Hợp đồng thuê đất: Dùng mẫu nào mới “chuẩn”?

Posted by

Hợp đồng thuê đất có ý nghĩa quan trọng trong việc xác nhận và ràng buộc quyền, trách nhiệm của các bên khi tiến hành thuê đất. Trường hợp xảy ra tranh chấp các bên hoặc bên thứ 3 giải quyết tranh chấp có thể căn cứ vào hợp

Hợp đồng thuê đất có ý nghĩa quan trọng trong việc xác nhận và ràng buộc quyền, trách nhiệm của các bên khi tiến hành thuê đất. Trường hợp xảy ra tranh chấp các bên hoặc bên thứ 3 giải quyết tranh chấp có thể căn cứ vào hợp đồng thuê đất.

Hợp đồng thuê đất là gì? Điều kiện cho thuê thế nào?

Hiểu một cách đơn giản thì hợp đồng cho thuê đất là loại hợp đồng trong đó ghi lại sự thỏa thuận của các bên về việc cho thuê quyền sử dụng đất (gồm chi phí, thời hạn, đối tượng, quyền và nghĩa vụ các bên,…).

Đây là hợp đồng về quyền sử dụng đất, điều này được ghi nhận tại Điều 500 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể:

Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.

Theo khoản 1 Điều 502 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản

Vậy, điều kiện cho thuê đất là gì?

Tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đấy được thực hiện quyền cho thuê quyền sử dụng đất khi đáp ứng các điều kiện:

– Đất đã có Sổ đỏ;

– Đất hiện đang không xảy ra tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên bảo đảm thi hành án;

– Vẫn còn thời hạn sử dụng đất.

Hợp đồng thuê đất và những vấn đề pháp lý liên quan (Ảnh minh họa)

Mẫu hợp đồng thuê đất hiện nay có hình thức ra sao?

Hiện nay, Mẫu hợp đồng thuê đất được sử dụng là Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ….

…, ngày….. tháng …..năm ….

 

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đa