Được góp vốn thành lập tổ chức kinh tế trong trường hợp nào?

Posted by

Trong hoạt động kinh doanh của các công ty, vốn góp là một vấn đề then chốt. Việc kinh doanh luôn gắn liền với vốn. Vốn là yếu tố có vai trò quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, hợp đồng góp vốn đầu tư là gi

Trong hoạt động kinh doanh của các công ty, vốn góp là một vấn đề then chốt. Việc kinh doanh luôn gắn liền với vốn. Vốn là yếu tố có vai trò quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, hợp đồng góp vốn đầu tư là giao dịch cần thiết. Bài viết sau đây sẽ phân tích các quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng góp vốn đầu tư.

Hợp đồng góp vốn đầu tư là gì?

Căn cứ theo Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

“Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Căn cứ theo khoản 18, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 cũng có quy định:

“Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.”

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020, Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Đầu tư 2020 không có quy định rõ ràng về khái niệm hợp đồng góp vốn đầu tư. Tuy nhiên, thông qua các quy định trên, ta có thể hiểu hợp đồng góp vốn đầu tư là sự thỏa thuận giữa các bên về việc góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

Được góp vốn thành lập tổ chức kinh tế trong trường hợp nào?

Theo quy định Điều 22 Luật Đầu tư 2020, khi nhà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế thì phải thực hiện theo quy định sau:

– Đối với nhà đầu tư trong nước khi thành lập tổ chức kinh tế thì thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

– Đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập tổ chức kinh tế thì phải:

+ Đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư góp vốn thành lập công ty có ngành, nghề theo Mục B, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì cần phải đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, các điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư.

Đối với ngành, nghề quy định tại Mục A, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định