Mẫu bản hợp đồng thuê đất mẫu 04 gồm những điều khoản gì?

Posted by

Mẫu hợp đồng thuê đất được ký kết với Nhà nước mới nhất được thực hiện theo mẫu số 04, ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT. Những người sử dụng đất khác có thể sử dụng bản mẫu hợp đồng thuê đất này để làm căn cứ thực

Mẫu hợp đồng thuê đất được ký kết với Nhà nước mới nhất được thực hiện theo mẫu số 04, ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT. Những người sử dụng đất khác có thể sử dụng bản mẫu hợp đồng thuê đất này để làm căn cứ thực hiện thuê, cho thuê đất hay không?

Mẫu bản hợp đồng thuê đất mới nhất hiện nay thế nào?

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: ….

…, ngày….. tháng …..năm ….

 

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số………….ngày…tháng …năm…của Ủy ban nhân dân……..về việc cho thuê đất……………..(1)

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại ……………………………., chúng tôi gồm:

I. Bên cho thuê đất:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

II. Bên thuê đất là: ……………………………………………………………………….

(Lưu ý cách ghi thông tin: Đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nếu là cá nhân thì ghi tên cá nhân, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân, tài khoản (nếu có), nếu là tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, họ tên và chức vụ người đại diện, số tài khoản, số điện thoại, email…..).

III. Hai Bên thỏa thuận ký hợp đồng thuê đất với các điều, khoản sau đây:

Điều 1. Bên cho thuê đất cho Bên thuê đất thuê khu đất như sau:

1. Diện tích đất ………….. m2 (ghi rõ bằng số và bằng chữ, đơn vị là mét vuông)

Tại … (ghi tên xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố