Mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động do Covid-19 thế nào?

Posted by

Do dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng. Vậy, mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động do Covid-19 thế nào?

Mẫu thỏa thuận tạm h

Do dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng. Vậy, mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động do Covid-19 thế nào?

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động do Covid-19

Các bên có thể sử dụng mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động do Covid-19 dưới đây:

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

……. ngày …… tháng …… năm…..

 

THỎA THUẬN TẠM HOÃN

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

– Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019;
– Căn cứ hợp đồng lao động giữa Công ty………… và ông (bà)……….. ký ngày…………..;
– Xét tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty…………………..

Hai bên tiến hành:THỎA THUẬN

Điều 1: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữa Công ty …………..…. và ông (bà)…………. ký ngày ……………  kể từ ngày ………… đến hết ngày ………………….

Ông (bà) ……………..có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài liệu có liên quan theo sự chỉ đạo của ông (bà) Trưởng phòng ……………….

Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà) ……………. không được hưởng lương, BHXH, BHYT và các chế độ khác từ Công ty ……………


Công ty ……… có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với ông (bà) ……………… đến hết ngày …………… (01 ngày trước ngày tạm hoãn hợp đồng lao động).

Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà) ……………  phải có mặt tại Công ty …………… Trong trường hợp hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, ông (bà) không có mặt tại Công ty ………… mà không có lý do chính đáng thì xử lý với hình thức sa thải theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Lao động.

Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, Công ty ……….  có trách nhiệm sắp xếp việc làm đối với ông (bà) …………… phù hợp v