Mẫu biên bản rút vốn khỏi công ty cổ phần có nội dung gì?

Posted by

Mẫu biên bản rút vốn khỏi công ty cổ phần là văn bản gì? Mẫu biên bản rút vốn khỏi công ty cổ phần do ai lập, gồm những nội dung gì?… Bài viết sau đây của HieuLuat sẽ giải đáp phần nào các thông tin về mẫu biên bản rút vốn

Mẫu biên bản rút vốn khỏi công ty cổ phần là văn bản gì? Mẫu biên bản rút vốn khỏi công ty cổ phần do ai lập, gồm những nội dung gì?… Bài viết sau đây của HieuLuat sẽ giải đáp phần nào các thông tin về mẫu biên bản rút vốn khỏi công ty cổ phần hiện nay.

Mẫu biên bản rút vốn khỏi công ty cổ phần là văn bản gì?

Trước hết, công ty cổ phần là doanh nghiệp mà có vốn điều lệ được phân chia thành nhiều phần bằng nhau. Mỗi cổ đông trong công ty cổ phần là một chủ sở hữu của công ty, trong đó, mỗi cổ đông có thể mua một hoặc nhiều cổ phần được phát hành của công ty cổ phần. 

Rút vốn khỏi công ty cổ phần là hành vi rút lại số tiền dùng để mua cổ phần trong công ty cổ phần. Vậy, đây là hành vi có được pháp luật cho phép thực hiện không?

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2020 về nghĩa vụ của cổ đông như sau:

Điều 119. Nghĩa vụ của cổ đông

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

=> Theo đó, pháp luật không cho phép cổ đông được rút vốn đã góp ra khỏi công ty cổ phần dưới mọi hình thức. Do vậy, sẽ không tồn tại biên bản rút vốn khỏi công ty cổ phần theo quy định pháp luật.

Cổ đông muốn lấy lại số tiền đã mua cổ phần của công ty thì chỉ có thể được thực hiện bằng cách đề nghị công ty mua lại phần vốn góp của mình hoặc bán cho người khác. Nếu cổ đông bán cổ phần của mình cho người khác thì các bên thực hiện lập hợp đồng mua bán có thể có công chứng, chứng thực hoặc không (đối với công ty cổ phần chưa niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán) hoặc thực hiện mua bán chứng khoán trên sàn giao dịch theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Trong trường hợp cổ đông yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình thì tùy thuộc tỉ lệ vốn góp của cổ đông sẽ thuộc thẩm quyền mua lại của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị. Lúc này, việc mua bán thường sẽ phải tiến hành theo trình tự sau:

Bước 1: Họp đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phần của cổ đông

Căn cứ Điều lệ công ty, quy định pháp luật về việc mua lại cổ phần của cổ đông để xác định thẩm quyền quyết định về việc mua lạ