Có thể dùng mẫu biên bản rút vốn góp nào?

Posted by

Mẫu biên bản rút vốn đầu tư được lập ra để ghi chép về việc rút vốn đầu tư. Trong nội dung mẫu có nêu rõ nội dung rút vốn, thời gian địa điểm lập biên bản… Cụ thể thế nào?

Mẫu biên bản rút vốn đầu tư là gì?

Mẫu biên bản rút vốn đầu tư được lập ra để ghi chép về việc rút vốn đầu tư. Trong nội dung mẫu có nêu rõ nội dung rút vốn, thời gian địa điểm lập biên bản… Cụ thể thế nào?

Mẫu biên bản rút vốn đầu tư là gì?

Vốn đầu tư có thể là tiền và các tài sản khác được dùng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Trong vốn đầu tư có cả phần vốn góp, vốn huy động hoặc vốn vay.

Mẫu biên bản rút vốn đầu tư là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc rút vốn đầu tư và được lập ra trong cuộc họp về việc thành viên một hoặc một số thành viên của Công ty có nhu cầu rút vốn khỏi dự án kinh doanh.

Biên bản rút vốn được lập trước sự chứng kiến cũng như xác nhận của tất cả những thành viên tham gia.

Mẫu biên bản rút vốn đầu tư được soạn thảo khi nào?

Nếu thành viên góp vốn của Công ty có nhu cầu rút vốn sẽ soạn thảo mẫu biên bản rút vốn đầu tư. Đề nghị này sẽ được đưa ra tại cuộc họp Hội đồng thành viên để xin ý kiến có thông qua hay không?

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể các trường hợp được rút vốn đầu tư tại Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Căn cứ khoản 2 Điều 50 Luật doanh nghiệp 2020 nghĩa vụ của thành viên quy định:

Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại Điều 52,53, 54, 68 của Luật này

Như vậy, thành viên Hội đồng thành viên có thể rút vốn ra khỏi công ty dưới các hình thức như sau:

– Yêu cầu công ty mua lại vốn góp

– Chuyển nhượng vốn góp

– Rút vốn trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định

– Được công ty hoàn trả vốn theo điều kiện quy định

Mẫu biên bản rút vốn đầu tư mới nhất

CÔNG TY …….

Số : …/….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN RÚT VỐN ĐẦU TƯ

Hôm nay , vào hồi …. giờ … ngày …. tháng …. năm …. tại Công ty …

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư …….. cấp ngày ……

Địa chỉ trụ sở chính ……

Nội dung biên bản

Hội đồng thành viên tiến hành họp về việc Đồng ý cho thành viên rút vốn ………

Tổng số thành viên trong Công ty là … thành viên

Số thành viên được thông báo tham gia cuộc họp là … thành viên

Số thành viên dự họp là … thành viên , chiếm … % số vốn có quyền biểu quyết

Căn cứ số thành viên dự họp và điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên quy định tại Điều l