Lương cơ sở và lương tối thiểu vùng khác nhau thế nào?

Posted by

Mặc dù hoàn toàn khác nhau nhưng lương cơ sở và lương tối thiểu vùng vẫn gây nhầm lẫn cho nhiều người. Lương cơ sở và lương tối thiểu vùng khác nhau thế nào?

1. Hiểu thế nào về lương cơ sở?

Mặc dù hoàn toàn khác nhau nhưng lương cơ sở và lương tối thiểu vùng vẫn gây nhầm lẫn cho nhiều người. Lương cơ sở và lương tối thiểu vùng khác nhau thế nào?

1. Hiểu thế nào về lương cơ sở?

Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

– Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật;

– Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Lương tối thiểu vùng là gì?

Theo Điều 91 Bộ luật Lao động 2019, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội. Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

3. Lương cơ sở và lương tối thiểu vùng khác nhau thế nào?

Tiêu chí

Lương cơ sở

Lương tối thiểu vùng

Định nghĩa

Là mức lương dùng làm căn cứ:

– Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức;

– Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí;

– Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

(Căn cứ: Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

– Mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

– Riêng với người lao động đã qua học nghề, mức lương phải cao hơn ít nhất 7% lương tối thiểu vùng.

(Căn cứ: Nghị định 90/2019/NĐ-CP)

 

Áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Người lao động trong các doanh nghiệp (ngoài khu vực Nhà nước)

Mức độ ảnh hưởng

Ảnh hưởng đến lương của mọi cán bộ, công chức, viên chức

Khi lương tối thiểu vùng tăng, chỉ người lao động đang có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới được tăng lương.

Hầu hết doanh nghiệp trả lương cao hơn lương tối thiểu vùng nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi lương tối thiểu vùng

Nhiều công ty dùng lương tối thiểu vùng để đóng bảo hiểm xã hội nên lương tối thiểu vùng ảnh hưởng tới mức lương tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động

Chu kỳ thay đổi

Không có chu kỳ thay đổi cố định, thường là 01 năm/lần để bù kịp lạm phát nhưng do ảnh hưởng Covid-19, đã 03 năm mức lương cơ sở không thay