Kế hoạch 115/KH-BGDĐT công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục

Posted by

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——-

Số: 115/KH-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Số: 115/KH-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020  

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục

———–

 

Triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (Quyết định 705/QĐ-TTg); Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928); Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 (Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 705/QĐ-TTg ; Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường.

2. Quán triệt và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (thực hiện theo Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân).

2. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) gắn với những vấn đề về giáo dục được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận và nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành. Nội