Loại lâm sản nào được khai thác trong rừng phòng hộ?

Posted by

Những loại lâm sản được khai thác trong rừng phòng hộ là những loại nào? Ai là người được hưởng lợi ích từ việc khai thác những lâm sản trong rừng phòng hộ đó? Việc bảo vệ rừng phòng hộ là bảo vệ những yếu tố nào?… Đây là

Những loại lâm sản được khai thác trong rừng phòng hộ là những loại nào? Ai là người được hưởng lợi ích từ việc khai thác những lâm sản trong rừng phòng hộ đó? Việc bảo vệ rừng phòng hộ là bảo vệ những yếu tố nào?… Đây là những vấn đề cần phải phổ biến rộng rãi để đạt hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ rừng.

Câu hỏi: Chào Luật sư, gần chỗ tôi ở có diện tích lớn rừng phòng hộ. Trong thời gian gần đây, tôi thấy có một nhóm người đang thực hiện khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ. Tôi muốn Luật sư giải đáp cho tôi được biết những loại lâm sản nào được phép khai thác trong rừng phòng hộ? Và theo quy định pháp luật hiện hành thì việc bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ là bảo vệ những yếu tố cụ thể nào?

Chào bạn, xoay quanh vấn đề loại lâm sản được khai thác trong rừng phòng hộ, bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ mà bạn đang quan tâm, chúng tôi giải đáp cho bạn như sau:

Loại lâm sản được khai thác trong rừng phòng hộ là loại nào?

Việc khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ được thực hiện theo quy định pháp luật về lâm nghiệp. Các loại lâm sản được khai thác trong rừng phòng hộ được quy định tại Điều 20 Nghị định 156/2018/NĐ-CP, cụ thể gồm:

Loại lâm sản

Đối tượng khai thác

Điều kiện khai thác

Phương thức khai thác

Gỗ rừng tự nhiên

Các loại theo quy định tại khoản 1 Điều 55 của Luật Lâm nghiệp 2017, bao gồm cây gỗ đã chết, cây gãy đổ, cây bị sâu bệnh, cây đứng ở nơi mật độ lớn hơn mật độ quy định

Bao gồm 2 điều kiện sau đây:

+ Có phương án khai thác tận thu gỗ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

+ Chỉ được thực hiện trong thời gian mở cửa rừng đối với khai thác cây đứng ở nơi có mật độ lớn hơn mật độ quy định;

+ Khai thác cây đứng thực hiện theo phương thức khai thác chọn với cường độ không quá 20% trữ lượng; 

+ Rừng sau khi khai thác độ tàn che phải lớn hơn 0,6;

Các lâm sản ngoài gỗ trong rừng tự nhiên

Các loại theo quy định tại  khoản 2 Điều 55 của Luật Lâm nghiệp 2017, gồm:

+ Măng, tre, nứa, nấm trong rừng phòng hộ khi đã đạt yêu cầu phòng hộ;

+ Các lâm sản ngoài gỗ khác mà không làm ảnh hưởng đến khả năng phòng hộ của rừng;

+ Phải bảo đảm duy trì sự phát triển bền vững của khu rừng, sản lượng loài khai thác không được lớn hơn lượng tăng trưởng của loài đó; 

+ Sau khi khai thác không làm ảnh hưởng chức năng phòng hộ của rừng;

Chủ rừng tự quyết định

Gỗ rừng trồng

Các loại gỗ theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật Lâm nghiệp 2017, gồm:

+ Cây phụ trợ, chặt tỉa thưa khi rừng trồng c