Miễn nhiệm trưởng thôn được thực hiện trong trường hợp nào?

Posted by

Bầu, miễn nhiệm trưởng thôn, tổ dân phố được thực hiện theo quy định pháp luật. Chỉ những trường hợp pháp luật quy định thì người có thẩm quyền mới được phép miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Bầu, miễn nhiệm trưởng thôn, tổ dân phố được thực hiện theo quy định pháp luật. Chỉ những trường hợp pháp luật quy định thì người có thẩm quyền mới được phép miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Câu hỏi: Chào Luật sư, các hộ dân trong thôn chúng tôi đã có buổi thảo luận và nhất trí, thống nhất với nhau về đề nghị miễn nhiệm của bác trưởng thôn của thôn tôi do sức khỏe không đảm bảo thực hiện các công việc cũng như do hoàn cảnh gia đình đặc biệt.

Tôi muốn hỏi Luật sư là điều kiện để được quyền miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố gồm những gì? Ai có thẩm quyền miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố? Chúng tôi có được quyền miễn nhiệm không, thưa Luật sư?

Chào bạn, với vấn đề miễn nhiệm trưởng thôn mà bạn đang quan tâm, chúng tôi giải đáp cho bạn như sau:

Trường hợp nào được miễn nhiệm trưởng thôn?

Trước hết, trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố là người đại diện cho cộng đồng dân cư trong phạm vi thôn/làng/ấp/phum/sóc/tổ dân phố/… Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố được bầu theo trình tự, thủ tục luật định khi đảm bảo những tiêu chí cụ thể.

Miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố được hiểu là trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn được bầu.

Miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện khi thuộc một trong 03 trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT/CP-UBTWMTTQVN, cụ thể gồm:

– Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố có thể được miễn nhiệm do sức khỏe;

– Hoặc được miễn nhiệm do hoàn cảnh gia đình;

– Hoặc vì lý do khác;

Một số lưu ý về việc miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố:

+ Người xin miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố phải có đơn xin miễn nhiệm (trừ trường hợp được điều động sang vị trí khác). Đơn này phải được gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Việc miễn nhiệm trưởng thôn được thực hiện tại hội nghị cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình ở thôn, làng,ấp…/tổ dân phố. Chủ trì hội nghị miễn nhiệm trưởng thôn là trưởng ban công tác Mặt trận của thôn/tổ dân phố; 

+ Hội nghị miễn nhiệm trưởng thôn chỉ được tiến hành nếu có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tham gia;

+ Trình tự, thủ tục thực hiện miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố được tiến hành theo quy định pháp luật.

Như vậy, việc miễn nhiệm trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố chỉ được t