3 mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác thường dùng

Posted by

Mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác là bản tự kiểm điểm về thực hiện nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức… và căn cứ vào đó cấp trên có thể đưa ra quyết định bổ nhiệm vị trí công tác đối với cán bộ.

Mẫu bản nhận xét

Mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác là bản tự kiểm điểm về thực hiện nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức… và căn cứ vào đó cấp trên có thể đưa ra quyết định bổ nhiệm vị trí công tác đối với cán bộ.

Mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ dùng làm gì?

Mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ được sử dụng khá phổ biến, có những ý nghĩa, vai trò quan trọng.

Đây là biểu mẫu được lập ra để cá nhân cán bộ tự đưa ra những nhận xét đánh giá chung trong thời gian cán bộ đó làm việc, giữ chức vụ suốt 1 nhiệm kỳ.

Đây là căn cứ quan trọng trong việc xem xét bổ nhiệm cán bộ. Thông qua bản nhận xét đánh giá quá trình công tác, cán bộ có thể tự mình đánh giá, nhìn nhận quá trình làm việc của bản thân mình, nhìn nhận những khuyết điểm để có thể tự tìm ra giải pháp để nhằm mục đích có thể khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đó.

Bằng việc tự phê bình và đánh giá cán bộ sẽ góp phần nâng cao tinh thần, năng lực lãnh đạo, quản lý của các đối tượng cán bộ.

Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ sẽ từ những nhận xét đánh giá đó để đề ra những phương hướng, kế hoạch và giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực cũng như là trình độ chuyên môn của từng cán bộ.

Mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác

Mẫu bản nhận xét đánh giá quá trình công tác phân loại viên chức

Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị


——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


———–

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 20…

Họ và tên:………………………………….

Chức danh nghề nghiệp:……………………………..

Đơn vị công tác:……………………………..

Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……………….. Hệ số lương:

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồnglàm việc đã ký kết:

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

3. Tinh thần trác