Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh

Posted by

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
——-

Số: 01/HD-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
——-

Số: 01/HD-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC KINH DOANH, THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NĂM 2020

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 (Chỉ thị số 01/CT-VKSTC), Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 về công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2020, Kế hoạch kiểm tra số 02/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020, Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 về tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2020, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định khâu công tác đột phá của năm 2020 là: “Nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp” và hướng dẫn toàn Ngành thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Một là, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức. VKSND các cấp chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức làm việc trong lĩnh vực công tác kiểm sát này.

Hai là, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát. Quán triệt, thực hiện tốt nội dung Mục 2.2 Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, đó là: “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp; Kiểm sát viên phải nắm chắc, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính; chú trọng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho Kiểm tra viên, Kiểm sát viên làm công tác này. Tập trung chỉ đạo hướng dẫn n