Kế hoạch 116/KH-UBND Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Posted by

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI


——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

Số: 116/KH-UBND

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

___________

 

Thực hiện Văn bản số 800/VPCP-V.I ngày 26/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được nêu trong Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN).

2. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về PCTN, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN và Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về PCTN; hiệu quả Luật PCTN; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc…

3. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các cấp chính quyền Thành phố và cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, công chính, liêm minh, có năng lực, chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao; đồng thời đổi