Mâu thuẫn là gì? Tính chất và vai trò của mâu thuẫn

Posted by

Cuộc sống hằng ngày từ mâu thuẫn vẫn thường được nhắc đến, đó có thể là mâu thuẫn quan điểm giữa người này người kia, mâu thuẫn về tư tưởng, sự quyết định… Vậy mâu thuẫn là gì?

1. Mâu

Cuộc sống hằng ngày từ mâu thuẫn vẫn thường được nhắc đến, đó có thể là mâu thuẫn quan điểm giữa người này người kia, mâu thuẫn về tư tưởng, sự quyết định… Vậy mâu thuẫn là gì?

1. Mâu thuẫn là gì

Mâu thuẫn trong tiếng Anh là Contradiction.

Mâu thuẫn được hiểu là sự thống nhất và sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

Do đó, mỗi một mâu thuẫn cũng phải bao gồm hai mặt đối lập, hai mặt này vừa có sự thống nhất với nhau đồng thời giữa hai mặt đó cũng có sự đấu tranh qua lại với nhau.

Tương tự về khái niệm mâu thuẫn là gì? nêu trên, mâu thuẫn trong triết học cũng dùng để chỉ:

Sự thống nhất và đấu tranh, chuyển hóa giữa các mặt đối lập của sự vật, hiện tượng hoặc giữa những sự vật, hiện tượng với nhau.

Mặt đối lập trong phép biện chứng duy vật là sự khái quát những mặt, những thuộc tính,… phát triển ngược chiều nhau nhưng lại cùng tồn tại trong một sự vật, hiện tượng cụ thể tạo nên sự vật, hiện tượng đó. Đối lập là tổng thể những thuộc tính, khuynh hướng vận động trái ngược nhưng là tiền đề, là điều kiện tồn tại của nhau.

Mâu thuẫn triết học theo quan niệm siêu hình được hiểu như sau:

– Là cái đối lập phản logic;

– Không có sự thống nhất;

– Không có sự chuyển hóa biện chứng giữa các mặt đối lập.

Tóm lại, mâu thuân là 2 mặt đối lập thống nhất với nhau.

Có thể nêu các ví dụ về mâu thuẫn trong cuộc sống như sau:

– Mâu thuẫn giữa các cá nhân với nhau khi cùng thực hiện một công việc nhưng mỗi người lại một cách thức, phương án riêng. Việc không cùng quan điểm, cách giải quyết dẫn đến tranh cãi, dẫn đến nảy sinh mâu thuẫn về cách giải quyết công việc.

– Mâu thuẫn giữa cá nhân và tập thể khi có sự khác biệt về những lợi ích hay quan điểm. Trong một tập thể, đa phần mọi người đều thống nhất chung 01 quan điểm nhưng lại có một vài cá nhân đưa ra quan điểm khác.

– Khi bàn luận về một vấn đề, nếu xuất hiện quan điểm khác nhau giữa các nhóm, dẫn đến bất đồng, mâu thuẫn giữa các nhóm.

Ví dụ về mâu thuẫn biện chứng:

– Mâu thuẫn giữa điện tích dương và điện tích âm,

– Mâu thuẫn giữ giữa lực hút và lực đẩy trong vật lý

– Mâu thuẫn giữa đồng hóa và dị hóa trong sinh vật

– Mâu thuẫn giữa giai cấp bị bóc lột và giai cấp bóc lột trong đời sống kinh tế…

Bên cạnh đó còn có các loại mâu thuẫn về quan niệm lối sống giữa yếu tố tâm linh và vô thần; giữa những người chấp hành pháp luật và tội phạm.

Giải quyết mâu thuẫn chính là kết quả của sự đấu tranh giữa các