Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW thực hiện một số điều trong Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Posted by

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA
——-

Số: 04-HD/UBKTTW

ĐẢ

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ỦY BAN KIỂM TRA
——-


Số: 04-HD/UBKTTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

 

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY ĐỊNH SỐ 102-QĐ/TW, NGÀY 15-11-2017 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

 

– Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng;

– Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII;

– Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm;

Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị như sau:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng

* Khoản 2, Điều 1

“Đảng viên sau khi chuyn công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và những nội dung nêu trong Quy định này”.

– Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu và đã chuyển sinh hoạt đảng mới phát hiện có vi phạm ở nơi sinh hoạt đảng trước đây mà chưa được xem xét, xử lý thì tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của các tổ chức đảng đó xem xét, xử lý theo quy định.

– Khi đang xem xét, xử lý đảng viên vi phạm mà tổ chức đảng nơi đảng viên vi phạm đang sinh hoạt bị giải thể, sáp nhập, chia tách hoặc kết thúc hoạt động th