Hội nghị nhà chung cư là gì? Thành phần tham dự thế nào?

Posted by

Ở các chung cư vẫn tổ chức hội nghị nhà chung cư để giải quyết một số vấn đề. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu hội nghị nhà chung cư là gì? Mục đích tổ chức để làm gì?

Hội nghị nhà chung cư là gì?

Ở các chung cư vẫn tổ chức hội nghị nhà chung cư để giải quyết một số vấn đề. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu hội nghị nhà chung cư là gì? Mục đích tổ chức để làm gì?

Hội nghị nhà chung cư là gì?

Theo quy định khoản 1 và khoản 2 Điều 102 Luật Nhà ở 2014 thì hội nghị nhà chung cư được quy định cụ thể như sau:

1. Hội nghị nhà chung cư là hội nghị của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư nếu chủ sở hữu nhà chung cư không tham dự.

2. Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định các nội dung quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều này khi có đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Theo khoản 3 Điều này quy định Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định các vấn đề như sau đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu.

Thứ nhất là đề cử, bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư; thông qua, sửa đổi, bổ sung Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Thứ hai, thông qua, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư; quyết định mức phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban quản trị…

Thứ ba, thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định…

Thứ tư, quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trong trường hợp chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư…

Thứ năm, thông qua báo cáo về hoạt động quản lý vận hành, bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư

thứ sáu là, quyết định các nội dung khác có liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.

– Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định các vấn đề thứ nhất, thứ hai và thứ sáu nêu trên.

Mọi quyết định của Hội nghị nhà chung cư về các vấn đề quy định được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết/bỏ phiếu, đồng thời được lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên chủ trì cuộc họp và thư ký cuộc họp Hội nghị nhà chung cư.

Điều 12 Mục 1 Chương III Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD hướng dẫn về hội nghị nhà chung cư như sau:

– Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu: hội nghị nhà chung cư là hội nghị của đại diện chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư.

– Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu: hội nghị nhà chung cư là hội nghị của đại diện các chủ sở hữu căn hộ hoặc người đang sử dụng nếu chủ sở hữu không tham dự

Như vậy, có thể thấy hội nghị nhà chung cư là h