Bạn cần biết gì để việc kiểm điểm Đảng viên cuối năm trở nên dễ dàng?

Posted by

Cuối năm, hầu hết Đảng viên sẽ phải thực hiện kiểm điểm Đảng viên. Bạn đã nắm được đầy đủ thông tin về kiểm điểm Đảng viên cũng như cách điền vào mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên chưa?

1. Thời điểm phải làm Bản kiểm

Cuối năm, hầu hết Đảng viên sẽ phải thực hiện kiểm điểm Đảng viên. Bạn đã nắm được đầy đủ thông tin về kiểm điểm Đảng viên cũng như cách điền vào mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên chưa?

1. Thời điểm phải làm Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Theo Quyết định 132/QĐ-TW, thời điểm thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên được quy định:

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm được tiến hành trước khi tổng kết công tác năm của tổ chức, cơ quan, đơn vị đó.

Bởi lẽ, kết quả kiểm điểm là cơ sở để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của tập thể, cá nhân. Đây cũng là căn cứ để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhằm củng cố, phát triển cơ quan, đơn vị; là cơ sở để thực hiện công tác tổ chức cán bộ.

 

2. Ai không phải thực hiện kiểm điểm Đảng viên?

– Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng;

3. Các bước kiểm điểm Đảng viên

Để kiểm điểm Đảng viên cuối năm, cần thực hiện qua 2 bước:

Bước 1: Chuẩn bị kiểm điểm

Mỗi cá nhân Đảng viên chuẩn bị một bản kiểm điểm Đảng viên (theo mẫu).

Bước 2: Tổ chức kiểm điểm

Trong khi thực hiện kiểm điểm, mỗi Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm của mình và các cá nhân trong tập thể góp ý, phê bình. Sau đó, người chủ trì kết luận ưu, khuyết điểm của từng Đảng viên. Đảng viên tiếp thu và hoàn thiện bản tự kiểm điểm đó.

 

4. Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm có những nội dung gì?

ĐẢNG BỘ …                                                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ………..                                                           ………., ngày…..tháng….năm…….

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm………….

Họ và tên:……………………………… Ngày sinh:…………………………………………………

Chức vụ Đảng:…………&