Miễn phí cấp tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức

Posted by

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử hôm qua, ngày 05/9/2022.

Theo đó, sẽ miễn phí việc cấp tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức… Cụ thể tại khoản 1 Điều 31 Ng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử hôm qua, ngày 05/9/2022.

Theo đó, sẽ miễn phí việc cấp tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức… Cụ thể tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 59/2022 quy định chi phí cấp, sử dụng tài khoản định danh điện tử như sau:

1. Chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Như vậy, công dân Việt Nam và các cơ quan tổ chức đều được miễn phí cấp tài khoản định danh điện tử.

Về thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử được quy định tại Điều 17 Nghị định này.

Cụ thể, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan Công an có trách nhiệm giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử trong thời hạn như sau: 

– Đối với công dân Việt Nam đã có thẻ Căn cước công dân gắn chip:

Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ

– Đối với công dân Việt Nam chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chip:

Không quá 07 ngày làm việc. 

– Đối với người nước ngoài:

+ Không quá 01 ngày làm việc nếu cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1;

+ Không quá 03 ngày làm việc nếu cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh,

+ Không quá 07 ngày làm việc nếu cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. 

– Đối với tổ chức: 

+ Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

+ Không quá 15 ngày với trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

Về đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử theo quy định tại Điều 11 Nghị định 59/2022 gồm 03 đối tượng sau:

Một là, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, m