Hợp đồng nguyên tắc là gì? Hợp đồng nguyên tắc cần có nội dung gì?

Posted by

Hợp đồng nguyên tắc phát sinh trong thực tế hoạt động thương mại. Không phải ai cũng hiểu rõ về bản chất cũng như các nội dung thường có trong hợp đồng này.

1. Hợp đồng nguyên tắc là g

Hợp đồng nguyên tắc phát sinh trong thực tế hoạt động thương mại. Không phải ai cũng hiểu rõ về bản chất cũng như các nội dung thường có trong hợp đồng này.

1. Hợp đồng nguyên tắc là gì?

Hiện nay, pháp luật không đưa ra định nghĩa chính xác về hợp đồng nguyên tắc. Hợp đồng nguyên tắc ra đời do nhu cầu của các bên trong giao dịch, đặc biệt là giao dịch thương mại.

Bộ luật Dân sự 2015 chỉ đưa ra khái niệm hợp đồng như sau:

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Còn nguyên tắc thường được hiểu là hệ thống quan điểm, tư tưởng xuyên suốt đòi hỏi các tổ chức và cá nhân phải tuân theo.

Như vậy, có thể hiểu hợp đồng nguyên tắc là một loại hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên nhưng không quy định cụ thể một vấn đề nào mà chỉ mang tính chất định hướng.

Bản chất hợp đồng nguyên tắc chính là giao dịch có điều kiện trong tương lai. Khi phát sinh một sự kiện, hành động cụ thể nào đó thì các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng nguyên tắc đã lập mới phát huy hiệu lực.

Chẳng hạn A và B ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán hàng hóa. Hợp đồng này quy định rõ định kỳ hàng tháng, A sẽ gửi cho B một đơn đặt hàng cụ thể về số lượng, đơn giá, quy cách và địa điểm giao hàng. Từ đơn đặt hàng đó, B cung cấp hàng hóa cho A và việc mua bán này tuân theo các quy định trong hợp đồng nguyên tắc.

 

2. Trường hợp nào nên ký hợp đồng nguyên tắc?

Các bên thường ký hợp đồng nguyên tắc khi thỏa thuận chung đã được tìm thấy, nhưng hàng hóa/dịch vụ chưa được các bên xác định, hoặc không muốn cụ thể hóa hoặc các bên xác định ý muốn ký kết các thỏa thuận đó trong một khoảng thời gian nhất định mà không muốn ký nhiều hợp đồng nhỏ.

Thông thường, các bên chỉ nên sử dụng hợp đồng nguyên tắc trong một số trường hợp sau đây:

– Khi các điều kiện cho một giao dịch chính thức chưa sẵn sàng, nhưng các bên cần có sự thỏa thuận, cam kết về dự định và điều kiện giao dịch.

– Các bên có nhiều giao dịch hoặc giao dịch giữa các bên cần thực hiện trong nhiều lần nhưng chỉ có các nội dung tương đối giống nhau. Khi đó, các bên cần ký kết một bản hợp đồng nguyên tắc hay hợp đồng khung. Sau đó, mỗi giao dịch chỉ cần lập một phụ lục hợp đồng cụ thể hoặc một đơn đặt hàng.

– Khi 01 bên hoặc cả 02 bên cần chứng minh về sự tồn tại của mối quan hệ tin cậy giữa hai bên với bên thứ ba.