Quyết định 146/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——–

Số: 146/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phú

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——–

Số: 146/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2020

———-

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Có Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2.
Tổ chức thực hiện

1. Giao Chánh Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện Kế hoạch này; căn cứ tình hình triển khai thực tế và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước để đề xuất việc điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp.

2. Thủ trưởng các Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm phối hợp với Chánh Thanh tra Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát, xây dựng kế hoạch cụ thể trình Bộ trưởng xem xét, quyết định trước khi triển khai các cuộc thanh tra.

Trong quá trình thanh tra đối với các tổ chức trong kế hoạch này nếu phát hiện sai phạm của Ủy ban nhân dân các cấp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường thì Thủ trưởng các đơn vị nêu trên có trách nhiệm báo cáo kịp thời đến Bộ trưởng để xem xét, tổ chức thanh tra trách nhiệm đối với Ủy ban nhân dân các cấp vào kế hoạch thanh tra của Bộ.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Thanh tra Chính phủ;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Quốc phòng;
– Các Thứ trưởng;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Lưu: VT, TTr (PB15).

BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà
 

DANH MỤC

CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2020 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày   tháng   năm    của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

STT

NỘI DUNG

Đối tượng

Địa điểm

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Thanh tra Bộ

1

Thanh tra hành chính

 

 

 

 

1.1

Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Tại TP. Hà Nội và một số địa phương

Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch – Tài chính

Quý I- II

 

1.2

Cục Viễn Thám quốc gia

Tại TP. Hà Nội và một số địa phương

Quý II- III

 

1.3

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ – Tổng Cục Khí tượng Thủy văn

Tại TP.HCM và một số địa phương

Quý I- II

 

1.4

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Tại TP. Hà Nội và một số địa phương

Quý III-IV

 

1.5

Trường Đại học Tài nguyên Môi trường

Tại TP. Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa

Quý III-IV

 

2

Thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực

 

 

 

 

2.1

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên nước đối với các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 01 đính kèm

Quảng Nam

Tổng cục Quản lý đất đai; Tổng cục Môi trường; các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý II-III

 

Tổ chức khảo sát, lựa chọn đối tượng cụ thể trình Bộ trưởng xem xét, quyết định trước khi ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra

Long An

Quý II-III

 

Quảng Ninh

Quý III-IV

 

2.2

Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (trọng tâm là quản lý chất thải rắn) và tài nguyên nước đối với các nhà máy nhiệt điện

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

Tổng cục Môi trường; Cục Quản lý tài nguyên nước; các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý I- II

 

Công ty Nhiệt điện Thái Bình – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, Thái Bình

 

3

Thanh tra việc chấp hành pháp luật khí tượng thủy văn đối với hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện và công trình cáp treo

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 02 đính kèm

Hà Giang

Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục Biến đổi khí hậu, Sở TNMT các tỉnh có liên quan

Quý II-III

 

4

Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra

 

08 cuộc

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Năm 2020

 

5

Thanh tra, kiểm tra đột xuất; thanh tra lại

 

 

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Năm 2020

 

6

Giám sát các đoàn thanh tra

 

 

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Năm 2020

 

7

Giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo

 

 

 

 

 

7.1

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài

 

 

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Năm 2020

 

7.2

Giải quyết các vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng

 

30 cuộc

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Năm 2020

 

8

Làm việc, nắm bắt tình hình tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

05-07 cuộc

 

Năm 2020

 

9

Công tác khác

 

 

 

 

 

9.1

Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020

 

 

 

Quý I

 

II

Tổng cục Quản lý đất đai

1

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Trọng tâm là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa; việc thực hiện các quy định về điều kiện khi thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang mục đích khác; việc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất …. có nguồn gốc từ đất trồng lúa (theo nội dung Đề án 1675 của TTg về “tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020”)

Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện (02 đơn vị) và các tổ chức sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh (đối tượng cụ thể sẽ khảo sát, báo cáo Bộ trưởng trước khi thành lập đoàn thanh tra)

Hưng Yên

Thanh tra Bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố có liên quan

Quý I- II

 

Hậu Giang

2

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, có sai phạm trong quản lý, sử dụng đất (Theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội)

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 03 đính kèm

Thành phố Hà Nội; Bình Thuận; Thành phố Hồ Chí Minh

Thanh tra Bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố có liên quan

Quý II – III

Kết hợp với kiểm tra thi hành Luật Đất đai tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

3

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Trọng tâm là việc thực hiện các quy định về rà soát, sắp xếp đổi mới và phát triển nông, lâm trường; tình hình quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 04 đính kèm

Hòa Bình, Lâm Đồng

Thanh tra Bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố có liên quan

Quý III-IV

Lồng ghép với các nội dung: Kiểm tra công tác định giá, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kiểm tra kết luận thanh tra

4

Thanh tra, kiểm tra đột xuất

 

 

 

 

 

III

Tổng cục Môi trường

1

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 05 đính kèm

Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý II-IV

 

1

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 05 đính kèm

Hà Tĩnh, Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Ninh Thuận, Quảng Trị

 

Quý II-IV

 

An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long

Quý II-IV

 

2

Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra

 

 

 

 

 

3

Thanh tra, kiểm tra đột xuất

 

 

 

 

 

IV

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

1

Thanh tra chuyên đề xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế tại một số mỏ đá vôi, đá sét làm xi măng; đá ốp lát; mỏ cao lanh

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 06 đính kèm

Ninh Bình, Hải Dương, Quảng Ninh

Sở TN&MT có liên quan và đơn vị tư vấn có chức năng

Quý II-IV

 

Bình Định

Quý II

 

Bình Phước

Quý II

 

2

Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra các đối tượng đã thanh tra, kiểm tra các năm 2017, 2018, 2019

 

Tuyên Quang, Hà Nam, Lào Cai

Sở TN&MT có liên quan

Quý II-IV

 

Bình Phước, Bình Dương

Quý I

 

An Giang

Quý II-IV

 

3

Thanh tra, kiểm tra đột xuất

 

 

 

Năm 2020

 

V

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

1

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ven biển

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 07 đính kèm

Thanh Hóa, Nghệ An

Thanh tra Bộ, các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý III-IV

 

Tổ chức khảo sát, lựa chọn đối tượng cụ thể trình Bộ trưởng xem xét, quyết định trước khi ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra

Kiên Giang

 

3

Thanh tra, kiểm tra đột xuất

 

 

 

Năm 2020

 

VI

Cục Quản lý tài nguyên nước

1

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 08 đính kèm

Hà Nội, Thái Nguyên, Nam Định, Hà Nam, Nghệ An, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bình Định, Đăk Lăk, Phú yên, Bình Dương, Cần Thơ, Long An, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hồ Chí Minh

Thanh tra Bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố có liên quan

Quý II-III

 

Quý III-IV

 

2

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước một số đơn vị khai thác, sử dụng nước đa mục tiêu, có quy mô lớn và phục vụ cấp nước cho đô thị

Đối tượng cụ thể tại Phụ lục 09 đính kèm

TP Hải Phòng

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý II-III

 

3

Thanh tra, kiểm tra đột xuất

 

 

 

Năm 2020

 

 

Tổng kinh phí : 42.462 triệu đồng (Bốn mươi hai tỷ bốn trăm sáu mươi hai triệu đồng), bao gồm:

 

 

 

1. Thanh tra Bộ, bao gồm:

6.750

triệu đồng

(trong đó: kinh phí thanh tra, kiểm tra đột xuất 60-70%)

1.1. Quản lý hành chính:

2.800

triệu đồng

1.2. Sự nghiệp môi trường:

3.950

triệu đồng

2. Tổng cục Quản lý đất đai, bao gồm:

2.115

triệu đồng

(trong đó: kinh phí thanh tra, kiểm tra đột xuất 60-70%) triệu đồng

2.1. Quản lý hành chính:

1.865

 

2.2. Sự nghiệp kinh tế:

250

triệu đồng

3. Tổng cục Môi trường:

22.050

triệu đồng

(trong đó: kinh phí thanh tra, kiểm tra đột xuất 60-70%)

4. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, bao gồm:

3.610

triệu đồng

(trong đó: kinh phí thanh tra, kiểm tra đột xuất 60-70%)

4.1. Quản lý hành chính:

1.610

triệu đồng

4.2. Sự nghiệp môi trường:

2.000

triệu đồng

5. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam:

2.000

triệu đồng

(trong đó: kinh phí thanh tra, kiểm tra đột xuất 60-70%)

6. Cục Quản lý tài nguyên nước:

1.100

triệu đồng

(trong đó: kinh phí thanh tra, kiểm tra đột xuất 60-70%)

 

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI, MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ

(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày    tháng    năm    của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Tỉnh, Thành phố/Tổ chức

Tên công trình, dự án

Địa điểm thực hiện dự án

I

Tỉnh Quảng Nam

 

 

1

Công ty Xây dựng công trình giao thông 501

XD và KD khu đô thị – TĐC Phước Trạch-Phước Hải (gđ 1)

Cửa Đại

2

Công ty Cổ phần xây dựng công trình 545

XD kết cấu hạ tầng kỹ thuật KDC Lưu Minh

Hà Lam

3

Công ty Cổ phần Xây dựng & Thương mại Thái Công

XD khu nhà ở và khu KD dịch vụ

Đại Quang

4

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tam Phú

XD khu ĐT số 1 thuộc KĐT sinh thái Nam Tam Phú-Tecco 533 (gđ 1)

An Phú

5

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt

XD khu đô thị An Phú Quý (đợt 1)

Điện Ngọc

Xây dựng khu dân cư

Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn

Xây dựng khu đô thị An Phú Qúy

Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn

6

Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại VN Đà Thành

Xây dựng khu dân cư thống nhất (đợt 1 giai đoạn 1) phường Điện Dương, Điện Bàn

Phường Thạch Than, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

7

Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 557

Đầu tư xây dựng khu dân cư Liễu Trì

Xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình

 

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐỐI VỚI CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG

(Đính kèm Danh sách các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày   tháng   năm    của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh (thành phố)/tổ chức

Địa điểm

Ghi chú

 

Hà Giang

 

 

1

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Nậm Ngần

Tỉnh Hà Giang

 

2

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Sông Con

 

3

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Sông Bạc

 

4

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Bát Đại Sơn

 

5

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Thái An

 

6

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Thuận Hòa

 

7

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Nho Quế 1,2,3

 

8

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Sông Chảy 5,6

 

9

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Sông Miện 5

 

10

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Sông Lô 2,4,6

 

11

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng hồ thủy lợi, thủy điện Bắc Mê

 

 

PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG ĐƯA ĐẤT VÀO SỬ DỤNG, CHẬM ĐƯA ĐẤT VÀO SỬ DỤNG CÓ SAI PHẠM TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT (THEO CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG NGÀY 23/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 82/2019/QH14 NGÀY 14/6/2019 CỦA QUỐC HỘI)

(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày    tháng    năm    của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh (thành phố)/tổ chức

Địa điểm thực hiện dự án

Ghi chú

I

Tỉnh Bình Thuận

 

 

1

Công ty Liên doanh Du lịch Kê Gà

Tỉnh Bình Thuận

Dự án Khu du lịch sinh thái Kê Gà tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

2

Công ty TNHH Delverton Việt Nam

Tỉnh Bình Thuận

Dự án Khu du lịch sinh thái Delverton tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình

3

Công ty Cổ phần Thái Vân

Tỉnh Bình Thuận

Dự án Khu du lịch Bàu Trắng – Hòn Hồng tại xã Hòa Thắng huyện Bắc Bình

4

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thế Giới Xanh

Tỉnh Bình Thuận

Dự án Khu sân Golf và Biệt thự Hàm Thuận Nam tại xã Tân Thành và xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam

II

Thành phố Hà Nội

 

 

1

Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (Vinaconex – Posco)

Thành phố Hà Nội

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Bắc An Khánh tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Quốc tế VIGEBA

Thành phố Hà Nội

Dự án Khu đô thị “Thà nh phố Giao Lưu” tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

3

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vinaconex – Viettel (nay đổi tên thành Côngty CP ĐTKD PT đô thị Tây Hà Nội)

Thành phố Hà Nội

Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ – Vinhomes Park tại phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

4

Công ty cổ phần Đầu tư An Lạc

Thành phố Hà Nội

Dự án Khu Đô thị mới thuộc Khu đô thị Đại học Vân Canh tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

III

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

1

Công ty TNHH quản lý bất động sản Hoàng Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án Khu nhà ở xã hội – Khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc tại khu đất Chợ Bình Phú cũ địa chỉ số 116 Lý Chiêu Hoàng phường 10, Quận 6, TP.HCM

2

Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy

Thành phố Hồ Chí Minh

Khu nhà ở 1 Bis – 1 Kép Nguyễn Đình Chiểu tại phường Đa Kao, Quận 1

3

Công ty TNHH Quốc tế Thế kỷ số 21

Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án Khu dân cư và du lịch, văn hóa, giải trí tại phường An Phú, Quận 2

 

PHỤ LỤC 04

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CÓ NGUỒN GỐC TỪ NÔNG, LÂM TRƯỜNG. TRỌNG TÂM LÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ RÀ SOÁT, SẮP XẾP ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG; LÂM TRƯỜNG; TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG, CÁC TỔ CHỨC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT CÓ NGUỒN GỐC TỪ NÔNG LÂM TRƯỜNG (HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT; VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH; ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN)

(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày    tháng    năm    của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh (thành phố)/tổ chức

Địa điểm thực hiện dự án

Ghi chú

I

Lâm Đồng

 

 

1

UBND huyện Lạc Dương và các đơn vị quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường trên địa bàn huyện Lạc Dương (Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim; Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà; Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung)

Huyện Lạc Dương

 

II

Hòa Bình

 

 

1

UBND huyện Lương Sơn và các tổ chức, cá nhân sử dụng đất (đối tượng cụ thể sẽ xác định sau khi thực hiện khảo sát lựa chọn đối tượng thanh tra khi thành lập đoàn thanh tra trong năm 2020)

Huyện Lương Sơn

 

 

PHỤ LỤC 05

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỊCH VỤ

(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày    tháng    năm    của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Tên cơ sở/Dự án

Địa chỉ cơ sở/Địa điểm hoạt động của dự án

Loại hình sản xuất

Tình trạng hoạt động hiện nay

Ghi chú

I

Tỉnh Bắc Ninh

 

 

 

 

1

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

Lô H1-2, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất hóa chất, xử lý chất thải

Đang hoạt động

Bộ phê duyệt ĐTM, thuộc 17 loại hình

2

Công ty TNHH Jungbu Eschem Việt Nam

Lô III-1.1, đường D3 cắt N2 – KCN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất sơn

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải > 200 m3/ngày

3

Công ty TNHH môi trường Việt Tiến

Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Xử lý, tái chế chất thải

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải > 200 m3/ngày

4

Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Sơn Linh

Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải > 200 m3/ngày

5

Công ty Cổ phần Bột giặt Lix

Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất bột giặt và chất tẩy rửa lỏng

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải > 200 m3/ngày

6

Công ty TNHH Seojin System Vina

Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Điện, điện tử (có công đoạn mạ)

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải > 200 m3/ngày

7

Công ty TNHH Hóa chất công nghiệp Thái Hòa

Khu công nghiệp Yên Phong 1, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất hóa chất

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải > 200 m3/ngày

8

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera – Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera

Địa chỉ VP: tại Tầng 12, Toà nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Kinh doanh hạ tầng KCN (chủ đầu tư KCN Tiên Sơn, KCN Yên Phong và KCN Yên Phong mở rộng)

Đang hoạt động

Bộ phê duyệt ĐTM, lượng thải > 200 m3/ngày

9

Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Kinh doanh hạ tầng KCN

Đang hoạt động

Bộ phê duyệt ĐTM, lượng thải > 200 m3/ngày

10

Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP

Lô B7, Khu công nghiệp Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Kinh doanh hạ tầng KCN (chủ đầu tư KCN Quế Võ và KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh)

Đang hoạt động

Bộ phê duyệt ĐTM, lượng thải > 200 m3/ngày

11

Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam

Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất kính

Đang hoạt động

Bộ phê duyệt ĐTM

12

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Khu công nghiệp Yên Phong 1, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Điện, điện tử

Đang hoạt động

Bộ phê duyệt ĐTM, Thuộc 17 loại hình

14

Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà

Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Sản xuất bia, nước giải khát

Đang hoạt động

Lượng thải > 200 m3/ngày, Thuộc 17 loại hình

15

Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Kinh doanh hạ tầng KCN

Đang hoạt động

Lượng thải > 200 m3/ngày, Thuộc 17 loại hình

16

Công ty TNHH Môi trường đô thị Hùng Phát

Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Xử lý CTNH

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình

17

Công ty TNHH Xử lý Môi trường Sao Sáng Bắc Ninh

– Địa chỉ văn phòng: Số 11, đường Tô Hiến Thành, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Xử lý CTNH

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình

– Địa chỉ sản xuất: Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

18

Công ty TNHH đầu tư thương mại và phát triển Bình Nguyên

Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Xử lý CTNH

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình

II

Tỉnh Cao Bằng

 

 

 

 

1

Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng

Thị trấn Tà Lùng-Huyện Phục Hoà-Cao Bằng

Sản xuất mía đường

Đang hoạt động

Lượng thải > 200 m3/ngày, Thuộc 17 loại hình

2

Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng

Số 52, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Sản xuất Thép

Đang hoạt động

Lượng thải > 200 m3/ngày, Thuộc 17 loại hình

3

Công ty TNHH CKC

xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Chế biến Khoáng sản

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình

4

Công ty Cổ phần Mangan Cao Bằng

Đường Lê Lợi, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Chế biến Khoáng sản

Đang hoạt động

 

5

Chi nhánh Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên – Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng

Xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Chế biến Khoáng sản

Đang hoạt động

Bộ phê duyệt ĐTM, Thuộc 17 loại hình

6

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Cao Bằng

Tổ 8, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Chế biến Khoáng sản

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình

7

Công ty Cổ phần Chế biến khoáng sản Cao Sơn Hà

Tổ 22, đường 3/10 phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Chế biến Khoáng sản

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình

8

Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Bảo Lâm

Tổ 22, đường 3/10, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Chế biến Khoáng sản

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình

9

Công ty Cổ phần Khai thác chế biến khoáng sản Barit và chì kẽm Cao Bằng

Xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Chế biến Khoáng sản

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình

10

Công ty Cổ phần Khoáng sản Tây Giang Cao Bằng

Xóm Khuổi Hân, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Chế biến Khoáng sản

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình

11

Công ty TNHH MTV Ắc quy Green Cao Bằng

Xóm Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

Sản xuất Ắc quy

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình

12

Công ty Cổ phần gang thép Cao Bằng

KM5 Đề Thám, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Chế biến Khoáng sản

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ cấp phép NKPL

13

Công ty TNHH đầu tư khoáng sản Cao Giang (Chủ đầu tư Dự án khai thác, chế biến quặng bôxít mỏ Táp Ná)

xã Thanh Long, huyện Thông Nông và xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Khai thác, chế biến khoáng sản

Đang hoạt động

Bộ phê duyệt ĐTM, Thuộc 17 loại hình

14

Công ty TNHH thương mạ i Trườ ng Anh

Số nhà 066, tổ 6, phườ ng Sông Bằ ng, thành phố Cao Bằ ng, tỉnh Cao Bằng

Khai thác, chế biến khoáng sản

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ cấp phép NKPL

15

Công ty Cổ phần khoáng sản Tấn Phát

Khách sạn Tây Giang, tổ 22, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Khai thác, chế biến khoáng sản

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

III

Tỉnh Hải Dương

 

 

 

 

1

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương

Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Luyện kim

Đang hoạt động

Bộ phê duyệt ĐTM, thuộc 17 loại hình, lượng thải>200m3/n gày

2

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Nhiệt điện

Đang hoạt động

Bộ phê duyệt ĐTM, Thuộc 17 loại hình

3

Công ty Cổ phần Đại An

Khu công nghiệp Đại An, Km 51, Quốc lộ 5, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Kinh doanh hạ tầng KCN Đại An

Đang hoạt động

Bộ phê duyệt ĐTM, lượng thải > 200 m3/ngày

4

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An

Khu công nghiệp Đại An mở rộng, Km 51, Quốc lộ 5, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Kinh doanh hạ tầng KCN Đại An mở rộng

Đang hoạt động

Bộ phê duyệt ĐTM, lượng thải > 200 m3/ngày

5

Công ty TNHH Nhôm Đông Á

Cụm công nghiệp Tân Dân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Luyện kim

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải >200 m3/ngày

6

Công ty TNHH Best Pacific

Lô đất số IN4.1.1 & IN4.1.2, KCN Cẩm Điền – Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng

Dệt nhuộm

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải >200 m3/ngày

7

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang

Khu công nghiệp Nam Sách, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Kinh doanh hạ tầng KCN Nam Sách và KCN Tân Trường

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Lượng thải > 200 m3/ngày

8

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Sản xuất bia, nước giải khát

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Lượng thải > 200 m3/ngày

9

Công ty TNHH may Tinh Lợi

KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

May mặc; giặt mài

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Lượng thải > 200 m3/ngày

10

Công ty TNHH Đại Dương

Khu công nghiệp Lai Cách, Km49, Quốc lộ 5, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Kinh doanh hạ tầng KCN Lai Cách

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Lượng thải > 200 m3/ngày

11

Công ty TNHH may mặc Makalot Việt Nam

Xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

May mặc; giặt mài

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Lượng thải > 200 m3/ngày

12

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Kinh doanh hạ tầng KCN

Đang hoạt động

Bộ phê duyệt ĐTM, Thuộc 17 loại hình

13

Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal Việt Nam

Khu công nghiệp Lai Vu, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Dệt nhuộm

Đang hoạt động

Bộ phê duyệt ĐTM, Thuộc 17 loại hình

14

Công ty TNHH Điện lực Jask Hải Dương

Xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Nhiệt điện

Đang hoạt động

Bộ phê duyệt ĐTM, thuộc 17 loại hình

15

Công ty Cổ phần Môi trường APT – Seraphin Hải Dương

Thôn Cổ Chẩm, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Xử lý, tái chế chất thải

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình; phương tiện truyền thông phản ánh ô nhiễm

IV

Tỉnh Hưng Yên

 

 

 

 

1

Công ty TNHH KCN Thăng Long II (chủ đầu tư KCN Thăng Long II)

KCN Thăng Long II, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

KCN

đang hoạt động

ĐTM Bộ phê duyệt, lượng thải >200 m3/ngày, thuộc 17 loại hình

2

Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam

thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Xi mạ, làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất

đang hoạt động

ĐTM Bộ phê duyệt, thuộc 17 loại hình

3

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt

thôn Liêu Hạ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Chế biến thủy sản, thực phẩm

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải >200 m3/ngày

4

Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11- Urenco 11

Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Xử lý CTNH

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, ĐTM Bộ phê duyệt

5

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Phương Đông

Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

giặt nhuộm

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải >200 m3/ngày

6

Công ty TNHH Nhuộm và Giặt thời trang quốc tế

xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

nhuộm

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải >200 m3/ngày

7

Công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera yên Mỹ – Hưng Yên

Km33, đường 39A mới, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Hạ tầng KCN

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

8

Công ty Cổ phần thép Việt Ý

Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Xi mạ, làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ cấp phép NKPL

9

Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang

Lô L4, Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối B, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất hóa chất

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

V

Tỉnh Lạng Sơn

 

 

 

 

1

Công ty TNHH MTV Than Na Dương

Khu 4 – Thị trấn Na Dương – Huyện Lộc Bình – Lạng Sơn

SX Than

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

2

Chi nhánh Công ty Nhiệt điện Na Dương – Vinacomin

Xã Sàng Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Nhiệt điện

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình

3

Mỏ than Na Dương – Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin

Khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

 

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

4

Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành

thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

sản xuất clinker và xi măng

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình

5

Công ty TNHH MTV Anh Kiệt

Số 137, đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Sản xuất phân bón

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

VI

Tỉnh Sơn La

 

 

 

 

1

Công ty Cổ phần Tinh bột sắn FOCOCEV

Bản Cù Pe, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Chế biến tinh bột sắn

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải >200 m3/ngày

2

Công ty TNHH Phân bón và Hóa chất Sơn La

số 160, tiểu khu 2, xã Còi Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Sản xuất phân bón và hợp chất Nitơ

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

3

Công ty Cổ phần Xi măng Mai Sơn

Tiểu khu Thành Công, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Sản xuất Clinker, xi măng và gạch tuynel

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

4

Công ty Cổ phần mía đường Sơn La

Tiểu khu 1 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Sản xuất mía đường

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

VII

Thái Nguyên

 

 

 

 

1

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Lệ Trạch

KCN Nam Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Chủ đầu tư KCN

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải >200 m3/ngày

2

Công ty Cổ phần đầu tư APEC Thái Nguyên

KCN Điềm Thụy khu B, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Chủ đầu tư KCN KCN Điềm Thụy – Khu B

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải >200 m3/ngày

3

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên

Phường Bách Quang, Tp. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Chủ đầu tư KCN Sông Công I

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải >200 m3/ngày

4

Công ty Cổ phần xi măng La Hiên

Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất Clinker, xi măng

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

5

Công ty Cổ phần Kim loại màu Vimico

Phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Khai thác, chế biến kim loại màu

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

6

Công ty Cổ phần khoáng sản An Khánh

Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Khai thác, chế biến khoáng sản

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

7

Công ty TNHH Sam sung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

KCN Yên Bình I, huyện Phổ Yên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Điện tử

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

8

Công ty TNHH Sam sung Electro- Mechanics (SEMV) Việt Nam

KCN Yên Bình I, huyện Phổ Yên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Điện tử

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

9

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn

Ngõ 719 đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Nhiệt điện đốt than

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

10

Công ty cổ phần Vương Anh

tổ 12, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Xử lý CTNH

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, báo chí phản ánh ô nhiễm môi trường

VIII

Tuyên Quang

 

 

 

 

1

Công ty cổ phần xi măng Tân Quang

Trụ sở chính tại xóm 8, xã Trảng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất clinker

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

2

Công ty cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Chiến Công

Đ/c VP: Khách sạn Lô Giang, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Khai thác, làm giàu khoáng sản độc hại

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

3

Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tuyên Quang

Tổ 7, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

KCN

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải >200 m3/ngày

4

Công ty Cổ phần Giấy An Hòa

Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Giấy, bột giấy

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

5

Công ty Cổ phần Kim loại mầu Tuyên Quang

trụ sở Văn phòng tại Số 178 đường Bình Thuận, tổ 27, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Khai thác, làm giàu khoáng sản độc hại

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

6

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương

trụ sở chính tại xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Chế biến mía đường

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải >200 m3/ngày

7

Công ty Cổ phần Prime Hào Phú

Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Khai thác, làm giàu khoáng sản độc hại

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình,

8

Công ty TNHH MTV Thiếc Phú Lâm

Thôn 17, Xã Phú Lâm, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Khai thác quặng kim loại

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình lượng thải >200 m3/ngày

9

Công ty TNHH Sơn Lâm CĐP

Khu Đồng Bến, thôn Hưng Long, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Khai thác, làm giàu khoáng sản độc hại

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình lượng thải >200 m3/ngày

10

Công ty TNHH gang thép Tuyên Quang

Khu công nghiệp Long Bình An, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Luyện kim

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ cấp phép NKPL

IX

Tỉnh Hà Tĩnh

 

 

 

 

1

Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh

Số 13, ngõ 192, đường Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

cao su

đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

2

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh

Khu công nghiệp Vũng Áng I, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

thủy sản

đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

3

Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh

Thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

xử lý chất thải rắn

đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

4

Công ty TNHH Một thành viên Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn

Thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

xử lý chất thải rắn

đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

5

Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh

Km 12, đường tránh Hà Tĩnh, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

nước giải khát

đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

6

Trung tâm Dịch vụ hạ tầng khu kinh tế Hà Tĩnh

Khu công nghiệp Vũng Áng I, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

KKT

đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, lượng thải >200 m3/ngày

7

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Tĩnh

Số 161, đường Xuân Diệu, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Xử lý rác thải sinh hoạt

đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

8

Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Nhiệt điện

đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình

9

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hạ tầng Phú Vinh

QL1B, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

KCN

đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình

10

Công ty TNHH Yên Huy

Xóm Làng Ngùi, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Đầu tư hạ tầng CCN

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

11

Công ty TNHH kỹ thuật môi trường FU TEK

Lô A2-1 KCN Phú Vinh, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh

xử lý và tái chế phụ phẩm ngành luyện thép, phát điện

Đang hoạt động

Thuộc 17 loại hình, Bộ phê duyệt ĐTM

X

Tỉnh An Giang

 

 

 

 

1

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang

Khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức,Tp Long Xuyên, An Giang

Xử lý chất thải

Đang hoạt động

Bộ TN&MT

2

Công ty Cổ phần tập đoàn Sao Mai (dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai Công suất 210 MW tại tỉnh An Giang)

Số 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Sản xuất điện

Đang hoạt động

Bộ TN&MT

3

Công ty CP CB & XNK Thủy sản Hòa Phát

Lô A, Khu Công nghiệp Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

4

Công ty TNHH MTV XNK thủy sản Đông Á

Lô B Khu Công nghiệp Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

5

Công ty Cổ phần Nam Việt

số 19D Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

6

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang

số 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

7

Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang

số 90 đường Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

8

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Mỹ

Lô A2–A3, Cụm công nghiệp Phú Hòa, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

9

Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

số 69-71-73 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang

Chế biến thủy sản, nông sản

Đang hoạt động

Tỉnh

10

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Số 23 đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

sản xuất thuốc BVTV

Đang hoạt động

Tỉnh

11

Công ty TNHH Tiến Bộ

Lô C2, Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

luyện thép, cán và kéo thép

Đang hoạt động

Tỉnh

XI

Tỉnh Bạc Liêu

 

 

 

 

1

Công ty Cổ phần bia Sài Gòn-Bạc Liêu

Lô B5, Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Sản xuất bia

Đang hoạt động

Bộ TN&MT

2

Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F.89

thị trấn Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

3

Công ty TNHH Một thành viên Chế biến thủy sản Xuất nhập khẩu Thiên Phú

số 199, ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

4

Công ty Cổ phần thủy sản Quốc Lập

quốc lộ 1A, ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

5

Công ty TNHH Thủy sản Nigico

quốc lộ 1A, khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

6

Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Ngọc Trí

Khóm 3, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

7

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp

Số 294, đường 23/8, phường 8, thành phố Bạc Liêu

KCN

Đang hoạt động

Tỉnh

8

Công ty TNHH Một thành viên thực phẩm đông lạnh Việt I-Mei

số 281, quốc lộ 1A, ấp Nhàn Dân B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

9

Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Việt Cường

Số 99, ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

10

Xí nghiệp Chế biến thủy sản Láng Trâm thuộc Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hải

Km 2231, quốc lộ 1A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

11

Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Phương Anh

Ấp Lung Sình, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

12

Xí nghiệp Chế biến thủy sản Trà Kha F69 thuộc Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hải

số 455 đường 23/8 phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

13

Công ty TNHH Thực phẩm thủy sản Minh Bạch

Ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

14

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Bạc Liêu

Số 89, quốc lộ 1A, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

chế biến thủy sản và nông sản

Đang hoạt động

Tỉnh

15

Công ty TNHH chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Trang Khanh

Số 99, Lò Rèn, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

16

Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Âu Vững II

Lô A1, đường số 3, KCN Láng Trâm, tỉnh Bạc Liêu

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

17

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, Nhà máy sản xuất phân bón dầu khí Bạc Liêu

Lô A1, A2, A3 KCN Trà Kha

Sản xuất phân bón

Đang hoạt động

Tỉnh

18

Công ty TNHH MTV thủy sản Tân Phong Phú

Ấp thị trấn A, thị trấn Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

XII

Tỉnh Cà Mau

 

 

 

 

1

Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau

VP: Lô D, Khu nhà công vụ, đường Ngô Quyền, P1, TP. Cà Mau/xã Khánh An, huyện U Minh.

Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ

Đang hoạt động

Bộ TNMT

Nhà máy: KCN Khí Điện Đạm Cà Mau, thuộc địa bàn xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

2

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú

ấp Thanh Điền, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Bộ TNMT

3

Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau

Xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Sản xuất điện

Đang hoạt động

Bộ TNMT

4

Công ty Cổ phần Viet Nam Food

KCN Hòa Trung, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Chế biến phụ phẩm thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

5

Công ty TNHH kỹ nghệ sinh hóa Thịnh Long

KCN Hòa Trung, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Chế biến phụ phẩm thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

6

Công ty TNHH MTV SX TM xuất khẩu Đại Phát

KCN Hòa Trung, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Chế biến phụ phẩm thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

7

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Cà Mau

số 969 đường Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Chế biến thủy sản, nông sản

Đang hoạt động

Tỉnh

8

Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến thuỷ sản và Xuất nhập khẩu Quốc Việt

số 444 đường Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

9

Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ thuỷ sản Cà Mau (04 xí nghiệp, phân xưởng trực thuộc)

Số 04 đường Nguyễn Công Trứ, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

10

Công ty Cổ phần Camimex Group

số 333 đường Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

11

Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản xuất khẩu Tắc Vân

số 180A, ấp Cây Trâm A, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

12

Công ty Cổ phần Chế biến thuỷ sản xuất nhập khẩu Hoà Trung

Ấp Hoà Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

13

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản Năm Căn

Khu vực 1, khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

14

Công ty TNHH Anh Khoa

Số 335A đường Lý Thường Kiệt, phường 6, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

15

Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cà Mau

số 08 đường Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

16

Công ty Cổ phần Chế biến thuỷ sản xuất khẩu Minh Hải

số 09 đường Cao Thắng, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

17

Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý (Nhà máy xử lý chất thải)

số 127A, đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Xử lý rác thải

Đang hoạt động

Tỉnh

XIII

Tỉnh Kiên Giang

 

 

 

 

1

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang

Đường D1, D2, Khu công nghiệp (KCN) Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Sản xuất bia

Đang hoạt động

Bộ TNMT

2

Công ty TNHH Thủy sản AOKI

Số 14 A, ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành , tỉnh Kiên Giang

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Bộ TNMT

3

Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 – Nhà máy Xi măng Kiên Lương

Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

sản xuất xi măng

Đang hoạt động

Bộ TNMT

4

Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang

toà nhà số 1, đường số 1, khu đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

5

Công ty Cổ phần thực phẩm đóng hộp Kiên Giang

Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

6

Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTC

Khu cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, Kiên Giang

chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

7

Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Lô B4-B5 KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

8

Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang

214 ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

sản xuất xi măng

Đang hoạt động

Tỉnh

9

Công ty Cổ phần xi măng Kiên Giang

số 298, quốc lộ 80, khu phố Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

sản xuất xi măng

Đang hoạt động

Tỉnh

10

Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên

số 218 Liên tỉnh lộ 11, ấp Hòn Chông, xã Bình An, thị trấn Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

sản xuất xi măng

Đang hoạt động

Tỉnh

11

Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Kiên Giang

Lô M, đường số 1 KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Sản xuất gỗ

Đang hoạt động

Tỉnh

XIV

Tỉnh Ninh Thuận

 

 

 

 

1

Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Ninh Thuận

KCN Thành Hải, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm

sản xuất bia

Đang hoạt động

Bộ TNMT

2

Công ty Cổ phần Rau câu Sơn Hải

Xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

chế biến thuỷ sản

Đang hoạt động

Bộ TNMT

3

Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Nam – Ninh Thuận

Khu Công nghiệp Phước Nam, Km1574-QL1, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

KCN

Đang hoạt động

Bộ TNMT

4

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Chiến Thắng – Ninh Thuận

Xã Phước Hải, huyện Ninh Phước và xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Tuyển tinh quặng và chế biến xỉ titan

Đang hoạt động

Bộ TNMT

5

Công ty Cổ phần VINAMINCO – Ninh Thuận

Thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Khai thác quặng sa khoáng titan- Zircon

Đang hoạt động

Bộ TNMT

6

Công ty Cổ phần Thăng Long

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Sản xuất rượu Vang

Đang hoạt động

Bộ TNMT

7

Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn-Ninh Thuận

Thôn Từ Hoa, Từ thiện, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước và xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Khai thác và tuyển quặng sa khoáng Titan- Zircon

Đang hoạt động

Bộ TNMT

8

Công ty TNHH Thủy sản Thông Thuận

KCN Thành Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

chế biế n thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

9

Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú

Thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

dệt nhuộm

Đang hoạt động

Tỉnh

10

Chi nhánh Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Fococev

Thôn Lương Cang, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

sản xuất và chế biến tinh bột sắn

Đang hoạt động

Tỉnh

11

Phòng Quản lý đô thị trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

số 06A đường 21/8, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Nhà máy xử lý nước thải TP. Phan Rang – Tháp Chàm

Đang hoạt động

Tỉnh

12

Nhà máy chế biến tôm chiên bột của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Cà Ná

Cảng cá Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

XV

Tỉnh Trà Vinh

 

 

 

 

1

Công ty Quản lý và Phát triển hạ tầng khu kinh tế và các Khu công nghiệp

Ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

KCN

Đang hoạt động

Bộ TNMT

2

Công ty TNHH Janakuasa (chủ đầu tư Nhà máy điện Duyên Hải 2)

thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Sản xuất điện

Đang hoạt động

Bộ TNMT

3

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng Công ty phát điện 1

Xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Sản xuất điện

Đang hoạt động

Bộ TNMT

4

Công ty Cổ phần Rynan Smart Fertilizers

Khu công nghiệp Long Đức

Sản xuất phân bón

Đang hoạt động

Bộ TNMT

5

Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long

Số 36 Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

6

Công ty Cổ phần Đông lạnh Thủy sản Long Toàn

Khóm 2, thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

7

Công ty Cổ phần thủy sản Thông Thuận Trà Vinh

Khu kinh tế Định An

Chế biến thủy sản.

Đang hoạt động

Tỉnh

XVI

Tỉnh Vĩnh Long

 

 

 

 

1

Công ty TNHH MTV Khang Thiên Phát – Dự án: “Nhà máy xử lý chất thải y tế, công nghiệp và nguy hại”

Xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Xử lý chất thải

Đang hoạt động

Bộ TNMT

2

Công ty TNHH MTV On Oanh

ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Sản xuất phân bón

Đang hoạt động

Bộ TNMT

3

Công ty Cổ phần phân bón miền Nam

xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Sản xuất phân bón

Đang hoạt động

Bộ TNMT

4

Công ty Cổ phần Hòa Phú

Xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

KCN

Đang hoạt động

Tỉnh

5

Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản Cát Tường

ấp Thuỷ Thuận, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

6

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

sản xuất bia

Đang hoạt động

Tỉnh

7

Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Trí

quốc lộ 54, tổ 3, khóm 6, thị trấn Cái Vồn, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

8

Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long

Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt Hòa Phú

Xử lý chất thải

 

Tỉnh

9

Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân MêKông

ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

KCN

Đang hoạt động

Tỉnh

10

Công ty Cổ phần Thủy sản Biển Đông Vĩnh Long

ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Chế biến thủy sản

Đang hoạt động

Tỉnh

XVII

Tỉnh Đắk Lắk

 

 

 

 

1

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú

Thôn 12, xã Hòa Phú, TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk

KCN

Đang hoạt động

cấp tỉnh

2

Công ty CP Lương thực, vật tư nông nghiệp Đắk Lắk (Nhà máy chế biến tinh bột sắn Krông Bông)

xã Dang Kang, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Tinh bột sắn

Đang hoạt động

cấp tỉnh

3

Công ty TNHH Nông sản Tây Nguyên (Nhà máy sản xuất tinh bột sắn, công suất 20.000 tấn thành phẩm/năm)

Thôn 2 xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Tinh bột sắn

Đang hoạt động

cấp tỉnh

4

Công ty XNK Nông Lâm sản và vật tư nông nghiệp (Nhà máy chế biến tinh bột sắn 20.000 tấn/năm)

xã Krong Jin, huyện M’Đrak, tỉnh Đắk Lắk

Tinh bột sắn

Đang hoạt động

Cấp tỉnh

5

Công ty TNHH Sản xuất thương mại 579

khối 8, thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Tinh bộ t sắ n

Đang hoạt động

Cấp tỉnh

6

Công ty CP Lương thực, vật tư nông nghiệp Đắk Lắk (Nhà máy chế biến tinh bột sắn Ea Kar)

Thôn 9, xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Tinh bột sắn

Đang hoạt động

Cấp tỉnh

7

Chi nhánh Đắk Lắk- Công ty cổ phần XNK tổng hợp Bình Phước

Thôn 2, xã Krông Á, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk

Tinh bột sắn

Đang hoạt động

Cấp tỉnh

8

Công ty TNHH Một thành viên Thành Vũ Đắk Lắk

km 110, Quốc lộ 14, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Tinh bột sắn

Hoat độ ng từ tháng 9 đến tháng 5 năm sau

Cấp tỉnh

9

Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Xí nghiệp chế biến và dịch vụ cao su)

VP: 30 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk. Địa chỉ Xí nghiệp: Km 19, QL14, Xã Ea Đrơng – huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Chế biến mủ cao su

Đang hoạt động

Cấp tỉnh

10

Công ty TNHH Vinh Phúc (Nhà máy chế biến mủ cao su khô công suất 9.000 tấn sản phẩm/năm )

xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Chế biến mủ cao su

Đang hoạt động

Cấp tỉnh

11

Cty Cổ phần Mía đường 333 (Nâng cấp nhà máy đường 333 từ 800 lên 2500 tấn mía/ngày)

TT Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Chế biến mía đường

Hoat độ ng từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau

Cấp tỉnh

12

Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk

Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Chế biến mía đường

Hoat độ ng từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau

Cấp tỉnh

13

Công ty Công ty Cổ phần thép Đông Nam Á (Nhà máy luyện cán thép Tây Nguyên)

Khu công nghiệp Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Sản xuất thép

Đang hoạt động

ĐTM cấp Bộ

14

Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Miền Trung (ĐT mở rộng nâng CS nhà máy bia lên 70 triệu lít/năm)

– Km 7, Nguyễn Chí Thanh, tp.BMT

Bia

Đang hoạt động

ĐTM cấp Bộ

– Số 01 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

XVIII

Tỉnh Đắk Nông

 

 

 

 

1

Công ty Phát triển hạ tầng KCN Tâm Thắng

KCN Tâm Thắng , xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

KCN

Đang hoạt động

cấp Bộ

2

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đỗ Kim Thành

Xã ĐắkTih, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

Chế biến mủ cao su

Đang hoạt động

cấp tỉnh

3

Công ty TNHH Tinh bột sắn Đắk Nông

Thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

Chế biến tinh bột sắn

Đang hoạt động

cấp tỉnh, cs có vi phạm năm 2015

4

Nhà máy tinh bột sắn Đắk Song – Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

thôn 11, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Chế biến tinh bột sắn

Đang hoạt động

cấp tỉnh, cs có vi phạm năm 2015

XIX

Tỉnh Kon Tum

 

 

 

 

1

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh Kon Tum

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

KCN

đang hoạt động

Cấp Bộ

2

Công ty Cổ phần và Xuất nhập khẩu Kon Tum

VP: 104 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Chế biến gỗ, luộc gỗ

đang hoạt động

cấp tỉnh

3

Công ty TNHH SX-DV-TM An Phú Thịnh ((Dự án đầu tư Nhà máy chế biến mủ cao su APT Kon Tum)

Thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn tỉnh Kon Tum

Chế biến mủ cao su

đang hoạt động

cấp Bộ

4

Công ty TNHH TBS Tây nguyên Đăk Hà (Nhà máy chế biến cao su tại Đăk Hà- gđ 1 120 tấn thành phẩm/ngày đêm)

Thôn Kon Kung, xã Đắk Mar, ĐăkHà, tỉnh Kon Tum

Chế biến mủ cao su

đang hoạt động

cấp tỉnh

5

Công ty TNHH MTV Thuận Lợi

Thôn 5, thị trấn Plei kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Chế biến mủ cao su

đang hoạt động

cấp Bộ

6

Công ty CP Trường Nam (Nhà máy chế biến mủ cao su Pô Cô)

Thôn Kon Tu Dốp 2, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Chế biến mủ cao su

đang hoạt động

cấp Bộ

7

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum

Văn phòng: 639 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Nhà máy: Xã Iachim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Chế biến mủ cao su

đang hoạt động

cấp Bộ, cấp tỉnh

8

Công ty TNHH Vạn Lợi

– Số 01D, đường Trần Nhân Tông, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

Chế biến mủ cao su

đang hoạt động

cấp Bộ, cấp tỉnh

Nhà máy: Thôn 1, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

9

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Fococev Kon Tum

thôn Nhầy 2, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Tinh bột sắn

đang hoạt động

cấp tỉnh

10

Công ty TNHH Phương Hoa

Quốc lộ 14, thôn Đăk Sút, xã Đăk Kroong, huyện Đăkglei, tỉnh Kon Tum

Tinh bột sắn

đang hoạt động

cấp tỉnh

11

Công ty TNHH Tinh bột sắn Kon Tum

Thôn Bình Giang, Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Tinh bột sắn

đang hoạt động

cấp Bộ

12

Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Vina tại Kon Tum

Thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Tinh bột sắn

đang hoạt động

cấp tỉnh

13

Công ty TNHH MTV ĐTPT Nông nghiệp Ia HDrai Kon Tum (Chế biến tinh bột sắn công suất 320 tấn/ngày

xã Ia tơi, huyện Ia drai, tỉnh Kon Tum

Tinh bột sắn

đang hoạt động

ĐTM cấp Bộ, ĐTM bổ sung cấp tỉnh

14

Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi- Nhà máy Cồn và Tinh bột sắn Đăk Tô

xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Tinh bột sắn

đang hoạt động

cấp Bộ

15

Nhà máy tinh bột sắn tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum – Công ty cổ phần Fococev Tây Nguyên

Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Tinh bột sắn

đang hoạt động

cấp tỉnh

16

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (Nhà máy đường Kon Tum)

Km 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Sản xuất đường

đang hoạt động

cấp Bộ

17

Công ty TNHH MTN Lệ Hường

Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Tái chế nhôm

đang hoạt động

cấp Bộ

18

Công ty Cổ phần Tấn Phát (xây dựng công trình khai thác và tuyển quặng vàng Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum)

Xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Khai thác khoáng sản vàng

Đang hoạt động

cấp Bộ

19

Công ty TNHH Kim Sơn Thủy (khai thác vàng sa khoáng khu vực suối Đăk Pét, huyện Đăk Glei)

Xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Khai thác khoáng sản vàng sa khoáng

Đang hoạt động

cấp Bộ

XX

Tỉnh Quảng Trị

 

 

 

 

1

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Trị

Số 158 Nguyễn Trãi, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Bia

đang hoạt động

thanh tra năm 2016, cấp tỉnh

2

Công ty Cổ phần gỗ MDF-VRG Quảng Trị

KCN Nam Đông Hà, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, và KCN Quán Ngang, huyện gio Linh, tỉnh Quảng Trị

sản xuất ván MDF

đang hoạt động

thanh tra năm 2016, cấp tỉnh

3

Công ty TNHH Dệt may VTJ Toms

Cụm công nghiệp Diên Xanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Dệt nhuộm

đang hoạt động

cấp tỉnh

4

Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hưng Lộc

Thôn Dốc Son, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Tinh bột sắn

đang hoạt động

thanh tra năm 2016, cấp tỉnh

5

Công ty Cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị

Nhà máy tại xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. VP: Số 01, Phan Bội Châu, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Tinh bột sắn

đang hoạt động

cấp tỉnh

6

Công ty CP Chế biến Tinh bột sắn An Thái

xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Tinh bột sắn

đang hoạt động

cấp tỉnh

7

Công ty Cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị

Nhà máy cao su Cam Lộ: xã Cam Chín, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Chế biến mủ cao su

đang hoạt động

cấp tỉnh

8

Công ty Cổ phần Cao su Vĩnh Hải

Nhà máy cao su Vĩnh Hải, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Chế biến mủ cao su

đang hoạt động

cấp tỉnh

9

Công ty Cổ phần Cao su Quảng Trị

Nhà máy cao su Gio Linh: xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. VP: đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Chế biến mủ cao su

đang hoạt động

cấp tỉnh

 

PHỤ LỤC 06

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA CHUYÊN ĐỀ XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG KHOÁNG SẢN KHAI THÁC THỰC TẾ TẠI MỘT SỐ MỎ ĐÁ VÔI, ĐÁ SÉC LÀM XI MĂNG; ĐÁ ỐP LÁT; MỎ CAO LANH

(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày    tháng    năm    của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh (thành phố)/Tổ chức, cá nhân

Giấy phép số

Loại khoáng sản

Vị trí mỏ

Ghi chú

I

Tỉnh Ninh Bình

 

 

 

 

1

Công ty Xi măng Tam Điệp

633/GP-BTNMT 28/05/2004

Đá vôi làm XM

Hang Nước, Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

 

2

Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại sản xuất Hoàng Phát (đổi tên thành Công ty TNHH tập đoàn Hoàng Phát Vissai)

2352/GP-BTNMT 10/11/2008

Đá vôi làm XM

Gia Thanh, huyện Gia Viễn

 

2353/GP-BTNMT 10/11/2008

Đá sét làm XM

Xã Gia Hoà, xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn

 

2954/GP-BTNMT 22/12/2016

Đá vôi làm XM

Xã Gia Hòa và xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn

 

3

Công ty cổ phần Xi măng Hướng Dương

652/GP-BTNMT 07/04/2010

Đá vôi làm XM

Hang Nước II, xã Quang Sơn, thị xã Tam Điệp

 

990/GP-BTMT 03/06/2010

Đá sét làm XM

Xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

 

4

Công ty cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng

1883/GP-BTNMT 07/10/2013

Đá vôi làm XM

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

 

1973/GP-BTNMT 17/10/2013

Đá sét làm XM

Xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan và xã Quang Sơn, Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

 

5

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Duyên Hà

578/GP- BTNMT 26/04/2012

Đá vôi làm XM

Xã Ninh Tân, huyện Hoa Lư và xã Yên Bình, Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

 

1417/GP-BTNMT 11/06/2015

Đá vôi làm XM

Yên Bình, phường Tân Bình và xã Yên Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình

 

II

Tỉnh Hải Dương

 

 

 

 

1

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch

338 QĐ/QLTN 26/04/1995

Đá vôi, sét làm XM

Mỏ Áng Dâu, Áng Rang, G6, G7A huyện Kim Môn

 

188/TTg ngày 17/5/1979

Đá vôi, sét làm XM

Mỏ đá vôi đá sét Hoàng Thạch, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương

 

3114/GP-BTNMT 29/12/2014

Đá vôi làm XM

Bắc núi Han, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

 

1037/GP-BTNMT 06/05/2015

Đá sét làm XM

Khu vực Cúc Tiên thuộc các xã Tân Dân và Duy Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương

 

2

Công ty cổ phần SX VLXD Thành Công III

1550/GP-BTNMT 08/10/2007

Đá sét làm XM

Núi Trại Chẹm, xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn

 

1551/GP-BTNMT 08/10/2007

Đá vôi làm XM

Núi Ngang, xã Duy Tân và Tân Dân, huyện Kinh Môn

 

III

Tỉnh Quảng Ninh

 

 

 

 

1

Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

1017/GP- BTNTM 7/4/2007

Đá sét xi măng

Làng Bang, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ

 

1019/GP- BTNTM 7/4/2007

Đá vôi xi măng

Áng Quan, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ

 

2

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả

1556/GP-BTNMT 13/8/2009

Đá vôi xi măng

Mỏ Quang Hanh II, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả

 

1557/GP-BTNMT 13/8/2009

Đá sét xi măng

Mỏ Sét Hà Chanh, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả

 

3

Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long

1687/GP-BTNMT 28/8/2009

Đá sét xi măng

Yên Mỹ, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ

 

2430/GP-BTNMT 18/12/2009

Đá vôi xi măng

Khối 4, khu Đá trắng, xã Sơn Dương và xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ

 

4

Công ty cổ phần xi măng Sông Lam

366/GP-BTNMT 31/01/2018

Đá sét xi măng

Núi Na 2, xã Sông Khoai và phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

 

1168 GP-BTNMT 20/6/2011

Đá vôi xi măng

Xã Phương Nam, thành phố Uông Bí

 

2618/GP-BTNMT 10/11/2016

Đá vôi xi măng

(lộ thiên) mỏ đá vôi Phương Nam, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

 

IV

Tỉnh Bình Định

 

 

 

 

1

Công ty TNHH Hoàn Cầu – Granite

1653/GP-BTNMT 25/6/2015

Đá ốp lát

Núi An Trường, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

 

2

Công ty cổ phần Phú Tài

47/GP-UBND 01/6/2011

Đá ốp lát

Mỏ đá núi Ngang, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

 

3

Công ty TNHH Granite Đông Á

65/GP-UBND 22/6/2011

Đá ốp lát

Núi Đá Trãi, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

 

4

Công ty TNHH Tân Long gratnit

71/GP-UBND 29/6/2011

Đá ốp lát

Xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

 

5

Công ty TNHH MTV Khoáng sản Tuấn Đạt

17/GP-UBND 05/4/2017

Đá ốp lát

Mỏ đá núi Chùa, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

 

6

Công ty cổ phần VRG Đá Bình Định

24/GP-UBND 04/5/2017

Đá ốp lát

Núi Chùa, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

 

7

Công ty TNHH Thuận Dức 4

25/GP-UBND 15/8/2019

Đá ốp lát

Núi Sơn Rái, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

 

8

Công ty Cổ phần sản xuất Đá Granite Phú Minh Trọng

40/GP-UBND 15/6/2018

Đá ốp lát

Núi Sơn Rái, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

 

9

Công ty TNHH Hùng Vương

67/GP-UBND 28/9/2018

Đá ốp lát

Núi Đá Trãi, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

 

10

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Viễn Dương

60/GP-UBND 15/8/2019

Đá ốp lát

Núi Gò Quy, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

 

V

Tỉnh Bình Phước

 

 

 

 

1

Công ty CP Trung Thành

06/GP-BTNMT 05/01/2005

Cao lanh

Bàu Đông Lan, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

 

2

Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản KL

1120/GP-BTNMT 29/8/2006

Cao lanh

Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

 

3

Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàng Oanh

1750/GP-BTNMT 05/11/2007

Cao lanh

Ấp 2, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

 

4

Công ty CP khoáng sản và xây dựng Bình Dương

386/GP-BTNMT 07/03/2011

Cao lanh

Ấp 1 và ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

 

5

Công ty TNHH sản xuất thương mại Phước Lộc Thọ

852/GP-BTNMT 14/4/2016

Cao lanh

Ấp 1 , xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

 

 

PHỤ LỤC 07

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ VEN BIỂN

(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày    tháng    năm    của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh (thành phố)/Tổ chức

Địa điểm

Ghi chú

I

Tỉnh Thanh Hóa

 

 

1

Công ty CP Cảng DV dầu khí PTSC Thanh Hóa (Cảng dịch vụ đầu khí PTSC)

Xã Nghị Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Dịch vụ cảng & Logistics, cơ khí dầu khí công nghiệp, tàu dịch vụ

2

Công ty xi măng Nghi Sơn (Cảng Nhà máy xi măng)

Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất xi măng

3

Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Đại Dương (Bến cảng số 3,4,5)

Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Đại Dương (Bến cảng số 3,4,5)

Dịch vụ cảng & Logistics

4

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Nghi Sơn

Xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

II

Tỉnh Nghệ An

 

 

1

Công ty Cổ phần Đầu tư, kinh doanh Bãi Lữ

Xóm Chùa, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng

2

Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Số 10, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Kinh doanh bến cảng, vận chuyển hàng hoá

3

Công ty TNHH Việt Úc – Nghệ An

Xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

 

4

Công ty TNHH Chế biến phụ phẩm thủy sản Xuri Việt Trung

Xóm 8, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

 

5

Công ty TNHH một thành viên Hoa sen Nghệ An

Lô CN1-8, khu công nghiệp Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

 

 

PHỤ LỤC 08

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2020 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày    tháng    năm    của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh (thành phố) Tổ chức

Tên công trình cơ sở

Ghi chú

I

Thành phố Hà Nội

1

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

NMN Bắc Thăng Long; NMN Pháp Vân; TCN Bạch Mai; TCN Tương Mai; NMN Cáo Đỉnh; TCN Nam Dư; NMN Ngọc Hà; NMN Yên Phụ; NM Mai Dịch; NMN Lương Yên; NMN Ngô Sỹ Liên; NMN Hạ ĐÌnh; NMN Kim Liên; NMN Thượng Cát; TCN Đông Mỹ

 

2

Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội

TCN Ngọc Thụy; TCN Sài Đồng; TCN Kiêu Kỵ; TCN Đông Anh; TCN sân bay Gia Lâm

 

3

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Dông

NMN Ba La; NMN Bà Triệu; NMN Dương Nội

 

4

Công ty Cổ phần sản xuất, kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

TCN Đồn Thủy

 

5

Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống

NMN Sông Đuống

 

II

Thành phố Thái Nguyên

1

Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên

NMN Túc Duyên; NMN Núi Cốc

 

III

Thành phố Nam Định

1

Công ty Cổ phần cấp nước Nam Định

NMN Nam Định

 

IV

Tỉnh Hà Nam

1

Công ty Cổ phần nước sạch Hà Nam

Hệ thống cấp nước sạch sông Hồng giai đoạn 1

 

V

Tỉnh Nghệ An

1

Công ty TNHH MTV cấp nước sông Lam

NMN Tp. Vinh

 

2

Công ty Cổ phần nước sạch Nghệ An

Tỉnh Nghệ An

 

VI

Thành phố Đà Nẵng

1

Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng

NMN Cầu Đỏ

 

VII

Tỉnh Thừa Thiên Huế

1

Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế

Vạn Niên

 

VIII

Tỉnh Khánh Hòa

1

Công ty cấp thoát nước Khánh Hòa

Võ Cạnh

 

IX

Tỉnh Bình Định

1

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định

TCN An Nhơn; Hà Thanh; Thế Thạnh; TCN Bồng Sơn

 

X

Tỉnh Đăk Lăk

1

Công ty TNHH MTV cấp thoát nước đầu tư XD Đăk Lắk

Công trình cấp nước phục vụ thành phố Buôn Ma Thuột

 

2

Công ty TNHH cấp nước Buôn Ma Thuột

Ea B’hôk và Dray Bhăng

 

XI

Tỉnh Phú Yên

1

Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên

NMN Hòa An; NMN Hòa Thắng

 

XII

Tỉnh Bình Dương

1

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

NMN Tân Hiệp

 

2

Công ty cổ phần nước Thủ Dầu Một

Nam Thủ Dầu Một

 

3

Công ty TNHH cấp nước Bình An

Bình An

 

XIII

Thành phố Cần Thơ

1

Công ty CP cấp thoát nước Cần Thơ

Cần Thơ 1

 

XIV

Tỉnh Long An

1

Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An

XN Tân An; XN Bình Ảnh; XN Gò Đen

 

XV

Tỉnh Hậu Giang

1

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp miền Nam

NMN Ngã Bảy

 

XVI

Tỉnh Sóc Trăng

1

Cty TNHH MTV cấp nước Sóc Trăng

TCN KCN An nghiệp; NMN ngầm số 2; NMN Nguyễn Chí Thanh; NMN Mỹ Xuyên

 

XVII

Tỉnh Tiền Giang

1

Công ty cổ phần Nhà máy Nước Đồng Tâm

Đồng Tâm

 

XVIII

Thành phố Hồ Chí Minh

1

Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn -TNHH Một thành viên

NMN Thủ Đức 2; Hòa Phú

 

2

Cty TNHH MTV nước ngầm Sài Gòn

NMN Tân Phú

 

 

PHỤ LỤC 09

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2019 THUỘC NHIỆM VỤ: THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC MỘT SỐ ĐƠN VỊ KHAI THÁC,SỬ DỤNG NƯỚC ĐA MỤC TIÊU, CÓ QUY MÔ LỚN VÀ PHỤC VỤ CẤP NƯỚC CHO ĐÔ THỊ

(Đính kèm Danh mục các cuộc thanh tra trong Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày    tháng    năm    của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tỉnh(thành phố)/Tổ chức

Địa điểm

Ghi chú

I

Thành phố Hải Phòng

 

 

1

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Số 54 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng

 

2

Công ty Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng

Thôn Nho Gia, xã Tân Tiến, huyện An Dương

 

3

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

385 thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão

 

4

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải

Số 781 Đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng

 

5

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên

Thôn Trịnh Xá, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên

 

6

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng

Số 303 – Khu 5 Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng

 

7

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo

Số 12, ngõ 256 phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo

 

8

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng

 

 

 

 

 

Văn bản đang xem

Quyết định 146/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

logo hieu luat

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——–

Số: 146/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phú