Lương thử việc tính trên lương gross hay net?

Posted by

Lương thử việc tính trên lương gross hay net ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. Pháp luật hiện hành quy định thế nào về vấn đề này?

Lương gross và lương net là gì?
Hiện nay, không có qu

Lương thử việc tính trên lương gross hay net ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. Pháp luật hiện hành quy định thế nào về vấn đề này?

Lương gross và lương net là gì?

Hiện nay, không có quy định pháp luật nào nhắc đến lương gross hay lương net.

Tuy nhiên, theo cách hiểu thông thường, lương gross chính là tổng thu nhập người lao động được nhận bao gồm các khoản:

– Lương cơ bản

– Các khoản trợ cấp, phụ cấp, hoa hồng

Nếu thỏa thuận với doanh nghiệp nhận lương gross, người lao động sẽ phải trích ra % tiền đóng các khoản bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân.

Ngược lại với lương gross, lương net là tiền lương thực nhận mà người lao động được công ty trả hàng tháng sau khi đã trừ hết các loại khoản chi phí bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân.

Để bạn dễ hình dung, chúng tôi thể hiện mối quan hệ giữa lương gross và lương net qua công thức sau:

Lương net = Lương gross – (BHXH + BHYT + BHTN) – Thuế TNCN (nếu có) 

Lương thử việc tính trên lương gross hay net?

Điều 26 Bộ luật Lao động 2019 quy định, tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Còn theo Điều 90 Bộ luật này, tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, pháp luật không quy định rõ lương thử việc tính trên lương gross hay net mà chỉ yêu cầu lương chính thức không được thấp hơn mức lương tối thiểu và lương thử việc bằng ít nhất 85% lương chính thức.

Theo quy định mới nhất tại Nghị định 38/2022, lương tối thiểu vùng được quy định như sau:

Vùng I 4.680.000 đồng/tháng.

Vùng II 4.160.000 đồng/tháng.

Vùng III 3.640.000 đồng/tháng.

Vùng IV 3.250.000 đồng/tháng.

Ví dụ, nếu bạn làm việc tại doanh nghiệp ở vùng I có mức lương tối thiểu là 4.680.000 đồng/tháng thì lương thử việc của bạn bằng 85% mức lương này, tức là ít nhất 3.978.000 đồng/tháng.

Theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP, người sử dụng lao động trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó bị phạt tiền từ 02-05 triệu đồng. Đồng thời, bị buộc trả đủ tiền lương của công việc đó cho người lao động khi có hành vi vi phạm.

Trên thực tế, mặc dù nhận lương thử việc là lương gross hay lương net là do hai bên thỏa thuận chứ pháp luật không có quy định cụ