Mẫu bản nhận xét đánh giá viên chức mới nhất

Posted by

Hiện nay, mẫu bản nhận xét đánh giá viên chức mới nhất được thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Mẫu bản nhận xét

Hiện nay, mẫu bản nhận xét đánh giá viên chức mới nhất được thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Mẫu bản nhận xét đánh giá viên chức là gì?

Mẫu bản nhận xét đánh giá viên chức là biểu mẫu để viên chức dựa vào đó ghi lại kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của mình trong thời gian được đánh giá. Theo Nghị định 90/2019, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với viên chức.

Như vậy, mẫu nhận xét, đánh giá viên chức có ý nghĩa quan trọng, viên chức cần đánh giá một cách nghiêm túc, cẩn thận, trung thực.

Bản nhận xét này gồm 03 phần chính như sau:

– Kết quả tự đánh giá của viên chức gồm các nội dung đánh giá về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

– Phần tự nhận xét, xếp loại chất lượng của viên chức: Các mức xếp loại gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ;

– Cuối cùng, cấp có thẩm quyền đánh giá chất lượng, xếp loại viên chức. 

Mẫu bản nhận xét đánh giá viên chức chuẩn theo Nghị định 90

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm………..

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………R