Kế hoạch 121/KH-UBND Hà Nội thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Posted by

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

Số: 121/KH-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

Số: 121/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

 

                                                                         

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

___________________________

 

Thực hiện Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019, Quyết định số
312/QĐ-TTCP
ngày 04/5/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh, UBND thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


– Đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo và thực hiện phòng, chống tham nhũng (PCTN) của UBND Thành phố; tăng cường công tác phối hợp PCTN giữa UBND Thành phố và Thanh tra Chính Phủ; nâng cao hiệu quả,
chất
lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác PCTN.

– Việc đánh giá công tác
PCTN
năm 2019 theo “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh” được phê duyệt tại Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Thanh tra Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả công tác PCTN được đánh giá cả về định tính và định lượng. Mỗi nội dung đánh giá có số liệu, tài liệu minh chứng cụ thể, để phục vụ việc giải trình theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo khách quan, khoa học, tiết ki