Kế hoạch 206/KH-UBND phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 Tp.Hà Nội

Posted by

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

—————–

Số: 206/KH-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

—————–

Số: 206/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật v phòng, chng tham nhũng
giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

————————-

 

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, y ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

1.1 Mục tiêu chung

Tạo chuyn biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô; Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị trong thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp lu