Kế hoạch 4866/KH-BHXH công tác thông tin, truyền thông năm 2020 của BHXH Việt Nam

Posted by

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

————

Số: 4866/KH-BHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

————

Số: 4866/KH-BHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 nám 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác thông tin, truyền thông năm 2020

—————

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động (SDLĐ), người lao động (NLĐ) và mỗi người dân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

– Phát huy kết quả hoạt động của Ngành sau 25 năm xây dựng và trưởng thành, cổ vũ động viên các tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 tại Hội nghị lần thứ VII, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

2. Yêu cầu

– Công tác thông tin, truyền thông năm 2020 cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, cụ thể hóa thành các hoạt động truyền thông phù hợp với đặc thù địa phương; phải tạo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ Trung ương đến địa phương, giữa cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền trong toàn hộ thống của Ngành BHXH.

– Công tác thông tin, truyền thông phải được tiến hành chủ động, thường xuyên, liên tục. đồng bộ ở các cấp; đổi mới về hình thức, phong phú về nội dung, đa dạng về loại hình, phù hợp với đặc điểm đối tượng, văn hoá vùng miền, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

– Huy động được sức mạnh của toàn xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc của chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong hệ thống an sinh xã hội.

II. ĐỐI TƯỢNG THÔNG
TIN, TRUYỀN THÔNG

1. Lãnh đạo các cơ quan, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương; đội ngũ những nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

2. Người SDLĐ, NLĐ ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội; các doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế.

3. Các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

4. Học sinh, sinh viên (HSSV), chú trọng khối các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp và dạy nghề.

5. Đội ngũ công chức, viên chức, NLĐ trong toàn hệ thống BHXH; Các cộng tác viên tuyên truyền, nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT trên toàn quốc.

6. Cơ sở khám chữa bệnh (KCB) ký hợp đồng KCB BHYT;

III. NỘI
DUNG THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG

1. Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; Những nội dung Luật BHXH, Luật BHYT; Các văn bản pháp luật liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN; Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 tại Hội nghị lần thứ VII, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết 125/NQ-CP


về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Tuyên truyền Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ Tướng Chính phủ

2. Tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa, vai trò, lợi ích của BHXH, BHYT, BHTN đối với việc ổn định chính trị xã hội, ổn định đời sống người lao động và nhân dân, góp phần phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

3. Tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu và kết quả đạt được sau 25 năm tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của Ngành; kịp thời phổ biến, tuyên truyền những chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo BHXH Việt Nam; tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

4. Trên cơ sở định hướng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tuyên truyền về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Bộ Luật Lao động sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019.

5. Tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội gian lận BHYT, Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN nhằm đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

6. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông đối ngoại góp phần hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, là bạn, đối tác tin cậy của cộng đồng an sinh xã hội quốc tế.

7. Tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp của BHXH Việt Nam trong đời sống xã hội.

8. Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; những sáng tạo, sáng kiến trong ứng dụng công nghệ thông tin, các cải cách hành chính để hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT.

IV. HÌNH THỨC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG

1. Thông tin, truyền thông trực tiếp đến các nhóm đối tượng

– Thường xuyên báo cáo với cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan liên quan về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

– Chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, đối thoại, tư vấn trực tiếp đối với các nhóm đối tượng trong đó chú trọng đối tượng lao động là nông dân khu vực phi chính thức; Khảo sát, đánh giá, tổng hợp công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW giai đoạn 2012-2020; Khảo sát kết quả 02 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, từ đó phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm hiện thực hóa những định hướng của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

– Tuyên truyền thông qua Tổng đài hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng

Phối hợp với các cơ quan báo chí, kịp thời định hướng nội dung có liên quan đến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Căn cứ vào từng loại hình báo chí, từng nhóm bạn đọc của mỗi tờ báo để lựa chọn thời gian, nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội cao nhất trong chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN…

 – Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, phóng sự và các tin, bài, tổ chức các tọa đàm, các chương trình phát thanh, truyền hình thực tế, trực tiếp, game show... kịp thời phản ánh kết quả hoạt động của Ngành; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết 28 NQ/TW về cải cách chính sách BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Duy trì hội nghị cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất nhằm cung cấp thông tin chính thống cho báo chí và giải đáp thắc mắc, giải tỏa vấn đề dư luận quan tâm.

3. Đổi mới thông tin, truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin của Ngành

– Tiếp tục nâng cao chất lượng về nội dung, đổi mới hình thức nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông của Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

– Tăng cường liên kết giữa Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Cổng/Trang thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố với các trang mạng xã hội (facebook, zalo, tin nhắn SMS); Nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm tư vấn, dịch vụ và chăm sóc khách hàng, nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa các thông điệp truyền thông tích cực đối với việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN hướng tới từng bước hiện thực hóa các chỉ tiêu về BHXH mà Nghị quyết số 28 NQ/TW của Đảng đã đề ra.

4. Tuyên truyền trên mạng xã hội

– Có kế hoạch tuyên truyền trên mạng xã hội, các nền tảng công nghệ như như lotus, facebook, zalo, youtube, …

– Khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ trong toàn ngành BHXH là một tuyên truyền viên (tuyên truyền trực tiếp, sử dụng trang mạng xã hội của cá nhân …) tích cực tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

5. Tuyên truyền trực quan thông qua các ấn phẩm tuyên truyền

Căn cứ vào đặc thù địa phương, BHXH tỉnh, thành phố thực hiện tuyên truyền trực quan qua pano, khẩu hiệu, áp phích, tranh cổ động, tờ rơi, tờ gấp, sách cẩm nang,… với nội dung và hình thức phù hợp với đặc thù đối tượng, văn hóa của từng vùng miền.

6. Tổ chức truyền thông nhân các ngày Lễ lớn

Tham gia, tổ chức sự kiện truyền thông nhân kỷ niệm 25 năm thành lập ngành BHXH, Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2020.

7. Kiểm soát thông tin

– Chủ động kiểm soát thông tin, dư luận xã hội trên báo chí và mạng xã hội về BHXH, BHYT, BHTN để phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của Lãnh đạo Ngành; kịp thời tham mưu giải quyết vấn đề trước khi các thông tin sai lệch (nếu có) lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

– Phát huy hiệu quả truyền thông trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Fanpage, Cổng/Trang thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố, Báo BHXH, Tạp chí BHXH trong việc định hướng thông tin.

V. KINH PHÍ

Kinh phí truyền thông được đảm bảo từ nguồn chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN được BHXH Việt Nam giao cho Trung tâm Truyền thông và BHXH các tỉnh, thành phố; hỗ trợ từ ngân sách của địa phương và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Truyền thông

– Là đầu mối chủ trì tham mưu, giúp Lãnh đạo Ngành tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông của Ngành.

– Hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông năm 2020.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thông tin, truyền thông đối với BHXH các tỉnh, thành phố.

– Phối hợp với Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Tài chính – Kế toán xây dựng dự toán phân bổ kinh phí thông tin, truyền thông năm 2020 đối với BHXH các tỉnh, thành phố và kinh phí tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông năm 2020 tại cơ quan Trung ương.

Chủ trì xây dựng nội dung ký kết các chương trình phối hợp thông tin, truyền thông năm 2020 với các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương. Chủ động đôn đốc các đơn vị phối hợp thực hiện theo đúng các chương trình đã ký kết. Nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí phối hợp.

Hỗ trợ, tư vấn và giải đáp yêu cầu của khách hàng tham gia giao dịch lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH.

Chủ trì thực hiện điểm tin báo chí, điểm thông tin dư luận trên mạng xã hội, báo cáo và tham mưu với lãnh đạo Ngành xử lý thông tin kịp thời, hiệu quả.

Tổ chức hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Fanpage BHXH Việt Nam. Phát huy kênh truyền thông chủ lực của Ngành trong tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.

Tổ chức cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho các cơ quan báo chí đảm bảo kịp thời, đúng định hướng (qua hội nghị, mail, văn bản…); Xây dựng kế hoạch tổ chức cho phóng viên chuyên trách của các cơ quan báo chí phối hợp đi thực tế tại cơ sở.

2. Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

– Cụ thể hóa các nội dung thông tin, truyền thông tại Kế hoạch này vào Kế hoạch công tác năm 2020 của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được Tổng Giám đốc giao.

– Phát huy vai trò chủ lực thông tin ngôn luận về BHXH, BHYT, BHTN của Ngành trong định hướng thông tin đối với báo chí ngoài Ngành và dư luận xã hội.

– Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các bài viết giúp định hướng dư luận và điều tiết phản ứng của công chúng trước những thông tin sai lệch về BHXH, BHYT.

– Riêng Tạp chí BHXH, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam chú trọng hoàn thành tốt việc điểm tin báo chí, đặc biệt là điểm tin báo mạng điện tử và trang mạng xã hội theo nhiệm vụ được Lãnh đạo Ngành giao. Tham mưu và giúp Lãnh đạo Ngành xử lý tốt các sự cố truyền thông (nếu có).

3. Vụ Tài chính – Kế toán

Thẩm định dự toán kinh phí tuyên truyền toàn Ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao. Đảm bảo nguồn kinh phí cho BHXH các địa phương cũng như đối với các đơn vị Truyền thông của Ngành theo Quyết định được Lãnh đạo Ngành phê duyệt.

4. Các Vụ, Ban chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Cụ thể hóa các nội dung thông tin, truyền thông tại Kế hoạch công tác này vào Kế hoạch công tác năm 2020 của các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ động cung cấp thông tin định kỳ hoặc đột xuất cho Trung tâm Truyền thông để phối hợp với các cơ quan báo chí, bộ ngành… nhằm định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

– Chủ động theo dõi, kiểm soát thông tin thuộc lĩnh vực phụ trách, phối hợp với Trung tâm Truyền thông và các đơn vị có liên quan tham mưu và giúp Lãnh đạo Ngành thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông với các cơ quan báo chí, đồng thời tham gia xử lý các sự cố truyền thông (nếu có).

5. BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân

a) Trên cơ sở Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông của BHXH Việt Nam, đơn vị xây dựng và cụ thể hóa thành Kế hoạch của đơn vị, phù hợp với đặc thù địa phương (gửi về BHXH Việt Nam qua Trung tâm Truyền thông trước ngày 15/01/2020).

– Trên cơ sở nguồn kinh phí được BHXH Việt Nam cấp, BHXH các tỉnh, thành phố phân bổ kinh phí và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, hiệu quả.

– Coi trọng công tác thông tin, truyền thông trực tiếp đến người tham gia thụ hưởng chính sách. Thực hiện phân bổ kinh phí cho BHXH cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông và sử dụng kinh phí của BHXH cấp huyện.

b) Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương để thông tin, truyền thông BHXH, BHYT, BHTN phù hợp tới từng nhóm đối tượng, đảm bảo hiệu quả. Ưu tiên tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp đến người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN.

c) Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN. Chủ động cung cấp thông tin, số liệu và các nội dung cần tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, chú trọng các chương trình phát thanh, truyền hình thực tế, trực tiếp như: đối thoại, tọa đàm, gameshow…

d) Bố trí công chức, viên chức có kinh nghiệm, vững chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng viết, trình bày, thuyết trình trước công chúng thực hiện thông tin, truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN.

đ) Chủ động kiểm soát thông tin về tình hình triển khai thực hiện BHXH, BHYT, BHTN ngay tại địa phương. Chủ động xử lý các thông tin thuộc phạm vi phụ trách.

e) Nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức trong toàn đơn vị theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện, hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT.

g) Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về kết quả công tác thông tin, truyền thông với BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Truyền thông) theo các Phụ lục đính kèm.

Trên đây là Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông năm 2020 của BHXH Việt Nam. Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 4850/KH-BHXH ngày 25/12/2019 của BHXH Việt Nam. BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; trong quá triển khai trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Truyền thông, số điện thoại 02436285231) để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

– Tổng Giám đốc (để b/c);

– Các Phó TGĐ;

– BHXH các tỉnh, thành phố;

– BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân;

– Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

– Cổng TTĐT BHXH Việt Nam;

– Lưu: VT, TT (03 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đào Việt Ánh

 

Phụ lục 01

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Phụ lục 01

                                                                                                                                      

 

DANH MỤC

Các hoạt động thông tin, truyền thông trọng tâm theo từng quý

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 4866/KH-BHXH ngày 26 tháng 12 năm 2019

của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

——————

 

Thời

gian

TT

Nội dung công việc

Hình thức tổ chức

Đơn vị thực hiện

Quý I

1

Xây dựng Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông năm 2020 của đơn vị.

Tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

(Nhiệm vụ này thực hiện đến hết Quý IV)

– Ban hành Kế hoạch.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch được phê duyệt.

Trung tâm Truyền thông;

Báo BHXH; Tạp chí BHXH; BHXH các tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an Nhân dân

2

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN; định hướng dư luận.

(Nhiệm vụ này thực hiện đến hết Quý IV)

Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; Kết quả hoạt động của Ngành.

Trung tâm Truyền thông;

Báo BHXH; Tạp chí BHXH; BHXH các tỉnh, thành phố.

3

Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN (Nhiệm vụ này thực hiện đến hết Quý IV).

Tổ chức giải đáp thắc mắc của đối tượng thông qua hệ thống trả lời tự động (AI CHATBOT); qua Tổng đài; thông qua các chuyên mục giải đáp của Báo, Tạp chí của Ngành, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Fanpage, Cổng/trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố….

– Tổ chức Hội nghị giao lưu trực tuyến trên cổng/trang

thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và của BHXH các tỉnh, thành phố.

Quý I

4

Tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995-16/02/2020)

Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí tăng cường lượng tin, bài, chuyên mục, phóng sự, trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Tchc các hot động tuyên truyền trực quan trên các trục đường phố chính của thành phố, thị xã, thị trấn, trụ sở cơ quan BHXH các cấp.

Các hot động tuyên truyền khác theo Kế hoch số 1740/KH-BHXH ngày 22/5/2019 về truyền thông kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam

Trung tâm Truyền thông; Văn phòng; Báo BHXH; Tạp chí BHXH; BHXH các tỉnh, thành phố; BHXH các quận, huyện, thị xã.

Các cơ quan truyền thông ở trung ương và địa phương.

5

Xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2020 với các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội các cấp; các cơ quan truyền thông báo chí ở trung ương và địa phương.

Tham mưu nội dung, hình thức, dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp tuyên truyền trình Lãnh đạo phê duyệt.

Trung tâm Truyền thông; BHXH các tỉnh, thành phố.

6

Công tác sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền

Xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo Ngành phê duyệt.

Tổ chức biên soạn nội dung, xây dựng market các ấn phẩm.

Trung tâm Truyền thông chủ trì phối hợp với các Ban nghiệp vụ.

7

Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thông tin, truyền thông năm 2020

Xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo Ngành phê duyệt

Trung tâm Truyền thông

8

Tổ chức cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN

(Nhiệm vụ này thực hiện đến hết Quý IV)

Cung cấp thông tin qua tổ chức hội nghị, email, văn bản,

Trung tâm Truyền thông chủ trì phối hợp với các Ban nghiệp vụ, các cơ quan truyền thông báo chí

Quý I

9

Tổng kết công tác tuyên truyền năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách tuyên truyền của BHXH các tỉnh, thành phố. (Nhiệm vụ này thực hiện trong Quý I và Quý II)

Tổ chức 02 Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông tại 02 miền Nam, Bắc (tổ chức lồng ghép 2 nội dung trong 1 hội nghị).

Trung tâm Truyền thông; BHXH các tỉnh, thành phố.

10

Bồi dưỡng kiến thức về BHXH, BHYT cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách BHXH, BHYT thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương. (Nhiệm vụ này thực hiện trong Quý I và Quý II)

Tổ chức 03 hội nghị tập huấn, trong đó:

– 01 Hội nghị đối với phóng viên, biên tập viên chuyên trách BHXH, BHYT các cơ quan báo chí Trung ương;

– 02 Hội nghị đối với phóng viên, biên tập viên chuyên trách BHXH, BHYT các cơ quan báo chí địa phương (miền Bắc, miền Nam).

Trung tâm Truyền thông chủ trì phối hợp với các Ban nghiệp vụ, BHXH tỉnh, thành phố (đơn vị đăng cai).

11

Thông tin về các dịch vụ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

(Nhiệm vụ này thực hiện đến hết Quý IV)

Kịp thời thông tin về các dịch vụ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp mà BHXH Việt Nam đang thực hiện.

Trung tâm Truyền thông chủ trì phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin.

12

Truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của Ngành: Báo BHXH; Tạp chí BHXH; Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam; Fanpage; Cổng/Trang thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố.

(Nhiệm vụ này thực hiện đến hết Quý IV)

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức; mở chuyên trang, chuyên mục tăng cường lượng tin, bài trên Báo BHXH; Tạp chí BHXH; Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam (phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh); Fanpage; cổng/trang Thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố.

– Duy trì, mở rộng đội ngũ cộng tác viên.

Trung tâm Truyền thông; Báo BHXH; Tạp chí BHXH; BHXH các tỉnh, thành phố.

Quý II

1

Triển khai tổ chức các hoạt động phối hợp tuyên truyền với các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội các cấp; các cơ quan truyền thông, báo chí ở trung ương và địa phương theo nội dung đã ký trong hợp đồng.

(Nhiệm vụ này thực hiện đến hết Quý IV)

Phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền.

Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các đơn vị phối hợp thực hiện hợp đồng đã ký kết đúng mục đích, nội dung, tiến độ và hiệu quả.

Trung tâm Truyền thông; BHXH các tỉnh, thành phố; Các đơn vị bộ, ngành, báo đài phối hợp.

2

Trang bị kiến thức, kỹ năng truyền thông về BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ đại lý thu trên phạm vi toàn quốc.

(Nhiệm vụ này thực hiện đến hết Quý IV)

Tổ chức Hội nghị tập huấn cho các Đại lý thu.

(Phối hợp với Bưu điện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,tổ chức các hội nghị tập huấn, trang bị kiến thức, cập nhật thông tin mới về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; bồi dưỡng kỹ năng truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đối với nhân viên đại lý thu).

BHXH các tỉnh, thành phố

3

Tổng kết, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2012-2020 khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

(Nhiệm vụ thực hiện đến hết Quý IV)

Xây dựng văn bản hướng dẫn, tổng kết đánh giá công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW giai đoạn 2012-2020, trình Lãnh đạo Ngành phê duyệt.

Tổ chức thực hiện theo sự phê duyệt của lãnh đạo Ngành.

Trung tâm Truyền thông, phối hợp Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương; BHXH các tỉnh, thành phố

4

Khảo sát, đánh giá kết quả 02 năm triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Cải cách chính sách BHXH”.

(Nhiệm vụ này thực hiện đến Quý III)

Xây dựng Kế hoạch đánh giá kết quả 02 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018.

Tổ chức thực hiện kế hoạch theo phê duyệt Lãnh đạo Ngành.

Quý II

5

Tổ chức sản xuất và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền

Tổ chức in ấn, phát hành

Trung tâm Truyền thông; BHXH các tỉnh, thành phố

Trung tâm Truyền thông, Văn phòng; BHXH các tỉnh, thành phố; BHXH các quận, huyện, thị xã; BHXH Công An nhân dân; BHXH Bộ Quốc phòng

6

Tuyên truyền nhân dân tháng vận động triển khai BHXH toàn dân (tháng 5); Ngày BHYT Việt Nam (1/7)

Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí tăng cường lượng tin, bài, chuyên mục, phóng sự, về chính sách, pháp luật BHYT, BHXH tự nguyện.

Tuyên truyền sự kiện chào mừng Ngày BHYT Việt Nam (01/7).

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan (treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về BHYT, BHXH tự nguyện trên các trục đường phố chính của thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, trụ sở cơ quan BHXH các cấp, các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn); các đội tuyên truyền lưu động.

Quý III

 

1

Tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về chính sách BHYT đối với HSSV.

– Phối hợp với ngành Giáo dục Đào tạo, các trường phổ thông, trường đại học, cao đẳng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội phụ huynh học sinh tuyên truyền trực quan, phát hành ấn phẩm; tổ chức các hội nghị, tập huấn, tuyên truyền chính sách BHYT HSSV.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí tăng cường lượng tin, bài, chuyên mục, phóng sự,về chính sách, pháp luật BHYT HSSV.

Trung tâm Truyền thông; BHXH các tỉnh, thành phố.

2

Sản xuất Lịch tuyên truyền năm 2021

(Nhiệm vụ này thực hiện từ Quý III đến tháng 11 của Quý IV)

Xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo Ngành phê duyệt

Tổ chức thiết kế market, in, phát hành theo kế hoạch được phê duyệt.

Trung tâm Truyền thông; Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố.

 

3

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thông tin, truyền thông năm 2020 (Nhiệm vụ này thực hiện từ Quý III đến tháng 11 của Quý IV)

Thực hiện kiểm tra BHXH các tỉnh theo Kế hoạch đã được ban hành.

Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra trình Lãnh đạo Ngành.

– Trung tâm Truyền thông,

– BHXH các tỉnh, thành phố.

 

Quý IV

1

Tổng kết công tác thông tin, truyền thông năm 2020.

Xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả công tác thông tin, truyền thông năm 2020 của đơn vị

Trung tâm Truyền thông; BHXH các tỉnh, thành phố.

 

2

Tổng kết các hoạt động phối hợp tuyên truyền với các đơn vị bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội; các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương.

Rà soát, nghiệm thu kết quả thực hiện các công việc theo nội dung đã ký trong hợp đồng;

– Thanh lý Hợp đồng.

Định hướng công tác phối hợp tuyên truyền năm 2021.

Trung tâm Truyền thông; BHXH các tỉnh, thành phố.

 

3

Xây dựng Kế hoạch thông tin, truyền thông năm 2021 của Ngành.

Xây dựng Kế hoạch trình Lãnh đạo Ngành phê duyệt

Trung tâm Truyền thông.

 

4

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông tại 02 miền Nam, B