Mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất hiện nay

Posted by

Mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất hiện nay được ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành.

Khi nào phải lập biên bản vi phạm hành chính?
Theo Điều 58 Luật Xử lý vi phạm

Mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất hiện nay được ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành.

Khi nào phải lập biên bản vi phạm hành chính?

Theo Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi năm 2020, khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, Luật này cũng quy định các trường hợp xử phạt không lập biên bản tại khoản 1 Điều 56 gồm:

–  Xử phạt cảnh cáo

– Phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

Cần lưu ý gì khi lập biên bản vi phạm hành chính?

– Chỉ người có thẩm quyền mới được lập biên bản này;

– Biên bản vi phạm hành chính phải được lập tại nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.

+ Thời gian, địa điểm lập biên bản;

+ Thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm; mô tả vụ việc, hành vi vi phạm;

+ Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính;

– Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký, trừ trường hợp biên bản được lập bằng phương thức điện tử.

Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất 01 người chứng kiến xác nhận việc cá nhân, tổ chức vi phạm không ký vào biên bản; trường hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc của người chứng kiến thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.

– Biên bản vi phạm hành chính có thể được lập, gửi bằng phương thức điện tử. 

Mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất theo Nghị định 118 

CƠ QUAN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …./BB-VPHC

 

 

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH*

Về……………̷