Lương thử việc có bao gồm phụ cấp không?

Posted by

Hiện hành, nhiều doanh nghiệp đang thu hút lao động bằng cách chi thêm các khoản phụ cấp như phụ cấp ăn trưa, chuyên cần… Lương thử việc có bao gồm phụ cấp không?

Lương thử việc có bao gồm phụ cấp không?

Hiện hành, nhiều doanh nghiệp đang thu hút lao động bằng cách chi thêm các khoản phụ cấp như phụ cấp ăn trưa, chuyên cần… Lương thử việc có bao gồm phụ cấp không?

Lương thử việc có bao gồm phụ cấp không?

Theo Điều 26 Bộ luật Lao động 2019, tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Nghĩa là để xác định lương thử việc có bao gồm phụ cấp không, cần xác định mức lương của công việc được Luật quy định thế nào.

Hiện nay, mức lương của công việc được quy định tại Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 rằng, tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Lưu ý nhỏ rằng, mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng được áp dụng theo quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP. 

Vùng

Người làm việc trong điều kiện bình thường

Người đã qua đào tạo nghề

Người làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Người làm việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Công việc giản đơn

Công việc qua đào tạo nghề

Công việc giản đơn

Công việc qua đào tạo nghề

I

4.680.000

5.007.600

4.914.000

5.257.980

5.007.600

5.358.132

II

4.160.000

4.451.200

4.368.000

4.673.760

4.451.200

4.762.784

III

3.640.000

3.894.800

3.822.000

4.089.540

3.894.800

4.167.436

IV

3.250.000

3.477.500

3.412.500

3.651.375

3.477.500

3.720.925 

Thử việc có được phụ cấp ăn trưa không?

Pháp luật không có quy định chung về phụ cấp ăn trưa, ăn ca cho người lao động. Hiện nay, chỉ có Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mới có hướng dẫn về phụ cấp ăn trưa. Theo đó, công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng.

Có thể hiểu đơn giản, phụ cấp ăn trưa là một trong những khoản phụ cấp mà người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động để chi trả chi phí ăn giữa ca trong thời gian làm việc.

Không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng có thực hiện chế độ phụ cấp