Kế hoạch 992/KH-BGDĐT tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Posted by

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

———–

Số: 992/KH-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

———–

Số: 992/KH-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

————–

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

 

K HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục

 

Luật Giáo dục được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Để tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ nội dung của Luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ nội dung của Luật Giáo dục, giúp các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học và toàn thể nhân dân nắm bắt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật.

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Luật Giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ quản lý, nhà giáo, người học và nhân dân về tầm quan trọng của những nội dung được quy định trong Luật.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục phải thực hiện thường xuyên, liên tục, lựa chọn các hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng; lồng ghép hp lý và hiệu quả với việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách chung của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo.

4. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến và thi hành Luật Giáo dục.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

a) Sự cần thiết phải ban hành Luật Giáo dục;

b) Những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục;

c) Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các t