Hội nghị nhà chung cư thường niên được tổ chức với mục đích gì?

Posted by

Hội nghị nhà chung cư thường niên là một trong những hội nghị được tổ chức tại các tòa nhà chung cư. Nhưng hội nghị này được tổ chức thế nào, với mục đích gì chắc hẳn không phải ai cũng nắm được.

Chào bạn, vướng mắc của bạn c

Hội nghị nhà chung cư thường niên là một trong những hội nghị được tổ chức tại các tòa nhà chung cư. Nhưng hội nghị này được tổ chức thế nào, với mục đích gì chắc hẳn không phải ai cũng nắm được.

Chào bạn, vướng mắc của bạn chắc hẳn cũng là điều quan tâm của nhiều cư dân sinh sống ở các tòa nhà chung cư. Về vấn đề này, HieuLuat xin đưa các thông tin như dưới đây:

Mục đích tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành theo Thông tư 02/2016/TT-BXD được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 06/2019/TT-BXD thì:

Hội nghị nhà chung cư thường niên sẽ được tổ chức mỗi năm một lần khi:

– Có đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự tối thiểu là 30%

– Hoặc có số lượng ít hơn (do các chủ sở hữu nhà chung cư thống nhất)

 Nội dung của hội nghị nhà chung cư hay cụm nhà chung cư thường niên là:

– Nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban quản trị và thông qua các khoản thu, chi hàng năm của Ban quản trị nhà chung cư;

– Xem xét, thông qua quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư trong năm và thông qua kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư của năm sau;

– Nghe báo cáo tình hình quản lý vận hành nhà chung cư;

– Quyết định các nội dung khác như:

+ Đề cử, bầu, bãi miễn các thành viên Ban quản trị nhà chung cư

+ Thông qua, bổ sung, sửa đổi Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư

+ Thông qua, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư…

(theo quy định tại Điều 102 của Luật Nhà ở (nếu có))

Như vậy, qua nội dung trên có thể thấy Hội nghị nhà chung cư thường niên được tổ chức mỗi năm một lần để giải quyết những vấn đề chúng tôi đã nêu ở nội dung trên. 

Tổ chức họp hội nghị nhà chung cư thường niên khi nào?

– Hội nghị nhà chung cư được hiểu là cuộc họp của các chủ sở hữu căn hộ chung cư nhằm quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng, quản lý, bảo trì…nhà chung cư khi thỏa mãn điều kiện đã có ít nhất 30% đại diện chủ sở hữu căn hộ chung cư đã được bàn giao tham dự hoặc một tỉ lệ ít hơn do chủ sở hữu nhà chung cư quyết định (Điều 102 Luật Nhà ở 2014, khoản 1 Điều 15 Thông tư 02/2016/TT-BXD). 

Hội nghị nhà chung cư được phân thành họp hội nghị nhà chung cư lần đầu (lần đầu tiên nhà chung cư tổ chức họp), họp hội nghị nhà chung cư t