Mẫu bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

Posted by

Mẫu bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được quy định ở văn bản pháp luật nào? Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được sử dụng trong những trường hợp nào?… Những câu hỏi xoay quanh mẫu bản sao bằng

Mẫu bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được quy định ở văn bản pháp luật nào? Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được sử dụng trong những trường hợp nào?… Những câu hỏi xoay quanh mẫu bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được nhiều người quan tâm như trên sẽ được HieuLuat giải đáp trong bài viết dưới đây.

Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp có nội dung gì?

Trước hết, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được trao cho các sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp tại các trường trung cấp chuyên nghiệp. Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp do Hiệu trưởng/Giám đốc các trường trung cấp chuyên nghiệp ký quyết định cấp cho người học.

Nội dung chính trên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được quy định tại Điều 1 Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH gồm:

Thứ nhất, quốc hiệu, tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thứ hai, chức danh của hiệu trưởng trường cấp bằng tốt nghiệp: Có thể là Giám đốc, Hiệu trưởng…

Thứ ba, thông tin về tên trường cấp bằng tốt nghiệp: Ghi đầy đủ tên của trường;

Thứ tư, thông tin về tên bằng tốt nghiệp theo từng trình độ đào tạo: Bằng tốt nghiệp trung cấp;

Thứ năm, thông tin về ngành, nghề đào tạo: Ghi đầy đủ, chính xác thông tin về ngành nghề đào tạo mà cơ quan có thẩm quyền cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp đào tạo;

Thứ sáu, thông tin về họ, chữ đệm, tên của người được cấp bằng tốt nghiệp: Ghi chính xác, đầy đủ thông tin của người được đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp;

Thứ bảy, thông tin về ngày, tháng, năm sinh của người được cấp bằng tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ghi chính xác thông tin về ngày, tháng, năm sinh của người được cấp bằng tốt nghiệp;

Thứ tám, thông tin về xếp loại tốt nghiệp của người được tốt nghiệp: Việc xếp loại tốt nghiệp có thể là giỏi, khá, trung bình, trung bình khá…;

Thứ chín, thông tin về địa danh, ngày tháng năm cấp bằng tốt nghiệp: Đây cũng là một trong những thông tin buộc phải có trong bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp;

Thứ mười, thông tin về chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của hiệu trưởng trường cấp bằng tốt nghiệp và đóng dấu theo quy định: Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp phải có đầy đủ thông tin về họ tên, chức danh của hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp;

Thứ mười một, thông tin về số hiệu, số vào sổ gố