Doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu); 2. Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty ; 3. Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc…

Hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu.

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu). 2. Dự thảo điều lệ công ty do chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật ký từng trang. 3. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật: 3.1. Giấy…

Hồ sơ thành lập Doanh nghiệp tư nhân.

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập (theo mẫu). 2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân: 2.1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam…

Hồ sơ và Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh.

1. Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh…

Hồ sơ đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

1. Thông báo lập địa điểm kinh doanh 2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp – Bản chính giấy chứng nhận đăng ký họat động của chi nhánh (nếu địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh) 3. Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của…

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

I. Cơ sở pháp lý Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ 1/6/2010) II. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên. 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty…

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần.

I. Cơ sở pháp lý Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ 1/6/2010) II. Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần. 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu); 2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có…

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

I. Cơ sở pháp lý: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp II. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu); 2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp…

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

I. Cơ sở pháp lý: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp II. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu); 2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo…

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

I. Cơ sở pháp lý: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp II. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu); 2. Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ…

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

  Thành lập doanh nghiệp tư nhân I. KHÁI QUÁT CHUNG Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Trường hợp đặc…

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản.

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản. CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Luật doanh nghiệp 2005; Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về Đăng ký kinh doanh; Luật kinh doanh bất động sản 2006; Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007…

Dịch vụ tư vấn Thành lập công ty xây dựng

Thành lập công ty xây dựng. Thủ tục thành lập công ty xây dựng.  Thủ tục thành lập công ty xây dựng. Dịch vụ tư vấn Thành lập công ty xây dựng I. CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Luật xây dựng số 16/2003/QH11; Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định của…

Thành lập công ty quảng cáo.

Thành lập công ty quảng cáo .I. CĂN CỨ PHÁP LUẬT:   Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định của Chính Phủ số 88/2006/NĐ-CP ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2006; Nghị định của Chính Phủ số 139/2007/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 9 năm 2007;…

Thủ tục thành lập công ty hoạt động in ấn tại hà nội

I. CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định của Chính Phủ số 88/2006/NĐ-CP ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2006; Nghị định của Chính Phủ số 139/2007/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 9 năm 2007; Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng…

Dịch vụ Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống tại hà nội

Dịch vụ Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống tại hàn nội I. CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định của Chính Phủ số 88/2006/NĐ-CP ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2006; Nghị định của Chính Phủ số 139/2007/NĐ-CP…

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh…

Thủ tục thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể là Giám đốc/Tổng giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, các thủ tục công ty cần tiến hành như sau: Đại hội…

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

1. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng vốn điều lệ công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm: Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận…

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty

1. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giảm vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm: · Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng…

Thủ tục thay đổi tên Công ty cổ phần

Thay đổi tên công ty là một trong số các nội dung cần thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Các trường hợp thay đổi tên công ty: Thay đổi tên công ty bằng tiếng việt; Thay đổi tên công ty bằng tiếng anh Thay đổi tên…

Thủ tục thay đổi tên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thay đổi tên công ty là một trong số các nội dung cần thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Các trường hợp thay đổi tên công ty: Thay đổi tên công ty bằng tiếng việt; Thay đổi tên công ty bằng tiếng anh Thay đổi tên…

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp I. Cơ sở pháp lý: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp. II. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp 1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ…

Thủ tục đăng ký đổi tên doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký đổi tên doanh nghiệp I. Cơ sở pháp lý: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp. II. Thủ tục đăng ký Đăng ký đổi tên doanh nghiệp 1. Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy…

Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh I. Cơ sở pháp lý: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp. II. Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Trường hợp tiếp nhận thành viên hợp danh mới, chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo…

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn I. Cơ sở pháp lý: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp. II. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn…

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần I. Cơ sở pháp lý: Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp. II. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Trường hợp thay đổi…