Kế hoạch 2724/KH-UBND TPHCM hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19

Posted by

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
___________

Số: 2724/KH-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


___________

Số: 2724/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

___________

 

Trên cơ sở kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố; để ứng phó kịp thời, có hiệu quả trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19; chung sức, đồng lòng cùng doanh nghiệp quyết tâm nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a) Huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh những nơi có nhu cầu, hoạt động hiệu quả và đảm bảo điều kiện an toàn theo tiêu chí của Ủy ban nhân dân Thành phố; qua đó góp phần giữ ổn định tăng trưởng kinh tế, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh khi dịch được kiểm soát, đảm bảo thu ngân sách nhà nước và chi thường xuyên.

b) Duy trì hoạt động hỗ trợ vốn, giảm chi phí cho các doanh nghiệp đang sản xuất để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19.

c) Đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống cho người lao động; hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Yêu cầu:

a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động, chủ động nắm bắt các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết với tinh thần hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người