Kế hoạch 725/KH-BKHĐT hành động phòng, chống tham nhũng 2019

Posted by

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
——-

Số: 725/KH-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘ

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

——-

Số: 725/KH-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHNG THAM NHŨNG CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12Luật số 27/2012/QH13, Nghị định s 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN;

Căn cứ Luật PCTN số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 (có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2019);

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020;

Căn cứ Quyế