Mẫu bản sao học bạ THPT có hình thức thế nào?

Posted by

Khi làm mất, hư hỏng học bạ trung học phổ thông (THPT), người dân có thể xin cấp bản sao. Hiện nay, mẫu bản sao học bạ THPT có hình thức thế nào?

Mẫu bản sao học bạ THPT có hình thức thế nào?
Hiện n

Khi làm mất, hư hỏng học bạ trung học phổ thông (THPT), người dân có thể xin cấp bản sao. Hiện nay, mẫu bản sao học bạ THPT có hình thức thế nào?

Mẫu bản sao học bạ THPT có hình thức thế nào?

Hiện nay, quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng THPT được quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT.

Thông tư này chỉ quy định, cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ có thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. Trường hợp mẫu bản sao văn bằng, chứng chỉ tại thời điểm cấp bản sao đã thay đổi, cơ quan đang quản lý sổ gốc sử dụng mẫu bản sao văn bằng, chứng chỉ hiện hành để cấp cho người học. Các nội dung ghi trong bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải chính xác so với sổ gốc.

– Người đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc;

– Cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ căn cứ sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao hoặc không cấp bản sao cho người yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu và nêu rõ lý do.

Hiện nay, mẫu học bạ THPT thực hiện theo mẫu tại Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT như sau:

Đơn xin bản sao học bạ THPT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi :  – Hiệu trưởng Trường THPT …….

Tên em là: …………………………… Ngày sinh: ………………………………

Chỗ ở hiện nay:  …………………………………………