Công văn 2998/BGDĐT-QLCL 2021 tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệpTHPT năm 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________

Số: 2998/BGDĐT-QLCL
V/v: Tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi t

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

Số: 2998/BGDĐT-QLCL
V/v: Tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Sau cuộc họp trực tuyến ngày 14/7/2021 với các sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có thí sinh dự thi đợt 2, Bộ GDĐT đã nhận được công văn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Chủ tịch UBND tỉnh) đề nghị tổ chức đợt 2 của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021.

Tiếp theo Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL ngày 17/6/2021 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (gọi chung là Kỳ thi) trong bối cảnh dịch COVID-19; căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 4800/VPCP-KGVX ngày 16/7/2021 của Văn phòng Chính phủ; trên cơ sở thống nhất đề nghị của các địa phương, Bộ GDĐT tổ chức đợt 2 của Kỳ thi vào các ngày 06, 07 tháng 8 năm 2021 cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 07, 08/7/2021.

Để đợt 2 của Kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo sở GDĐT phối hợp với các sở, ban ngành liên quan của địa phương, nhất là Sở Y tế, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đợt 2 của Kỳ thi bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

2. Gửi văn bản báo cáo tóm tắt phương án tổ chức thi của địa phương về Bộ GD&ĐT (qua Cục Quản lý chất lượng); đồng thời, gửi danh sách thí sinh dự thi đợt 2 (theo mẫu đính kèm) qua email qlthi@moet.gov.vn trước 17 giờ ngày 20-7-2021 để phục vụ công tác tổ chức thi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất, cần báo cáo ngay về Bộ GD&ĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) để kịp thời xem xét, giải quyết.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để b/c);

– Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);

– BCĐ cấp quốc gia và BCĐ thi cấp tỉnh;

– Các sở GDĐT; Sở GD, KH&CN Bạc Liêu;

– Lưu; VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ

 

 

Văn bản đang xem

Công văn 2998/BGDĐT-QLCL 2021 tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệpTHPT năm 2021

logo hieu luat

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________

Số: 2998/BGDĐT-QLCL
V/v: Tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi t