Cho thuê nhà để kinh doanh, tôi có cần phải nộp thuế không?

Posted by

Thuê nhà để kinh doanh đã trở thành nhu cầu phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, việc thuê nhà để kinh doanh sẽ có nhiều điểm khác biệt với thuê nhà để ở. Các bên cần nắm rõ quy định về hợp đồng thuê nhà kinh doanh để đảm bảo lợi í

Thuê nhà để kinh doanh đã trở thành nhu cầu phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, việc thuê nhà để kinh doanh sẽ có nhiều điểm khác biệt với thuê nhà để ở. Các bên cần nắm rõ quy định về hợp đồng thuê nhà kinh doanh để đảm bảo lợi ích.

Thế nào là hợp đồng thuê nhà để kinh doanh?

Thuê nhà là giao dịch dân sự được điều chỉnh chủ yếu bởi Bộ luật Dân sự 2015. Hiện nay, Bộ luật Dân sự và các văn bản liên quan không có quy định cụ thể về hợp đồng thuê nhà kinh doanh. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về hợp đồng thuê tài sản như sau:

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Thuê nhà cũng được hiểu là việc thuê tài sản, do đó hợp đồng thuê nhà kinh doanh cũng có thể hiểu là sự thỏa thuận của các bên, bên cho thuê sẽ giao nhà cho bên thuê để thực hiện mục đích kinh doanh trong một thời gian, bên thuê sẽ trả khoản tiền thuê theo thỏa thuận.

Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh mới nhất hiện nay (Ảnh minh họa)

Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …. tháng …. năm ….

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ KINH DOANH

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

– Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

– Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận của các bên tham gia Hợp đồng;

Hôm nay, ngày…..tháng……năm………, các Bên gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Ông: ……………………..

CMND số:……………. Cơ quan cấp:…………………………….. Ngày cấp:…………..

Nơi ĐKTT:…………………………………………………………………………….

BÊN THUÊ (Bên B) :

Ông: ……………………..

CMND số:……………. Cơ quan cấp:…………………………….. Ngày cấp:…………..

Nơi ĐKTT:………………………………&#