sở  cơ quan công trình sự nghiệp công trình công cộng  . khác nhưng mà sau đó thì nhà nước có điều chỉnh  quy hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng được cơ  . quan nhà nước có thẩm quyền thu dượt mà nay diện  tích đất lấn chiếm không còn thuộc hành lang bảo  . vệ an toàn công trình công cộng không thuộc chỉ  giới xây dựng đường giao thông không có mục đích.

Sử dụng cho xây dựng trụ sở cơ quan công trình sự  nghiệp công trình công cộng khác thì người đang  . sử dụng đất được xem xét để cấp giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản  . A và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy  định của pháp luật và các trường hợp thứ 2 đó là  . cái trường hợp mà sử dụng đất lấn chiếm đã được  nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho  . các nông trường lâm trường Quốc doanh ban quản lý  rừng Trung tâm trạm trại công ty nông nghiệp lâm  . nghiệp thì thực hiện theo quy định như sau trường  hợp mà đang sử dụng diện tích đất lấn chiếm thuộc  . quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng rừng  và phòng hộ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo  . thu hồi đất đã lấn chiếm để giao cho ban quản lý  rừng quản lý sử dụng đất người đang sử dụng đất.

Lấn chiếm được ban quản lý rừng xem xét giao  quán bảo vệ phát triển rừng theo quy định với  . pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trường  hợp mà không có ban quản lý rừng thì người sử  . dụng đất lấn chiếm được nhà nước giao đất để sử  dụng vào mục đích bảo vệ phát triển rừng phòng  . hộ và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất  . hai thứ ba đó là trường hợp mà lấn chiếm đất và  nay đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp  . và làm nhà ở và không thuộc quy hoạch bảo vệ và  phát triển rừng đặc dụng rừng phòng hộ xây dựng  . công trình hạ tầng công cộng thì người ta sử dụng  đất cũng được xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền  . sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác  gắn liền với đất trường hợp tiếp theo đó là trường  . hợp mà đất lấn chiếm lấn chiếm đất chưa sử dụng  hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc các.

Trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp  luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có  . thẩm quyền cho phép thì sẽ được quy định như sau  trường hợp mà đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử  . dụng đất cho các mục đích quy định tại điều 61  62 luật đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trước  . khi thực hiện dự án công trình đó còn trường hợp  mà người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử  . dụng đất cho đến khi Nhà nước thu hồi nhưng phải  giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và phải kê khai  . đăng A quy định các trường hợp mà đang sử dụng đất  không thuộc chuyển trường hợp quy định tại điểm A  . điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà  soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất người đang  . sử dụng đất được xem xét để cấp giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và gắn liền.

Với đất cái trường hợp với năm đó là hộ gia đình  cá nhân mà đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai  . hoang đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất  đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt  . không có tranh chấp thì được nhà nước công nhận  quyền sử dụng đất theo hạn mức giao Ủy ban nhân  . dân cấp tỉnh quy định còn nếu mà vượt hạn mức do  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì diện tích  . vượt hạn mức phải chuyển sang đất thuê như vậy như  tôi đã trình bày thì đã có năm cái trường hợp mà  . nếu mà sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai ở như  đất nấm chiến nhưng mà vẫn có được Nếu thuộc các  . trường hợp này thì vẫn được xem xét để cấp giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cám ơn luật  . sư Phương Thảo ạ Bây giờ là một câu hỏi của khán  giả xin được gửi đến luật sư Lê Văn phòng và Chung.

Câu hỏi như sau đối với hộ gia đình cá nhân đang  sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng  . đất thì có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền  . Trái Đất hay không xin được gọi luật sư chúng ta  đã biết thì luật đất đai năm 2013 quy định những  . cái trường hợp mà người sử dụng đất không có giấy  tờ về đất đai mà Thì bây giờ có được giải quyết  . vấn đề là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  hay không thì đây là một cái vấn đề này Hết sức  . là nóng đối với tất cả các cái khu dân cư ở trong  tỉnh cũng như là ngoài tỉnh Thế thì bây giờ cái  . trường hợp nào thì là được phép cấp đấy và trường  hợp nào thì không được phép cấp giấy và trường hợp  . nào đã sử dụng đồng thời đang sử dụng trên cái cái  diện tích đất đó thì được phép khóc dẫn khi chưa.

Có giấy chứng nhận và không có các chất giấy tờ  khác thì tôi Tôi xin trình bày một số các cái điều  . Hình như là các ý quy định về cái quyền giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất người sử dụng đất mà khi  . gắn liền với đất khi làm thủ tục khi đang quản lý  sử dụng mà chưa được cấp giấy để trong trường hợp  . này thì quy định có lưu rõ rất là cái điều kiện để  và cấp giấy khi cũng không có giấy tờ về thì những  . người là cũng điều kiện là phải có sử dụng khi  cái diện tích đất đang sử dụng này là trước ngày  . mùng 1 tháng 7 năm 2014 đây là một cái điều kiện  quy định rất là rõ tức là trước ngày đó thì những  . người sử dụng đất những người quản lý đấy sử dụng  đất là phần trước thời gian đó Và trong trong cái  . điều kiện đó thì phải được Ủy ban nhân dân phường  xã phường xã nơi quản lý nơi cái cái đất quản lý.

Quỹ đất của mình đang sử dụng đó là xác nhận là  không có tranh chấp không có tranh chấp không có  . tranh chấp về mặt quân sự tranh chấp về mặt đất  đai cũng như là tranh chấp về vấn đề cử thế thì  . đấy là một cái những cái quy định và hai nữa là  ba nữa Cho hình chóp đó thì tại thời điểm xin cấp  . sổ đỏ thì phải đảm bảo được cái vấn đề ngoài ra  nó phải phù hợp với lại những cái điều kiện theo  . quy định của địa phương ví dụ như là khu nói không  phải là khu quy hoạch cái nơi mà mình sử dụng đất  . nó để xin cấp giấy thì không phải là phụ Quy hoạch  về an ninh công cộng an ninh quốc phòng cũng như  . là các công trình công cộng được Ủy ban nhân dân  phường xã chấp nhận khi mà đủ các điều kiện cơ bản  . đó thì người dân sẽ được những kỹ sư giỏi sử dụng  đất nó sẽ được coi xem thép và cấp giấy chứng nhận.

Quyền sử dụng đất theo quy định của của cái thông  tư cũng như là nghị định và các quy định cụ thể  . của luật đất đai ở trường đại học thứ hai nữa là  trong trường hợp này thì nó có thể nó có hai cái  . loại một cái loại bức là các điều kiện để được  cấp là sử dụng và những người không cả nộp tiền  . sử dụng đất thì phải quy định lúc nào sử dụng  trước ngày đó không có tranh chấp và đồng thời  . có những cái cái cái xác nhận của ủy ban chính  quyền ủy ban ở xã Chính quyền là không có tranh  . chấp và đảm bảo đủ các thủ tục thì khi đó sẽ được  xem xét và cấp giấy toàn có những trường hợp phải  . nộp tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng  đất ở đây thì là những hộ gia đình sử dụng đất  . ổn định cũng trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2014 và  khung vi phạm rồi còn đất đai nhưng mà được Ủy ban  . nhân dân được cái là đất không có tranh chấp nhưng  phải phù hợp với những cái quy định của địa phương.

Chính quyền địa phương về hưu mặt chi chi tiết  và xây dựng đô thị cũng như xây dựng các vấn đề  . dân cư nông thôn mà Nhà nước đã có những cái quy  hoạch cụ thể thì những trường hợp hai loại Một  . loại thu tiền khi mà xin cấp giấy chứng nhận và  một loại không phải thu tiền thì đây là nó có hai  . trường nhạc khi đó là thì Căn cứ vào cái xác định  xác định để mà mà ổn định rất ổn định thì ở đây  . chính quyền địa phương cấp phường xã thì phải có  căn cứ theo các quy định tại các Điều 21 của nghị  . định 43 đã phải có nhà đất sử dụng ổn định thì ổn  định như thế nào là ổn định như thế nào chứ không  . phải là một số các hộ dân hiện nay cũng ở thời  điểm trước ngày mùng 1 tháng 7 nhưng là đất lấn  . chiếm lấn chiếm của công thì sau đó lại làm thủ  tục để mà mà xinh cấp đấy thì Căn cứ vào quy định.

Như vậy thì thì thì nếu theo đúng như là cái quy  định một chiếc một hồi sáng bà thì họ có quyền nộp  . hồ sơ nhưng thực chất và cái nguồn gốc cũng như là  là là cách thủ tục để xác minh cái chuyện đó thì  . cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem sẽ lắp đó  có đúng là đất mua bán trước kia hoặc là giấy là  . đất thừa kế nhưng do không có giấy tờ hoặc là đất  lấn chiếm thì căn cứ và hợp tác chứ cái kết quả  . xác minh về nguồn gốc có ổn định hay không ổn định  thì khi đó nhà nước cơ quan nhà nước và pháp luật  . cho xem xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  ruộng đất trong các trường hợp mà khi mà chúng ta  . nhà đất nhưng không có giấy thì có thể là được  xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các  . có một khán giả ở Tiền Giang có gửi thư hỏi như  sau đất và nhà ở thuộc dự án khu dân cư của công.

Ty là chủ đầu tư có được phát triển dựng trong  người nước ngoài hay là không ra nếu chuyển được  . thì cần phải hoàn thiện chứng thủ tục pháp lý nào  ở sẽ được quay đầu sư Phương Thảo hãy tư vấn cho  . khán giả nắm rõ hơn về trường học của mình ạ đối  với câu hỏi của khán giả ở Tiền Giang thì tắm giờ  . hỏi về cái trường hợp đất hoặc nhà ở thuộc dự án  của khu dân cư công ty là chủ đầu tư thì có được  . phép chuyển nhượng cho người nước ngoài hay không  Và nếu chuyển được thì phải hoàn thiện những thủ  . tục pháp lý nào thì đối với câu hỏi này thế tôi  có một vài ý kiến như sau Thứ nhất là theo khoản  . 3 điều 7 luật nhà ở năm 2020 thì người nước ngoài  cũng là một trong các đối tượng được sở hữu nhà ở  . tại Việt Nam cụ thể như sau là quy định như sao  tổ chức cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1.

Điều 159 thì cũng được sở hữu nhà tại Việt Nam quy  định này thì em có một số vấn đề như sau thứ nhất  . về điều kiện của người nước ngoài mà được sở hữu  nhà ở tại Việt Nam thì thứ nhất là phải thuộc đối  . tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy  định tại điều 7 điều 8 hay là khoản 1 điều 159  . luật nhà ở như đã nêu trên thứ hai là cần phải có  cái giấy tờ chứng minh là đối tượng sở hữu nhà ở  . đối với người nước ngoài thì căn cứ theo quy định  tại điều 160 luật nhà ở năm 2020 thì quy định như  . sau hộ chiếu phải còn giá trị khi đóng dấu kiểm  chứng việc cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập  . cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu  đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp đã  . miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao cơ  quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc.

Tế tại Việt Nam trường hợp mà người nước ngoài  có giấy tờ xác nhận là gốc Việt Nam thì chỉ được  . quyền lựa chọn một đối tượng là áp dụng là người  Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc là cá nhân nước  . ngoài để xác định quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam  thứ ba là cơ sở hữu nhà ở thì phải theo đúng quy  . định của pháp luật bên cạnh theo điều kiện về đối  tượng có được sở hữu 20 và các giấy tờ chứng minh  . cần có thì người nước ngoài muốn có quyền sở hữu  nhà ở một cách hợp khác thì phải đáp ứng yêu cầu  . của pháp luật và hình thức và hữu cụ thể là tại  khoản 2 điều 159 luật nhà ở Quy định như sau đầu  . tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo  quy định của luật này và pháp luật có liên quan  . và hoặc là mua thuê mua nhận tặng cho nhận thừa  kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và.

Nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà  ở khu vực bảo đảm quốc phòng an ninh theo quy  . định của chính phủ như vậy thì đối với quy định  về đối với câu hỏi của khán giả thì đối với nhà  . ở mà thuộc dự án của khu dân cư mà thuộc là khu  nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư hay là  . nhà ở riêng lẻ thì nếu như người nước ngoài và đủ  điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì có  . quy khi nhận chuyển nhượng đối với cây trường hợp  này còn đối với trường là sở hữu đối với cái quyền  . sử dụng đất thì người nước ngoài hiện nay đang  không được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền  . sử dụng đất theo quy định của pháp luật của Việt  Nam sẽ được tiếp tục gửi đến được sân Phương Thảo  . thư hỏi của một khán giả patơ-nốt năm 2011 có di  chúc viết tay giao căn nhà của ba tôi làm nơi thờ  . cúng ông bà tổ tiên nhanh hai ba tôi ở trên năm  1989 đến giờ nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận.

Giờ tôi cầm giấy di chúc của ba tôi đi làm giấy  tờ nhà thì có được hay là không xin được mời luật  . sư Phương Thảo hãy ra tư vấn để khán giả được rõ  về trường hợp của mình ạ Thương hợp của khán giả  . thì khán giả có thông tin như sau là ba mất năm  2011 và có di chúc viết tay là giao căn nhà để  . làm nơi thờ cúng ông bà tổ tiên và nhà này thì đã  ở từ từ năm 1989 là chưa được cấp giấy chứng nhận  . quyền sử dụng đất thì đối với các trường hợp này  để làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì  . khoảng 54 điều 2 nghị định 01 2017 sửa đổi bổ  sung khoản 1 điều 82 của nghị định 43 2014 Thì  . quy định như sau các trường hợp mà đang sử dụng  đất sau đây mà chưa được cấp giấy chứng nhận và  . không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều  này thì người đang sử dụng đất được thực hiện thủ.

Tục đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn  . liền với đất lần đầu theo quy định của luật đất  đai và quy định tại Nghị định này mà không phải  . làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cơ quan tiếp  nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển  . quyền sử dụng đất nộp hợp đồng văn bản chuyển  quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật  . A điểm C là sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử  dụng đất trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2014 như  . vậy đối với trường hợp của khán giả thì Khán giả  đã nhận thừa kế từ năm 2011 đó là trước ngày mùng  . 1 tháng 7 năm 2014 thì sẽ áp dụng các quy định này  đó là khán giả có thể có một số giấy tờ theo khoản  . điều 100 của luật đất đai tổng với mẹ giấy tờ di  chúc viết tay thì nộp lại hồ sơ nộp và khai nhận.

Hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để xin  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình à. khi tiêm thuốc độc sư Lê Văn phòng sau tránh những  quy định trước đây thì được bổ sung vào quy định  . cụ thể hơn về đất không kịp được hỗ trợ ổn định  đời sống khi thu hồi tại thông tư 09 2021 thì như  . thế nào thưa Luật sư thì chúng ta đã biết từ cái  việc thu hồi đất và đồng thời cả thứ thủ tục để  . mà cho các thím người bị thu hồi đất thì có những  cái Điểm mới mà thông tư không kín có quy định cụ  . thể như sau cái thứ nhất tức là đất nông nghiệp  và hỗ trợ ổn định đời sống cũng như là đất nông  . nghiệp và hỗ trợ Ví dụ như đào tạo chuyển đổi nghề  cũng như là tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi  . đất thì đây Nó là một cái vấn đề ở chỗ nhưng mà  nó không phải là khổ mà nó có một số cái quy định.

Để mà cụ thể hơn khi mà thực hiện cái việc thu  hồi đất đối với lại những người sử dụng đất diện  . tích đất nông nghiệp thu hồi để mà tính hỗ trợ thì  cũng phải theo quy định ví dụ a Tính diện tích qui  . định nó là bao nhiêu khi thu hồi đất nông thu hồi  toàn bộ đất hay là thu hồi một phần hay là câu hỏi  . bệnh viện tích đất như thế nào nó phải cụ thể hóa  thì nó quy định tại các điểm B khoản 3 của điều  . 19 Nghị định 47 sửa đổi thì bây giờ được xác định  theo cái từng cái quyết định như vậy thì chúng ta  . là thấy được Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền  xem xét đã cộng dồn các tiết diện tích nông nghiệp  . mà khi mà đã thu hồi đối với người sử dụng đất  từ đó có cái Căn cứ để mà đưa ra những cái chính  . sách hỗ trợ thì trong cái diện tích thu hồi được  để mà hỗ trợ ổn định đời sống thì cái diện tích.

Nông nghiệp của các hộ gia đình cũng cũng cũng  như cá nhân người sử dụng đất tại các xã phường  . thị trấn tại giao thương trấn nơi có đất thu hồi  tại thời điểm có quyết định thu hồi thì Căn cứ  . vào cái đất đó thì chúng ta xem phép được Tức là  mất nông nghiệp được hỗ trợ ví dụ như là đào tạo  . mình đổi nha và tìm kiếm tìm kiếm việc làm cũng  như là các cái hỗ trợ khác phát sinh mà khi Nhà  . nước thu hồi đất thì đây là một trong những cái mà  cái cái thông tư 19 này cũng có đặt ra các vấn đề  . cụ thể chi tiết hơn so với lại với quy định trước  đây của cái luật đất đai cũng như là nghị định 47  . thì như vậy tức là đất nông nghiệp có nguồn gốc  nhà nước giao cho cá nhân Ví dụ như vậy Nhà nước  . Em giao cho cá nhân và các tổ chức khi bị thu  hồi thì sẽ được hỗ trợ như thế nào toàn đất mà  . nhà nước Đất của các cá nhân thực hiện các việc  đăng ký quyền sở hữu và đóng nghĩa vụ đối nhà nước.

Và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu thì  sẽ hỗ trợ như thế nào nó tầng bọt cái điều kiện  . từng một cái thiết kế toàn cảnh của những người  sử dụng đất nó có những cái căn cứ pháp lý như  . thế nào để từ đó tắc cơ quan nhà nước trong phòng  quyền nha cái cái cái cái chính sách hỗ trợ nó phù  . hợp với từng trường hợp 1 từng trường hợp họ chứ  không thể là đưa ra một cái chôm chôm ví dụ như  . là đất mà được nhà nước cho thuê hoặc là đất nhà  nước coi cấp theo cái cái chính sách dồn điền đổi  . thửa Hoặc là các chính sách khác của nhà nước quy  định ở nước ta toàn đất mà của người sử dụng đất  . được đăng ký quyền sở hữu nó thì đấy cũng là một  trong những cái quy định mà chúng ta thấy được  . sau khi nghị định 19 này có những quy định cụ thể  thì đất nông nghiệp mà được bác sĩ hộ gia đình cá.

Nhân sử dụng ổn định lâu dài Ổn định lâu dài và  không có tranh chấp thì Hưng Yên là khi thu hoài  . thì phải qua chức trách họ Chung theo quy định của  luật cũng như là cá cái cái cái cái nghe định cái  . thông tư đây là hướng dẫn một số các trường hợp  cụ thể và những trường hợp cụ thể này thì cũng  . cũng cũng cũng cũng đưa ra những cái chính sách  tùy theo từng cái quản lý thứ tư là của từng địa  . phương mà có những chính sách khác nhau chứ không  thể cho anh như là chung từng một cái được học thế  . thì những cái trường học như vậy thì chúng ta cũng  thấy đã là hỗ trợ về vấn đề khi sôi đất thì phải  . có cái hỗ trợ chung nó theo cái chính sách của  của nhà nước cũng như ở theo quy định của luật  . đất đai và cái ghế định và các thông tư chứ không  thể nào biện pháp được ở riêng vấn đề địa phương.

Thì có những chính sách riêng ví dụ như là hỗ  trợ nơi ở ví dụ như là hỗ trợ các cái nhu cầu  . khác là ở cao như là cái thực tế ở địa phương có  thể là giải quyết được thì cái này thì thì về vấn  . đề ngoài quy định pháp luật ra thì nhà nước cũng  khuyến khích các địa phương giải quyết các vấn  . đề an sinh thi và Nhà nước thu hồi đất cũng như  là các chính sách và hỗ trợ theo quy định pháp  . luật đồng thời địa phương cũng có các chính sách  hỗ trợ riêng để giảm bớt những cái khó khăn cho  . những người sử dụng đất để cảm ơn Đồ Sơn ladan  phòng Chị Thơ luật sư Phương Thảo kinh phí bồi  . thường được thể hiện trong phương án bồi thường  hỗ trợ tái định cư Từ Thông tư 09 2021 quy định  . như thế nào thưa luật sư nghĩ điều này thì được  quy định cụ thể tại khoản 3 điều 8 thông tư 09  . 20 21 như sau tổ chức hộ gia đình mà đang sử dụng  đất nông nghiệp đất phi nông nghiệp mà không phải.

Đất ở thì khi Nhà nước thu hồi đất mà phần diện  tích còn lại của thửa đất sau thu hồi không đủ  . điều kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định của  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nếu người sử dụng đất  . có đơn đề nghị thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp có  thẩm quyền xem xét quyết định thu hồi đất và thực  . hiện việc bồi thường hỗ trợ theo quy định của pháp  luật ở kinh phí bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu  . hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1  điều này phải được thể hiện trong phương án bồi  . thường hỗ trợ tái định cư và được tính vào kinh  phí bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án đầu  . tư như vậy là cái quy định dạng về tới trường hợp  mà bồi thường hỗ trợ đối số còn lại sau khi thu  . hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng thì nếu  như có đơn đề nghị thì sẽ được Nhà nước thu hồi và.

Bồi thường Tuy nhiên cái việc bồi thường này phải  được thể hiện trong tế phương án mà bồi thường hỗ  . trợ tái định cư và được tính vào kinh phí bồi  thường hỗ trợ tái định cư của dự án đầu tư ở  . đây là giờ quy quy định rất là cụ thể tại điều 8  thông tư 09 20 21 được cảm ơn luật sư Phương Thảo  . đi theo những quy định mới về luật đất đai thì  có phần nào giảm bớt những khó khăn cũng cho  . nó ăn lại những cái lợi ích cho người dân liên  quan đến các thủ tục trình tự trị đất đai hay  . không theo được sau đây biên phòng như chúng ta  đã biết thì cái thông tư 09 này nó có những cái  . mới và một số các cái tục nó nó nó có lợi cho  người dân khi làm các thủ tục về chỉnh lý các  . chi cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc là  đăng ký cận xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  . đất thì đây Nó là một cái mới cũng như là cái  chung Chính phủ đang thực hiện cái các cái công.

Nghệ để tích hợp là ví dụ như là có căn cước công  dân thì ngoại giấy tờ khi đi làm thì cần cái giấy  . căn cước công nhân đâm chích thì nó có rất nhiều  đã cái cái cái thông tin ở trong đó không cần phải  . mang các thứ giấy tờ như là hộ khẩu uống rồi căn  cước công nhân học thứ khoa học đã lấy khai sinh  . là tất cả các cái giấy tờ tùy thân khác thì không  toàn với mạng bị chỉ cần một cái thật nó thì cái  . thông tin thông tư Không Tín này nó cũng đã được  cái vấn đề cho người sử dụng đất ví dụ như là khi  . đăng ký quyền sử dụng đất hoặc là đăng ký biến  động hoặc là các trong lịch khác thì sẽ rõ những  . cái giảm bớt và các thủ tục mang giấy tờ đi Ví dụ  như là các quy định về bỏ về các cái giấy về chứng  . minh nhân dân hoặc khác hộ khẩu giấy hoặc căn cước  công dân Ví dụ như vậy thì là những cái đấy nó là.

Một mình cái thuận lợi để cho người thực hiện các  quyền của người sử dụng đất khi tới làm thủ tục  . đăng ký biến động Hoặc là những cái giao dịch liên  quan tới vấn đề đất đai Thì đấy là một trong những  . cái hay nữa là về thời gian và thời gian thì đương  nhiên các cái thủ tục về quản lý Nhà nước đã rút  . gọn thì cái thời gian nó sẽ giúp bạn theo và đồng  thời nó không có những trường hợp thì như chúng ta  . đã biết chứ Bây giờ không cần trực tiếp nữa mà chỉ  cần cho anh thực hiện các cái nữ ca sĩ đăng ký này  . trên toàn bộ các website của cơ quan nhà nước độc  quyền Và khi đó sẽ là có nhận được kết quả thi và  . Có kết quả rồi cũng không thấy trực tiếp đến lấy  nữa mà có những cái dịch vụ đưa đến tận nhà thì  . đây cũng là một trong những cái mới chúng ta thấy  nó rất là thuận lợi về thông tư 09 này có những.

Quy định và ngoài cái đó ra thì có những cái thuận  lợi hơn nữa Tức là cái chế độ chính sách cho người  . khác chứ quy định cụ thể hơn khi Nhà nước thu hồi  thì như vậy nó nó đảm bảo cho được những quyền lợi  . của người sử dụng đất cũng như là mùa người dân  trực tiếp làm các thủ tục đăng ký biến động khi  . mà được hưởng các quyền lợi và tích cực như vậy  thì người dân cũng như là người sử dụng đất người  . đang làm thủ tục đăng ký người ta rất là vẫn cải  Vì khi định lý thông tư này ra sẽ có những cái mà  . phù hợp cũng như đảm bảo được cái cho họ thấy  quyền lợi cũng lại giảm bớt rất nhiều các thủ  . tục các cái quyền là phim mà mình đi làm cái vụ  trang trí khi cần Ừ cảm ơn luật sư đã Bin phòng à. Vì sao cái gì bây giờ tiếp tục là thời gian và  chương trình dành cho của chị khán giả và đọc  . hiểu tiếp tục gửi đến hai vị luật sư câu hỏi của  khán giả có nội dung tiêu sau khi trào nước thu.

Hồi đất và các tổ chức cá nhân phải chuyển tài  sản thì Nhà nước sẽ bồi thường những chi phí gì  . xin được mời được selfie Thảo hãy chức tư vấn  cho khán giả đối với các trường hợp mà khi mà  . Nhà nước thu hồi đất mà người dân khỏe di chuyển  tài sản thì được quy định về cái việc kinh phí  . bồi thường tại điều 91 của luật đất đai như sau  khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài  . sản thì được nhà nước bồi thường về chi phí tháo  dỡ Di chuyển lắp đặt trường hợp mà phải di chuyển  . hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất còn được bồi  thường đối với thiệt hại khi bị tháo dỡ vận chuyển  . và lắp đặt Đây là những cái kinh phí mà sẽ được  bồi thường khi trong trường hợp mà Nhà nước thu  . hồi đất mà người sử dụng đất phải di chuyển  tài sản sinh được cám ơn luật sư Phương Thảo  . ạ Bây giờ là câu hỏi của một tháng trả ở thành  phố Bà Rịa một chiều xin được chuyển đến được.

Sơvin phòng và Chung câu hỏi như sau ạ Tôi có 1 lô  đất trên 2.500 mét vuông to cho con tôi 1.000 hết  . vuông Tôi muốn bán Phần đất còn lại của gia đình  nhưng thiếu bán hết thì người mua không mua được  . Trời đất của gia đình tôi phía ngoài thì có công  trường bê tông 3m phía sau khiến chất thì còn 15m  . Tôi muốn trừ 4 m để làm đường đi Chào đất và phân  lô Phần đất còn lại để bán thì có được hay không  . mà xin được quay đầu sức thì trước hết thì thôi  sẽ tư vấn như thế này trước là điều kiện để mà  . được tách thửa thì bây giờ cái thứ nhất khán giả  có nói có lô đất là 2.500 mét vuông thì đã cho  . con một ngày thì bây giờ khán giả phải làm với tục  tách thửa tức là cách làm hai cửa cửa xinh nhất là  . sửa 1.000 mét và thường Thứ hai là 1.500 thì cái  cửa 1.000 mét này vì cắn gà làm thủ tục tặng cho.

Con theo quy định của pháp luật Ừ thì như vậy thì  là việc mà tặng cho con thì là không phải tính các  . loại thuế theo mơ đêm về tặng cho mẹ cho con thì  đấy là trường hợp thứ nhất còn cái 1500m đó như  . khán giả trình đầy thì như vậy 1.500 mét này thì  đã có cái cái cái cái ý đi Tức là đã bán cho một  . người khác quán cho một người khác thế nhưng mà  cái người đó Mua thì bạn muốn nói là cái đường của  . bạn mà có cứ có cái đường bê tông 5m và phía sau  là một miếng đất 15m Bây giờ bạn muốn 4 mét lại  . để làm được thì bây giờ cái này ta xinh nhất nhà  các xinh nhất thế giới quy định tức là về vấn đề  . 3 cách rửa vào phân phân lô để bán Thế bạn có quy  định bạn cần nói là quy định ở đây không nói là  . con lô mà bạn có cái quy định tức là bạn có nói  là bán cho một người nhưng mà cái người đấy bạn.

Bán bao nhiêu mà bạn muốn chừa lại ví dụ như bà  bán hết cái 1.500 1500m đó thì được Toàn Ví dụ  . như bạn nói là bạn chưa Lại một cái diện tích mà  không đủ theo quy định của luật đất đai thì là cái  . cái cái cái nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà  Rịa Vũng Tàu thì ví dụ như đất ở đô thị thành phố  . Vũng Tàu Ừ khi nào quy định là đất tối thiểu khi  tách phải là 500 mét vuông toàn đối với đất ở các  . quận ở các thị huyện thì là quy định là 1.000 mét  Ôm thì như vậy là bạn có đã có 1.500 mét vuông để  . bán thì làm sao phải thấy người mua một là bán hết  1.500 hai nữa Và nếu như mà khóm thì phải đủ cái  . điều kiện canh như này đủ một nhà và khi bán xong  thì cái diện tích đất còn lại cũng phải tốt dẻo  . tâm một ngày thì mới đủ điều kiện để mà bạn làm  thủ tục tách và bán cho những người mua cần mua.

Với diện tích đất đó thì đây là một trong những  tá và đưa ra lý do thì tôi không rõ là bạn ở thị  . xã hay là bạn ở huyện Nếu ở thành phố Vũng Tàu  thì cái diện tích đất của bạn được bám với tối  . thiểu tách tối thiểu là 500 toàn đối với lại các  cái hiện sự khác thì là một ngày theo quy định thì  . như vậy thì nếu ở trường học và bạn ở huyện Thị  Thùy 1.500 mét vuông thì bạn có thể là bán hết  . cái diện tích đó cho người mua đó hoặc là bạn có  thể tách ra nhưng khi tách ra thì bạn phải làm các  . thủ tục và chuyển mục đích sử dụng đó thì khi đó  mới bán cho cái cái cái người mua hoặc diện tích  . bán túi xẻo tách ra phải là một ngày nếu là là đất  nông nghiệp đã gì đây là tôi tư vấn cho bạn nếu  . ở trong trường hợp nào thì bạn sẽ xử lý và đồng  phải làm các thủ tục để một đấy là là tính toán.

Tiền gia đình để bán hết hoặc là bán 1 tuần và lại  theo đúng quy định để phải nhấn mí cứ vướng mắc  . sau này được cảm ơn Được sự biên phòng và bây giờ  là câu hỏi của một khán giả tiền cha mà xin được  . gửi đến luật sư Phương Thảo và Chung câu hỏi như  sau năm 2019 đội con mua một mảnh đất thổ cư của  . người hàng xóm đã được Ủy ban nhân dân quyền cấp  diện tích đất trong quyết định là 55 mét vuông sau  . khi quan tất thủ tục mua bán thì tôi đã chuyển hồ  sơ hoạch đất và quyết định đó đến phong thủy Chính  . thị trấn để làm thủ em bị đó khi chuyển sang bị đỏ  thì không thể chính chuyển size diện tích đất của  . tôi còn 48 mét vuông là tức là thiếu 7 mét vuông  đây tôi được phòng Thị Chính thông tin định hợp  . thức quá phần đất của tôi cho hộ có thửa đất liền  kề vậy tôi phải làm thế nào để lấy lại phần đất.

Thiếu đó xin được sư thầy tư vấn giúp tôi sinh  nhật bà đọc Sơ thảo theo quy định tại điều 106  . của luật đất đai quy định về việc đính chính thu  hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đa cấp thì  . trường hợp là giấy chứng nhận đẳng cấp không đúng  thẩm quyền không đúng đối tượng sử dụng đất không  . đúng diện tích đất không đủ điều kiện được cấp và  không đúng mục đích sử dụng đất hoặc là thời hạn  . sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy  định của pháp luật và điều này được quy định cụ  . thể tại nghị định 01 2017 như sau đó là trường hợp  mà người sử dụng đất phát hiện giấy chứng nhận đã  . cấp mà không đúng quy định phải pháp luật đất đai  thì gửi đơn kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà  . nước có quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với.

Đất cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài  . sản gắn liền với đất thì có trách nhiệm phải kiểm  tra xem xét quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã  . cấp mà không đúng quy định về pháp luật về đất  đai trường hợp mà người sử dụng đất chủ sở hữu  . tài sản gắn liền với đất mà không đồng ý với việc  giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì  . có quyền khiếu nại theo quy định về pháp luật  về khiếu nại như vậy thì cái việc đầu tiên mà  . khán giả lên làm đó là làm đơn kiến nghị lên các  cơ quan mà đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  . đất về việc mà cấp 2 diện tích cho mình đó nếu  như mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy  . chứng nhận mà xem xét cái trường hợp của mình  đúng là thiếu thì cơ quan diễn ra các quyết định  . thu hồi giấy chứng nhận người sử dụng đất và cấp  lại cho khán giả Còn trong trường hợp mà cơ quan.

Nhà nước có thẩm quyền trả lời là cái việc cấp  giấy chứng nhận đã Ô kìa khán giả có quyền gửi  . đơn khiếu nại tới ủy ban nhân dân cùng cấp đối để  khiếu nại tới trường hợp của mình và trong trường  . hợp mà cái việc khiếu nại lần đầu mà bị bắt thì  khán giả có quyền khiếu nại lần 2 nên cơ quan nhà  . nước cấp trên hoặc khởi kiện ra tòa án nhân dân có  thẩm quyền để yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử  . dụng đất và công nhận đúng cái diện tích mà khán  giả đã đối với đất của khán giả nhưng Theo như  . thông tin phá xả cho biết là 55 mét vuông thì đấy  là các cái thủ tục Tố tụng là và các thế quy trình  . và để lấy lại cái phần đất thiếu của mình em xin  được cảm ơn luật sư Phương Thảo và cũng xin được  . cảm ơn thì khán giả tiền cha đã cười thư hỏi Bây  giờ thì xin được chuyển đến được sư biên phòng nội.

Dung câu hỏi của một khán giả chưa sao hiện nay  tôi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất  . trồng cây thông thâm sang đất ở trẻ Xây dựng nhà  trọ cho thuê với gần 400 mét vuông vậy tôi có bị  . hạn chế về diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng  đất hay là không Nếu được thì trình tự thủ tục ra  . sao xin được mà luật sư Phòng như chúng ta đã biết  lấy tiền mà chúng ta chuyển cái mục đích sử dụng  . đây cũng là một cái câu hỏi được rất nhiều người  sử dụng đất mong muốn được hiểu đồng thời bao  . nhiêu thể thực hiện uy quyền của mình Thế thì các  thứ nhất tôi theo tôi thông tin theo các quy định  . của pháp luật thì vấn đề này được quy định như sau  cái thứ nhất thì hiện nay Cái nhu cầu mà chuyển  . cái mục đích sử dụng đất từ trồng cây lâu năm hoặc  là các cái loại đất thoát đất phi nông nghiệp sang.

Đất xây dựng hai thí dụ như mà dù là có cái quy  định cụ thể ví dụ như là bây giờ cái thứ nhất về  . luật đất đai năm 2013 tức là tại nhiều đường 14  thì quy định về vấn đề quên mục đích sử dụng cái  . một cái sử dụng này là mục đích về cái vấn đề sử  dụng để làm cái dịch Ví dụ như để làm nông nghiệp  . hoặc để chăn nuôi hoặc và trồng cây lâu năm hoặc  là làm cái đất phi nông nghiệp Ví dụ như vậy thì  . phải nó phải có gõ về cái mục đích sử dụng và được  các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi đã cấp lấy  . rồi bởi vì bạn vẫn nói là khi mà chuyển mục đích  có nghĩa là bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử  . dụng đất thì với đầu vẫn làm với thủ tục chuyển  mục đích thì như vậy là mục đích của bạn đã làm  . hiện tại đang làm cái gì thì khi đó bạn mới có cái  cái cái cái cái làm thủ tục để xin chuyển mục đích.

Hai nữa là khi có nhu cầu và đắp sử dụng theo các  dự án đầu tư và các cái thủ tục mà bạn đã làm cực  . tiện xin đất để làm thủ tục ý tưởng mục đích thì  trong các cái thủ tục đó thì các cơ quan nhà nước  . đã phạm của Đảng cũng có đưa ra cái cái cái cái  quy định nó tương đối là rõ cái thứ nhất là đất  . đó phải là từ đất phi nông nghiệp và chuyển sang  đất ở cũng như là cái đất để mà là thực hiện các  . cái dịch vụ khác thì có đảm bảo và gần nhất là quy  hoạch quy hoạch cũng như là đất đó có tranh chấp  . hay không tranh chấp và một vòng nữa là đất đó có  bị to như là ảnh hưởng bởi tất cả các cái dự án mà  . khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như  vào trung ương địa phương nó có ảnh hưởng gì tới  . cái đất Vỏ và bỏ bạn hay không hết tâm sức quan  tâm nhất của bạn phải ở đây tức là cái diện tích.

Bạn xin lỗi được bao nhiêu tự là bạo thì có nhu  cầu bạn có nói là nhu cầu là 400 mét vuông thì  . thấy biết diện tích của bạn cũng rất là lớn rồi  diện tích lớn là ngoài cái bốn trăm mét vuông  . em làm dịch vụ thì toàn rất nhiều cá cái diện tích  đất khác nữa thì theo quy định của pháp luật cho  . đến thời điểm này thì chúng ta cũng thấy rằng  là các quy định pháp luật đều đảm bảo về quyền  . của người sử dụng đất quyền thời gian lận và các  cái quyền này đều thực hiện ví dụ như là đăng ký  . khi mà đăng ký quyền sở hữu thì phải có những  cái điều đấy khi bạn đã có đầy đủ các được Hiện  . bạn đã được đăng ký và rằng phải quyền sở hữu  tư bản đã được đăng ký đứng tên quyền sở hữu rõ  . xử phạt được cái quyền tức là chuyển đổi hoặc  là chuyển mục đích sử dụng mà khi chuyển mục  . đích sử dụng thì không có một cái quy định nào  quy định là giới hạn thời cái cái diện tích là.

Bao nhiêu Ví dụ như là một cái diện tích Bạn muốn  xin chuyển mục đích từ cái taxi nông nghiệp sang  . cái đất xây dựng nhà xưởng làm cái cái cái cái  khu công nghệ hoặc cái Khu chăn nuôi Ví dụ như  . vậy thì bất khả năng lên cả ngàn mét vuông  trong trong các thứ diện tích lớn của bạn  . và Chính quyền địa phương cũng xem xét và khi mà  thấy đủ điều kiện vẫn cấp cho bạn tất phải là hàng  . ngàn ấy về cái chuyển mục đích Thế còn trường hợp  của bạn mà bạn nói là trên 400 mét thì có được hay  . không và giới hạn có giới hạn không thì tôi đảm  bảo bạn Nếu bạn đủ tục thì cái chuyện 400m bàn  . sim thì đều là được cơ quan nhà nước có thẩm quyền  ra quyết bằng trường Đại học Bạn muốn xin hơn muốn  . xin nhiều hơn người theo kế hoạch cũng như là theo  cái cái quy hoạch chung hai nữa là cái mục đích sử.

Dụng của bạn nếu phù hợp thì Nhà nước sẽ xem xét  và các cơ và khung giới hạn cái chuyện to như là  . chuyển phục được bao nhiêu mét vuông bố với lại  người sinh trưởng Đột Kích từ dưới đất phi nông  . nghiệp sang trái đất ở hoặc đất xây dựng các cơ  sở xây dựng khác cũng được cảm ơn luật sư Phòng  . ở một khán giả Tân Thuận thông qua địa chỉ email  của chương trình có hỏi hiện tại Tôi Thuê Một  . hecta đất rừng sản xuất đã có sổ đỏ và ký quê  hợp đồng là 20 năm mục đích sử dụng sản xuất  . nông nghiệp công nghệ cao tôi có tìm hiểu luật đất  đai năm 2013 thì được biết làm theo quy định của  . pháp luật đất rừng sản xuất thuộc loại đất nông  nghiệp được quy định tại điểm C khoản 1 điều 10  . của luật đất đai năm 2013 và tôi trồng rau và đầu  tư xây dựng nhà kính trồng sao có đúng quy định  . hay là không xin được mời được sư Phương Thảo  giúp tư vấn cho khán giả đối với khán giả bạn.

Thuận thì tôi có một số quan điểm như sau đối  với đất rừng thì chúng ta được phân loại thành  . đất rừng sản xuất hiện đã rừng phòng hộ thì theo  thông tin bạn nói về bạn có thuê đất rừng sản xuất  . là thời hạn là 20 năm và đã được cấp giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất thì về loại đất rừng sản  . xuất thì là loại đất ở ở đây chủ yếu là sản xuất  kinh doanh các loại gỗ các loại lâm sản đặc sản  . rừng và động vật rừng kết hợp với phòng hộ và bảo  vệ môi trường và hiện nay thì đất rừng sản xuất  . thì được mọi người biết đến là loại đất mà sử dụng  chủ yếu để sản xuất kinh doanh các loại cây lấy gỗ  . lâm nghiệp đặc sản rừng động vật rừng và kết hợp  với phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái như vậy  . căn cứ thêm vào cái quy định tại khoản 1 điều 57  luật đất đai nên không gửi 13 đối là những trường.

Hợp sau đây khi người dân muốn chuyển mục đích  sử dụng đất thì phải được xác nhận của cơ quan  . nhà nước có thẩm quyền là trường hợp chuyển đổi từ  đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm vẫn đất  . trồng rừng đất nuôi trồng thủy sản đất làm muối  trường hợp thứ hai là chuyển trường hợp chuyển  . đất rừng đặc dụng đất rừng phòng hộ đất rừng sản  xuất sang mục đích sử dụng vào mục đích khác trong  . nhóm đất nông nghiệp thì theo quan điểm của tôi  đối với các trường hợp của bạn là trồng rau thì  . đây này là kế loại cây mà cây trồng hàng năm thì  nếu ngưng Anh ở đất rừng sản xuất mà bạn có nhu  . cầu để trồng rau để kinh doanh thì bạn phải chuyển  đổi mục đích sử dụng xin phép chuyển đổi mục đích  . sử dụng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để  thực hiện theo cái mục đích kinh doanh của mình  . ở đâu có gì khi chồng qua phần tư vấn của luật  sư Lê Biên phòng trưởng văn phòng luật sư Gia.

https://www.youtube.com/watch?v=Ia9KMHpWkYA

https://youtu.be/Ia9KMHpWkYAỪ ừ có. một chiều kính chào của chị đâu có gì có hiệu lực  thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 thông tư 09  . của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi bổ sung  một số điều của các thông tư quy định chi tiết và  . hướng dẫn thi hành luật đất đai theo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top