Các mẫu văn bản hành chính hiện nay và cách trình bày

Posted by

Các mẫu văn bản hành chính hiện nay và cách trình bày hiện nay được quy định tại Nghị định 30 năm 2020 về công tác văn thư.

Có mấy loại văn bản hành chính?
3. “Văn bản hành chính” là vă

Các mẫu văn bản hành chính hiện nay và cách trình bày hiện nay được quy định tại Nghị định 30 năm 2020 về công tác văn thư.

Có mấy loại văn bản hành chính?

3. “Văn bản hành chính” là văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

Điều 7 Nghị định này cũng quy định rõ, văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau:

 

Mẫu văn bản hành chính gồm các nội dung gì?

Các thành phần chính mà văn bản hành chính cần có bao gồm:

– Quốc hiệu và Tiêu ngữ.

– Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

– Số, ký hiệu của văn bản.

– Địa danh và thời gian ban hành văn bản.

– Tên loại và trích yếu nội dung văn bản.

– Nội dung văn bản.

– Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.

– Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức.

– Nơi nhận. 

Các mẫu văn bản hành chính phổ biến hiện nay

Mặc dù Nghị định 30 đã quy định hầu hết các mẫu văn bản hành chính, tuy nhiên, chỉ một số mẫu sau đây được sử dụng thường xuyên gồm:

Mẫu Nghị quyết (cá biệt) 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

 

 

Số:    /NQ-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

…4…, ngày… tháng… năm…

NGHỊ QUYẾT

……………5……………

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

 

Căn cứ   ……………………………………………………………………………………………………;

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………;

……………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT NGHỊ:

……………