Lương của nhân viên phục vụ trong cơ quan nhà nước

Posted by

Lương của nhân viên phục vụ trong cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước hiện nay được áp dụng theo Bảng số 4

Lương của nhân viên phục vụ trong cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước hiện nay được áp dụng theo Bảng số 4 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Mức lương được tính bằng Hệ số lương từng bậc nhân với mức lương cơ sở. Từ ngày 1/7/2019, lương cơ sở là 1,49 triệu.

Nhóm ngạch nhân viên

Bậc 1 (Hệ số lương)

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

– Lái xe cơ quan

– Kỹ thuật viên đánh máy

2.05


2.23


2.41


2.59


2.77


2.95


3.13


3.31


3.49


3.67


3.85


4.03


Mức lương thực hiện từ 1/7/2019

3.054.500

3.322.700

3.590.900

3.859.100

4.127.300

4.395.500

4.663.700

4.931.9