3 quy định về nhà ở được thay đổi từ 08/02/2021

Posted by

Nghị định 148/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành

Nghị định 148/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Trong đó, bổ sung, thay đổi một số quy định về nhà ở.

Được cấp quyền sở hữu nhà ở với giấy phép xây dựng tạm

Căn cứ khoản 14 Điều 1 Nghị định 148/2020, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với hộ gia đình, cá nhân trong nước được quy định như sau:

14. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 31 như sau:

“a) Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Theo điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau: Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng…

Như vậy, so với quy định cũ tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014, Nghị định mới đã công nhận cả giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn (xây dựng tạm).

Thay đổi tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu

Theo khoản 4 Điều 35 Nghị định 43/2014, tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu trong trường hợp sau:

4. Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

So với Nghị định 43/2014, Nghị định 148/2020 đã bổ sung trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Nghị định 43/2014 có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Điều kiện dự án kinh doanh nhà ở để bán được chuyển nhượng QSDĐ

Theo khoản 1 Điều 41 Nghị định 43/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 17 Điều 1 Nghị định 148/2020 , điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) dưới hình thức phân lô, bán nền, bao gồm:

– Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở;…

– Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và nhà ở…

Như vậy, quy định mới đã bỏ điều kiện phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện và bổ sung các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và nhà ở so với quy định trước đây tại Nghị định 43/2014.

Trên đây là một số thay đổi về nhà ở trong Nghị định 148/2020. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 08/02/2021.

Thông báo văn bản mới

23/12/2020

22/12/2020

21/12/2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Nghị định 148/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *