Kế hoạch 299/KH-BVHTTDL chống tham nhũng năm 2020 của Bộ VHTTDL

Posted by

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
——-

Số: 299/KH

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH

——-Số: 299/KH-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

————

 

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Ngh quyếsố 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ thực hiện Chương trình hành động về công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng (PCTN), Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) xây dựng Kế hoch công tác phòng, chng tham nhũng năm 2020 như sau:

I
. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. M
ục đích

– Thực hiện tốt tinh thần các Ch th, Nghị quyết, các Kết luận ca Đng, văn bản pháp luật của Nhà nước về PCTN.

– Tăng cường trách