Kế hoạch 2575/KH-BHXH tổ chức thực hiện Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020

Posted by

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

_____________

Số
: 2575/KH-BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

_____________

Số
: 2575/KH-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘl CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

                                                                         

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

___________________________

 

Ngày 04/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam (sau đây gọi là Nghị định số 89/2020/NĐ-CP), BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành để thực hiện nghiểm túc Nghị định số 89/2020/NĐ-CP.

2. Tập trung chỉ đạo công chức, viên chức toàn Ngành đoàn kết, thống nhất, quyết tâm tổ chức thực hiện Nghị định số 89/2020/NĐ-CP.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam ở Trung ương, BHXH cấp tỉnh và BHXH cấp huyện; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ của các đơn vị trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành sau khi Nghị định số 89/2020/NĐ-CP có hiệu lực.

4. Thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, bổ trí,
sắp
xếp đội ngũ công chức, viên chức tại các đơn vị trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động chịu tác động
do sắp
xếp.

5. Bảo đảm tính kế thừa,