Ký phụ lục hợp đồng lao động, cần lưu ý những gì?

Phụ lục hợp đồng lao động được ký kết khi các bên có nhu cầu sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng lao động. Vậy, phụ lục hợp đồng lao động là gì? Khi ký phụ lục hợp đồng lao động cần lưu ý đến những vấn đề nào để

Phụ lục hợp đồng lao động được ký kết khi các bên có nhu cầu sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng lao động. Vậy, phụ lục hợp đồng lao động là gì? Khi ký phụ lục hợp đồng lao động cần lưu ý đến những vấn đề nào để đảm bảo pháp lý và quyền lợi các bên?

Phụ lục hợp đồng lao động là gì? Có mấy loại?

Phụ lục hợp đồng lao động được quy định tại khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

Theo quy định này, phụ lục hợp đồng lao động được hiểu là một bộ phận của hợp đồng lao động, đi kèm hợp đồng lao động và có hiệu lực như với hợp đồng lao động.

Mục đích của việc ký phụ lục hợp đồng lao động nhằm chỉnh sửa, bổ sung các điều khoản tại hợp đồng chính khi các bên có nhu cầu hoặc theo quy định pháp luật. Đồng thời, căn cứ khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2019, phụ lục hợp đồng được phân loại như sau:

1. Phụ lục quy định chi tiết một số nội dung, điều khoản hợp đồng như: Công việc, tiêu chuẩn, số liệu, hàng hóa,….

Loại phụ lục này có thể được lập cùng lúc với hợp đồng lao động hoặc lập trong quá trình thực hiện hợp đồng.

2. Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hợp đồng như: Chế độ lương, thưởng, chức danh công việc,… và thường được lập trong quá trình thực hiện hợp đồng.

 

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất hiện nay

Bạn có thể tham khảo mẫu phụ lục hợp đồng lao động dưới đây:

tai ve 1201171357

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm ……

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: ………………../PLHĐLĐ

 

Hôm nay, tại……………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có:………………………………………………………………………………

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Công ty:…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………… Fax:…………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………..              

Số tài khoản: …………………………………………………………………………………….

Đại diện bởi Ông (bà):…………………… Chức vụ:……………………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh:                                                                                                                    

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………    

Cấp ngày:…………………………………………… Nơi cấp:……………………………….    

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông (bà): ……………………………………………  Quốc tịch: ……………………………

Ngày sinh: ………………………………………….  Giới tính: …………………………….

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………………..    

Cấp ngày:……………………………….. Nơi cấp: ………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………..

Số sổ lao động (nếu có): ……………………..  Tại: ……………………………………….  

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………… ngày…….tháng……..năm……. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..                        

2. Thời gian thực hiện:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số….…….. ngày…… tháng…… năm……., được làm thành ….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Cần lưu ý gì khi ký phụ lục hợp đồng lao động?

Việc ký phụ lục hợp đồng lao động hiện nay đã trở nên tương đối phổ biến tại các công ty, doanh nghiệp. Ký phụ lục hợp đồng sẽ giúp tiết kiệm thời gian của các bên khi không phải hủy bỏ hợp đồng cũ để ký lại hợp đồng mới. Tuy nhiên, việc ký phụ lục hợp đồng lao động vẫn cần đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

– Thứ nhất, không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động. Điều này đã được ghi nhận tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2019:

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

– Thứ hai, phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 03 ngày.

Như đã trình bày ở trên, phụ lục hợp đồng lao động sẽ bao gồm 02 loại. Trong đó, theo khoản 1 Điều 33 Bộ luật Lao động 2019, khi một trong các bên có yêu cầu sử đổi hợp đồng lao động thì phải báo trước ít nhất 03 ngày về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Với phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì không yêu cầu về thời gian báo trước.

– Thứ ba, không giới hạn số lần ký phụ lục hợp đồng lao động. Đây là một trong những thay đổi của Bộ luật Lao động về phụ lục hợp đồng lao động so với trước đây.

Theo đó, Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản liên quan không còn quy định giới hạn số lần ký đối với phụ lục hợp đồng. Trong khi trước đây, theo quy định tại Điều 5 Nghị định 05/2015 thì thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi 01 lần bằng phụ lục hợp đồng.

Trên đây là giải đáp về phụ lục hợp đồng lao động. Nếu còn có vướng mắc, bạn có thể gửi câu hỏi để được chúng tôi hỗ trợ.

>> Hợp đồng lao động là gì? Có mấy loại hợp đồng lao động?

Có thể bạn quan tâm

22/10/2021

22/10/2021

22/10/2021

logo hieu luat

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Phụ lục hợp đồng lao động được ký kết khi các bên có nhu cầu sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng lao động. Vậy, phụ lục hợp đồng lao động là gì? Khi ký phụ lục hợp đồng lao động cần lưu ý đến những vấn đề nào để